Övrigt

Vänsterpartiets motion bifölls av kommunfullmäktige

Vänsterpartiets motion om kartläggning av prostitution i Örebro kommun bifölls av kommunfullmäktige i onsdags. Motionen lämnades av vänsterpartisterna Murad Artin och Elisabeth Jörgensen den 8 mars 2004 i samabnd med Internationella kvinnodagen.
Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft i Sverige den 1 januari 1999. Fem år senare råder det delade meningar om huruvida lagen resulterat i en minskning av prostitutionen i Sverige, eller om den tvärtom har resulterat i att prostitutionen ökat. Man kan emellertid konstatera att den synliga gatuprostitutionen har minskat markant. Parallellt med denna förändring har prostitutionen via Internet ökat. Dessa båda faktorer har resulterat i att prostitutionen gått från att vara relativt synlig till att vara till stora delar dold och svår för polis och myndigheter att ha uppsikt över. Detta gäller både kvinnlig och manlig prostitution.

I samband med murens fall och Europas omstrukturering i början av 1990-talet började ännu en form av prostitution ta form; människohandeln för sexuella ändamål, så kallad trafficing. Under det senaste decenniet har problemet växt till en världsindustri som är mycket svår att kontrollera. Vi vet att offer för trafficing hamnar även här i Sverige. Vi känner alla till den verklighetsbaserade filmen Lilja 4-ever. Men idag saknas det en organisation som äger medel att jobba effektivt för att motverka trafficing på de flesta platser i Sverige. Som undantag kan nämnas polismyndigheten i Västra Götalands län som inrättat en särskild trafficing-grupp vars enda uppgift är att arbeta aktivt för att motverka trafficing. Deras lokala arbete i främst Göteborg har gett mycket goda resultat. Utifrån detta exempel kan man konstatera att lokalt arbete mot prostitution och trafficing kan vara mycket fruktbart.

En förutsättning för ett målinriktat arbete mot prostitution och trafficing är att en kartläggning av problemet genomförs på lokalt plan innan arbetet påbörjas. Vi tror att detta bäst genomförs inom varje enskild kommun.

Vi vill därför att Örebro kommun tar initiativ till en kartläggning av prostitutionen i kommunen, med särskild inriktning mot könshandel genom trafficing och via Internet. Vi vill också att kartläggningen åtföljs av en handlingsplan. Arbetet bör ske i samarbete med polismyndigheten.

Vänsterpartiet i Örebro

Murad Artin / Elisabeth Jörgensen

Lokal handlingsplan för kvinnofrid

Det är en mänsklig rättighet att leva ett liv utan våld. Men trots välfärdssamhället och en hög levnadsstandard tvingas vi konstatera att alltför många kvinnor och barn lever i ständig skräck för misshandel, hot och sexuella övergrepp – också här i Örebro.

Våldet mot kvinnor förekommer överallt i samhället. Det är mycket vanligare än de flesta tror. Det förekommer i alla åldrar, i alla samhällsklasser, i alla bostadsområden och i alla yrkesgrupper. Misshandel och övergrepp begås också mot äldre kvinnor, och mot kvinnor med funktionshinder.

Tyvärr kan också Örebro kommun visa upp sorglig statistik över kvinnor som blir slagna och kränkta av sina män varje år. I Örebro kommun utsattes under år 2002 405 kvinnor för misshandel enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Grov kvinnofridskränkning, olaga hot och ofredande mot kvinnor anmäldes totalt 628 gånger under förra året i Örebro.

Vi måste i större utsträckning än hittills måste ta ett ansvar för att hjälpa och stödja och skydda kvinnor som utsätts för misshandel och övergrepp. Vi måste också se till att barnen i misshandlade familjer får hjälp och stöd och skydd.

Fortfarande finns stora brister när det gäller att ta ansvar för att misshandlade kvinnor får ett bra och rättssäkert bemötande. Det blir mycket tydligt när domstolarna trots en tydlig lagstiftning inte förmår hantera övergrepp mot kvinnor på ett respektfullt och rimligt sätt.
Alltför ofta misslyckas samhället också att ta ordentligt tag i kvinnomisshandlande män, också när de bryter mot tydliga förbud.

Kommunen har ett stort ansvar genom socialtjänsten, vård-och omsorg, genom skolan och förskolan samt som arbetsgivare. Men alltför ofta är det frivilliga krafter – kvinnojourer och kvinnohus som tar ansvaret att ta hand om och hjälpa de misshandlade kvinnorna och deras barn.

Enbart frivilliga krafter räcker inte. Budskapet från oss alla måste vara – nolltolerans för mäns våld mot kvinnor!

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att upprätta en Lokal handlingsplan för kvinnofrid

Murad Artin
Hans Blomberg

Människohandeln för sexuella ändamål

Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft i Sverige den 1 januari 1999. Fem år senare råder det delade meningar om huruvida lagen resulterat i en minskning av prostitutionen i Sverige, eller om den tvärtom har resulterat i att prostitutionen ökat. Man kan emellertid konstatera att den synliga gatuprostitutionen har minskat markant. Parallellt med denna förändring har prostitutionen via Internet ökat. Dessa båda faktorer har resulterat i att prostitutionen gått från att vara relativt synlig till att vara till stora delar dold och svår för polis och myndigheter att ha uppsikt över. Detta gäller både kvinnlig och manlig prostitution.

I samband med murens fall och Europas omstrukturering i början av 1990-talet började ännu en form av prostitution ta form; människohandeln för sexuella ändamål, så kallad trafficing. Under det senaste decenniet har problemet växt till en världsindustri som är mycket svår att kontrollera. Vi vet att offer för trafficing hamnar även här i Sverige. Vi känner alla till den verklighetsbaserade filmen Lilja 4-ever. Men idag saknas det en organisation som äger medel att jobba effektivt för att motverka trafficing på de flesta platser i Sverige. Som undantag kan nämnas polismyndigheten i Västra Götalands län som inrättat en särskild trafficing-grupp vars enda uppgift är att arbeta aktivt för att motverka trafficing. Deras lokala arbete i främst Göteborg har gett mycket goda resultat. Utifrån detta exempel kan man konstatera att lokalt arbete mot prostitution och trafficing kan vara mycket fruktbart.

En förutsättning för ett målinriktat arbete mot prostitution och trafficing är att en kartläggning av problemet genomförs på lokalt plan innan arbetet påbörjas. Vi tror att detta bäst genomförs inom varje enskild kommun.

Vi vill därför att Örebro kommun tar initiativ till en kartläggning av prostitutionen i kommunen, med särskild inriktning mot könshandel genom trafficing och via Internet. Arbetet bör ske i samarbete med polismyndigheten.

Vänsterpartiet i Örebro

Murad Artin / Elisabeth Jörgensen

Välkommen till Vänsterpartiet i Örebro

Du är nu inne på Vänsterpartiets Örebros hemsida. Här hittar du främst material om vår politik och vårt agerande i kommunala frågor och om de av våra aktiviteter som rör hela Örebro.

Så här hittar du:

Under fliken våra företrädare finns kontaktuppgifter till våra företrädare i Örebro kommun och vår styrelse.

Under artikelarkiv kan du söka efter tidigare publicerade artiklar. Där hittar du en motionsbank med motioner som vänsterpartister lagt i Kommunfullmäktige. Du hittar också våra interpellationer, reservationer, pressmeddelanden, debattartiklar mm. Du har också möjlighet att kommentera alla artiklar, gör gärna det. Vi behöver dina åsikter!

I vårt kalendarium till höger annonserar vi evenemang i Örebro, främst våra egna aktiviteter men även annat som vi tycker är viktigt.

Vi har också en gästbok, en möjlighet för dig att skicka en hälsning eller påtala något du tycker är viktigt.

När du har läst om all vår politik och aktivitet kanske du vill bli medlem. Det gör du genom att välja fliken Bli medlem . 

 

Vi ses kanske på nästa medlemsmöte!

 

Med Socialistiska Hälsningar!

Jihad Menhem, Webbansvarig

Radio 14 träffade Jonas Sjöstedt i Örebro
Radio 14 träffade Jonas Sjöstedt i Örebro
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Missa inte vår föreläsningsserie
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött