Övrigt

FLER JOBB – BÄTTRE JOBB!

Arbetarrörelsens högtidsdag närmar sig! I år samlas vi som brukligt på Storgatan vid Skattehuset 13:00 för demonstration till Stadsparken. Väl framme blir det tal av Anki Ahlsten (Vänsterpartiets partisekreterare) och Lisa Claeson (Ordförande för Ung Vänster Örebro län). Parollen är ”Fler jobb – Bättre Jobb!”.

1majaffisch2 

Läs mer

Pressmeddelande angående Förslag till förändring av avgifterna för upplåtelse av offentlig plats

Lösa reklamskyltar och trottarpratare kan vara ett besvärligt hinder för t.ex. synskadade och göra det omöjligt att ta sig fram i stadsmiljön. Sådana onödiga hinder ska absolut tas bort för att göra staden och dess offentliga rum tillgänglig för alla.

– Innan man inför ett totalförbud borde man försöka lösa problemen på andra sätt. Många små företagare och handlare i city kommer annars att få svårt att nå sina kunder, säger Vänsterpartiets ledamot i programnämnd Samhällsbyggnad.

Det finns kommuner som hittat andra lösningar än att införa ett totalförbud för lösa reklamskyltar och trottarpratare. I t.ex. Borås tillåts trottoarpratare i linje, lätt urskiljbara för synskadade och rullstolsburna. I Örebro föreslås nu ett totalförbud för trottoarpratare och lösa reklamskyltar.

– Det avgörande problemet är att det inte finns någon uttalad politisk vilja om vad våra offentliga rum, gator och torg ska användas till. Det som finns är en mängd olika avgifter och oklara regler.

– Att stora affärskedjor med väl exponerade skyltfönster inte också ska ha störande trottarpratare är väl självklart. Men små lunchrestauranger och affärer i gårdslägen måste ha en chans att nå ut med vad de har att erbjuda.

– Och ska självklart ske på ett sätt som inte stör eller utgör något fysiskt hinder för funktionshindrade.

Därför anser Vänsterpartiet att kommunen först ska göra politiskt klart hur gator och torg ska användas eller inte användas kommersiellt. Sen ska regelverk och avgifter för att använda offentliga platser arbetas fram, i samarbete med småföretag och handlare och organisationer som City Örebro och de fastighetsägare som berörs.

– På senare tid har gator och torg onödigt ofta intagits av stora kommersiella aktörer, eller av icke seriösa sådana. En ytterligare kommersialisering av det offentliga rummet är inget vi önskar. Däremot måste den småskaliga handeln och små företagare i city värnas. Därför behövs ett politiskt ställningstagande om vem som ska få ta våra offentliga rum i anspråk och på vilka villkor.

Också handelsorganisationen City Örebro efterlyser politiska direktiv för användningen av gator och torg, direktiv som bör diskuteras tillsammans med citys småföretagare och fastighetsägare.

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Marie Wirde, 0705 888824

 

 


 

 

 

Läs vänsterpartiets yrkande 

Programnämnd Samhällsbyggnad

Ärende 5

Diarienummer: Sam

Handläggare: Magnus Eriksson

Yrkande angående Förslag till förändring av avgifterna för upplåtelse av offentlig plats Markupplåtelsetaxa

 

Vänsterpartiet yrkar att Programnämnd Samhällsbyggnad beslutar att

 –  uppdra åt Tekniska nämnden att tillse att nuvarande regelverk om avgiftsplikt för trottarpratare/fristående reklamskylt kompletteras med regelverk för dessas placering

–  uppdra åt Tekniska nämnden att utarbeta en plan för tillsyn av placering av trottoarpratare

–  programnämnden tillsätter en parlamentarisk grupp för utarbetande av en politisk översyn av och plan för användandet av offentlig platsmark för kommersiella ändamål.

–  uppdra åt Tekniska förvaltningen att i samråd med berörda företagare och City Örebro ta fram förslag på alternativ till trottoarpratare/fristående reklamskyltar samt regler för dessa

–  avvakta med beslut om taxeförändringar och förbud mot trottoarpratare till dess allmän platsmarks användning och alternativ till trottarpratare tagits fram

  

Örebro 3 februari 2009

 

Vänsterpartiet

Beslutet att såga ner lindarna på Stortorget väcker starka känslor

I lördags samlade några aktivister från Vänsterpartiet in namn mot beslutet att såga ner lindarna på Stortorget. Under knappa två timmar skrev 325 julklappshandlande örebroare på protestlistorna.

– Jag har sällan mött så uppretade medborgare säger Jihad Menhem som var en av deltagarna i aktionen. Folk var rent förbannade och svor över vad de tyckte var ett korkat politiskt beslut.

Protestera mot beslutet att såga ner lindarna på StortorgetJag protesterar mot beslutet  

 

 

 

–  Alla namn på listorna väger lika tungt, men nog är det extra roligt att f.d. landshövdingen Gerd Engman finns med där säger Marie Wirde som var en av deltagarna i aktionen.

–        Vi delade ut röda band att fästa runt lindarna för att visa att de ska få stå kvar. Vi har också fått in flera namn på personer som vill vara med att bilda en aktionsgrupp för att förhindra att lindarna sågas ned säger Karin Sahli.

För ytterligare information kontakta:
Hans Blomberg, 070-620 09 85

Frälsningsarmén "En syn som avviker från lagen"

Vänsterpartiet har stor respekt och beundran för det ideella och osjälviska arbete som Frälsningsarméns medlemmar lägger ner bland fattiga, utslagna och förtryckta människor i Sverige och världen över.

Detta har vänsterpartiet hävdat vid flera tillfällen, när vi har diskuterat Frälsningsarméns s k entreprenad på stödboendet Gnistan. Uppenbarligen är det några som inte har förstått vänsterpartiets ståndpunkter i fallet Gnistan, trots att vi har upprepat dem åtskilliga gånger.

Vänsterpartiet  har full respekt för Frälsningsarmén som samfund och det professionella och ideella arbete de gör bland samhällets mest utsatta människor. Vi är självklart tillskyndare av religionsfriheten som tillåter var och en att bedriva mission och söka vinna människor till tro på såväl kristna som andra gudar.

Vänsterpartiet har aldrig ifrågasatt att Frälsningsarmén driver härbärget på emtreprenad åt Örebro kommun. Det vi har sagt nej till är kommunens beslut om att, utan formell upphandling enligt LOU, överlåta driften av stödboendet Gnistan till Frälsningsarmén till en sammanlagd kostnad av 4 miljoner kronor/år.

Stödboendet på Gnistan är en del i den kommunala boendekedjan, som har som mål att slussa ut hemlösa till ett eget boende. Biståndsbedömningarna görs av kommunala tjänstemän. Därför anser vänsterpartiet att Gnistan, i likhet med de övriga länkarna i boendekedjan, ska drivas i kommunal regi. Denna linje har vi konsekvent följt sedan år 2000 då det kommunala boendet Hjälmgården för första gången överläts till Frälsningsarmén.

Vänsterpartiet välkomnar att kommunala bidrag ges till organisationer som på olika sätt bedriver ett ideellt arbete för utsatta grupper i vårt samhälle. Det är snarare att betrakta som ett stöd till den kommunala verksamheten än en integrerad del. Exempel på detta är Kvinnohuset, Fontänhuset, RSMH, Ria Dorkas, KRIS och Verdandi. Till den kategorin hör också det av Frälsningsarmén drivna härbärget för hemlösa.

Vänsterpartiet värnar det sekulariserade offentliga samhället, dvs. att inga skattemedel ska gå till trossamfund eller för enskilt gudstjänstutövande. För människor i stark beroendeställning måste samhället anstränga sig extra för att värna deras personliga integritet, bland annat genom att så långt som möjligt skydda dem från kommersiell, politisk och religiöst utnyttjande. All gudstjänst och religiöst grundade ritualer måste vara en ren privatsak.

Övriga politiska partier har i varierande grad en mer positiv inställning till entreprenader. Därför har vänsterpartiet velat få till stånd en mer principiell diskussion om var gränserna går, för vilka organisationer kommunen kan tänka sig anlita som entreprenör.

 Frälsningsarmén har på sin hemsida i ”Etiska dokument” klart uttalat sin syn på bl.a. familjen, homosexualitet och abort. Där presenteras uppfattningar som är starkt avvikande mot vad som uttrycks i svensk lag.

 Trots Frälsningsarméns deklaration att inte bedriva mission på sina entreprenader, anser vi i vänsterpartiet att det p g a ovanstående är olämpligt att anlita Frälsningsarmén som entreprenör för en kommunal verksamhet som lyder under Socialtjänstlagen. Om detta är vi tydligen ensamma. Men frågan är om vi är ensamma om att ha principer?  Vilka principer har övriga partier i denna fråga?

Murad Artin, Vänsterpartiet Örebro

Politiker debatt under temat "Demokrati och inflytande"

Ordförande, partiföreträdare, åhörare

Om 10 år är jag 57 år och har 8 år kvar till pensionen. Eftersom Sverige har dragits med i den starka vänstervind som svept över alla kontinenter de senaste fem åren vet jag att jag kommer att kunna känna mig trygg när jag blir pensionär här i Örebro.

Läs också "debatt med unga politiker" på öppet Rådhus

 

Vi har ett nytt pensionssystem som är rättvist och gör att våra äldre inte behöver känna skräck inför pensionen. Äldreomsorgen fungerar och alla får en äldreomsorg värd namnet.

Varje dag på min cykel på väg till jobbet som kommunalråd möter jag äldre som är ute och promenerar med anställda inom äldreomsorgen. Personaltätheten inom de olika verksamheterna – förskola, skola och äldreomsorg – är hög och personalomsättningen är låg därför att de som har de tyngsta och mest ansvarsfyllda jobben också får lön efter det. Arbete inom våra verksamheter är därför högt eftertraktade och statusfyllda.  

För fem år sedan fattade vänstermajoriteten i Örebro kommunfullmäktige ett beslut att utjämna alla osakliga löneskillnader mellan könen och att kommunen skulle verkställa det inom tre år. Samtidigt beslutade man om en arbetsvärdering. Vi anser inte att det är våra anställda inom barnomsorgen/förskolan och äldreomsorgen ska ha sämre betalt än apskötare på Skansen.

När jag cyklar förbi slottet gläds jag över det rena vattnet som forsar fram. Örebros olika gräsrotsorganisationer har drivit fram ett vattenreningssystem och ett totalförbud mot utsläpp. Jag tar ett djupt andetag och gläder mig över att barnen i Örebro blir allt mindre allergiska på grund av att privatbilismen är förbjuden i innerstan och att de farliga partiklarna i luften därmed försvunnit. Örebroarna åker antingen kommunalt eller cyklar.

På min cykel funderar jag över hur skönt det är att de flesta av våra kommuninvånare använder sig av de kommunala cyklarna och cyklar till jobbet. Tänker på att jag måste se till att groparna på cykelvägen fylls igen och att belysningen förstärks för ett säkert cyklande, oavsett tid på dygnet.

Arbetslösheten är i princip avskaffad här i Örebro. Vänstermajoriteten i riksdagen har höjt skatten på höginkomsttagare och satsat de miljarderna på att utveckla miljötekniken och det har gjort att allt fler har fått arbete inom den sektorn. Mycket tack vare den högt kvalificerade miljöteknikutbildningen vid vårt universitet. Genom att alla arbetar har vi fått högre skatteintäkter och därför har vi genomfört sex timmars arbetsdag. Förskolan är tack vare vänstermajoriteten en del av skolan och därför avgiftsfri.

Jag cyklar förbi alla rondellhundar med ledsna allianspolitikeransikten. Där är Maud Olofsson och jag vet att i nästa rondell är det Fredrik Reinfeldt. Allt sedan maktövertaget i valet 2010 har jag cyklat förbi rondell efter rondell och njutit av att alliansens partiledare äntligen har kommit på rätt plats.

Läs också "debatt med unga politiker" på öppet Rådhus

Hans Linde (v), riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet besöker Vänsterpartiet Örebro

Tisdagen den 27 mars klockan 18.00 håller Vänsterpartiet i Örebro ett öppet möte om vänsterpartiets internationell politik.
Plats: Vänsterpartiets partilokal på Köpmangatan 64.

På programmet:

– Hans Linde, riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet talar om V:s internationell politik.

– Britt-Marie Strandhal pratar om ett biståndsprojekt i Indien.

– Murad Artin pratar om ett projekt i Armenien.

– Diskussioner om aktuella internationella frågor.

Vi kommer att bjuda på armenisk och indisk mat.

Alla är hjärtligt välkomna

Styrelsen för Vänsterpartiet i Örebro

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött