Vänsterpartiet Örebro

Nu ger vi järnet för folkomröstning!

Hittills har det samlats in cirka 110 000 namn med krav på folkomröstning om EU:s nya konstitution. Många vänsterpartister och ungvänstrare har gjort ett gott jobb. Nätverket Folkomröstning.nu, där vänsterpartiet ingår, har nu enats om att överlämna namnlistorna till regeringen och riksdagens talman den 22 mars. Det datumet är deadline för remissvaren på konstitutionen och tanken är att namnlistorna ska vara ett ”folkets remissvar”.
Opinionsmätningar visar ett överväldigande stöd för kravet på folkomröstning. Ju fler namnlistor desto lättare att föra fram denna starka opinion. Därför hoppas jag att många, många partimedlemmar och ung vänstrare samlar namn av bara tusan under den dryga månad som är kvar av namninsamlingskampanjen.

För att praktiskt kunna hantera det hela vill vi att ni skickar in namnlistorna så att vi har dem senast torsdag den 17 mars. Klicka på länken nedan för information om vart ni ska skicka listorna. Nu ger vi järnet med namninsamlandet. Det är en demokratisk skandal att förvägra väljarna att säga sitt om EU:s framtid. Bara en stark folklig opinion kan få socialdemokraterna och de borgerliga partierna att ändra sig och gå med på en folkomröstning!

Lasse Ohly

Klicka här för att läsa mer om kampanjen och ladda ner namnlistor: http://www.vansterpartiet.se/vp/19984.cs

Läs också den debattartikel av företrädare för nätverket Folkomröstning.nu som publicerades i Svenska Dagbladet den 5 februari.

Klicka här för att läsa artikeln: http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9079984.asp

V och S satsar på förskolan i sydväst

Vänsterpartiet och socialdemokraterna som utgör den politiska majoriteten i skolnämnd sydväst har beslutat att satsa 400 tkr på kultur i förskola och skola, samt ytterliggare 2354 tkr till hälsofrämjande och pedagogiska aktiviteter. De 400 tkr kommer att användas för att förskolebarnen och eleverna skall kunna ta del av det kulturutbud som finns att tillgå. De 400 tkr kommer att fördelas enligt principen 50 kr per barn/elev och 5000 kr per enhet.

Idag kommer vi att besluta om 2354 tkr som innebär ytterligare satsning på förskolan, dessa medel är ett engångsbelopp som fördelas till verksamheterna enligt principen 2000 kr per förskolebarn.

– Vi satsar dessa riktade resurser för att vi tror att kulturen kan vara en hjälp för barn och elever till nyfikenhet och lust att lära. Samtidigt kommer de 2354 tkr att användas av verksamheten till att främja hälsan och förstärka pedagogiken.

Av rättviseaspekt har vi målmedvetet arbetat för att nedskärningarna inte ska ske på förskolan och de resurssvaga grupperna i samhället. Detta anser vi är ett viktigt preventivt arbete, om vi satsar resurserna i tidigare ålder undviker vi större kostnader när barnen blir större.

 

USA:s statsterrorism och fundamentalism skäl att rösta

President Bush har utbasunerat genomförandet av valet i Irak som en dundersuccé. Må så vara, men för vem? President Bush ser det naturligtvis som en succé för sig själv och sin krigspolitik.
Men var det verkligen det?
Varför gick människorna till valurnorna i den utsträckning de gjorde trots alla mord och terrorhot? Var det för att de ville stödja president Bushs krigspolitik?
En politik, initierad av USA och uppföljd av USA, med bombningar av irakisk infrastruktur – en blockad och bombningar som enligt UNICEF kostade två miljoner irakier livet.

President Bush aktier kan knappast ha stigit bland den irakiska befolkningen efter det att Saddam Husseins störtats och ytterligare 100 000 irakier dödats och man i olika TV-kanaler fått se hur irakiska fångar behandlades i Abu-Ghreib fängelset.
Det var knappast allt detta som gjorde att irakierna gick till valurnorna i en utsträckning som få förväntat sig.

Det av president Bush på lögner grundade och startade kriget kan aldrig rättfärdigas i efterhand. Det är och förblir ett folkrättsbrott. Jag känner åtskilliga irakier både i Irak och i Sverige som var motståndare till kriget och fortfarande anser att det var ett brott att starta det, men som nu likafullt gick och röstade. Deras främsta argument för att delta i valet var att man ville befria sig från ockupationen.

Anledningen till att irakierna gick till vallokalerna var inte för att ge sitt stöd till Bush utan för att man ville trotsa de fundamentalistiska terrorgrupperna och visa att dessa saknade stöd i befolkningen. Man gick till val för att visa att man var emot terrorn och för att man ville ha fred och säkerhet.
Terrorgrupperna hade sitt starkaste fäste bland vissa sunnimuslimska grupper. Det är grupper som åtnjutit en privilegierad ställning under Saddams tid vid makten. Det var där Baathpartiet hade haft sitt starkaste fäste. Detta ger en antydan om att de väpnade attackerna som riktats mot såväl civila som militärer i stor utsträckning genomförs av grupper som står den störtade regimen nära.

Valet i Irak och den folkliga uppslutningen kring det kan vara ett första steg bort från det tillstånd Iran befunnit sig i – bort från att vara ett slagfält mellan USA: s statsterrorism och fundamentalisternas terror. Men mycket återstår för att Irak skall utvecklas i demokratisk riktning.
Det är min förhoppning att det irakiska folket fått ett stärkt självförtroende i och med valet och att man kan gå vidare och bli herrar i eget hus, dvs. besegra terrorismen och tvinga bort ockupanterna.

Ingen av dessa uppgifter är lätt att genomföra. Den förstnämnda uppgiften är svår därför att terrorismen slår blint., oväntat och hänsynslöst. Den andra uppgiften är svår därför att USA påtvingade det irakiska styrande rådet en lång rad kontrakt som i praktiken gav amerikanska företag möjlighet att lägga beslag på stora ekonomiska tillgångar i landet.

När en stat har militära styrkor i ett annat land, där man samtidigt roffat åt sig landets ekonomiska tillgångar, visar historien att det är svårt att bli av med de trupper som intervenerat i landet. USA: s ekonomiska intressen i Irak i kombination med sin starka militära närvaro är ett hot mot en demokratisk utveckling.

Följaktligen måste USA dra sig ur Irak och låta andra krafter ta över i landet. USA-trupper måste ersättas med irakisk polis och militär samt FN-trupper från länder som inte tillhör USA-alliansen. Det kan inte gå till som i Afghanistan där interventionstrupperna bytte till FN-basker. Alliansens främsta medlemmar USA och Storbritannien är sedan årtionden komprometterade i Irak.

Svenska medier har kanske glömt blockaden och de illegala bombningarna tidigare i historien, men de som förlorat familjemedlemmar och vänner under de åren glömmer säkert inte lika lätt.
Allt stöd måste ges till de krafter som vill skapa ett sekulärt demokratiskt och federalt Irak. Särskilt viktigt är att kvinnorörelsen och arbetarrörelsen ges möjligheter att spela en stor roll i ett framtida demokratiskt Irak. Likaså skall nationella minoriteter ha lika rättigheter att delta i alla samhälleliga verksamheter och i uppbyggandet av ett nytt Irak.

Murad Artin
Kommunalråd (v) Örebro
Ledamot i Vänsterpartiets styrelse samt dess verkställande utskott

Vänsterpartiets avslag på kommunstyrelsens förslag

ÖSK:s spelartrupp har klarat av den sportsliga delen och säkrat ett allsvenskt kontrakt. ÖSK-ledningen redovisar en negativ målskillnad på 12 800 000 kronor. Man har dessutom spelat bort all goodwill genom osportsligt beteende, svikna löften och uppenbar ekonomisk inkompetens. Örebro kommun har givit ÖSK en utomordentlig positiv särbehandling genom åren. Något som ÖSK-ledningen har besvarat med att regelmässigt leva över sina tillgångar. Några exempel:
Kommunen upplåter en grusplan som träningsplan. År 2000 får ÖSK 6.7 miljoner kronor av ÖBO för att man ska frånträda grusplanen för att istället träna på det konstgräs som kommunen bekostat. I samförstånd med ÖSK gör kommunen en affärsuppgörelse med Skanska som mot ersättning i form av ett antal byggrätter i Eyraområdet uppför den nya läktaren till reducerat pris. I samförståndet ingår att ÖSK ska betala den högre hyra som läktarbygget medför. Denna överenskommelse infriar inte ÖSK. Kommunen skänker ÖSK arenanamnet som man nu är villig att köpa tillbaka för 7 miljoner kronor. Vilka andra klubbar får motsvarande erbjudanden. År 2004, när licensnämnden lägger ÖSK under luppen, lyckas ÖSK-ledningen med bedriften att åstadkomma ett underskott i storleksordningen fem miljoner kronor. Det finns stora risker med det budget som presenterats av ÖSK ledning för 2005 och som vi är mycket tveksamma till vilket också bekräftas av kommunens egna ekonomer. Jag är mycket besviken på näringslivet att de inte ha kunnat hjälpa ÖSK. ÖSK-ledningen har förverkat allt förtroende. Att låta ÖSK gå i konkurs svider naturligtvis, men att fortsätta att pumpa in skattepengar i föreningen känns omoraliskt. Vänsterpartiet kan inte försvara ett positivt ställningstagande samtidigt som kommunen gör stora nedskärningar i många verksamheter som skola och socialomsorg. Därför kommer vi att rösta emot den föreslagna rekonstruktionen av ÖSK fotbollsklubb. Vi är medvetna att konsekvenserna för klubben i så fall blir förödande. Vi känner inget ansvar för det. Ansvaret ligger helt och hållet på ÖSK-ledningen. Jag yrkar för vänsterpartiets del avslag på kommunstyrelsens förslag.

Exil-irakierna måste ges möjlighet att delta i valet

I det av USA-alliansen ockuperade Irak hålls val den 30 januari.
– Med tanke på de omständigheter under vilket valet kommer att ske är valet i sig diskutabelt. Men oavsett vad man anser om valets legitimitet torde det vara irakierna själva som avgör om de ska delta i valet eller inte, säger riksdagsledamoten Ulla Hoffmann.
Många exil-irakier bor och verkar över hela Sverige. Som i alla val bör organisatoriska hinder för att kunna delta i det minimeras. I hela Norden finns bara ett fåtal platser där exil-irakier kan registrera sig och rösta. Detta medför långa och dyra resor vid två tillfällen för de exil-irakier som lever långt från de tre största städerna i Sverige.

– I valet måsteockså irakiska kurder, varav åtskilliga lever i Sverige och övriga Norden, få möjliget att delta. Många av dessa saknar som flyktingar dokument som visar deras nationalitet vilket påverkar deras rätt att delta i valet. I Danmark är det nu klart att danska UD ger ekonomisk ersättning till irakier som måste resa till Köpenhamn i samband med valet, fortsätter Hoffmann.

Med anledning av detta ställer Ulla Hoffmann en fråga till utrikesminister Laila Freivalds, om vilka åtgärder den svenska regeringen har för avsikt att vidta för att underlätta för exil-irakier att kunna delta i valet.

Interpellationsdebatt KF socialtjänsten

Konsekvenserna för brukarna blir förödande. Och de brukare det handlar om här tillhör samhällets mest utsatta. Det är medborgare som inte protesterar, demonstrerar eller skriver insändare. Det är inte resursstarka medborgargrupper som lobbar för miljonsatsningar på elitidrott, räddar nedläggningshotade skolor eller avnjuter skattesubventionerad finkultur.

För mig som vänsterpartist är det självklart att använda denna talarstol till att ge röst åt dessa medborgares intressen. Jag gör det inte bara av solidaritet med dem, utan även för att det är vänsterpartiets övertygelse att den drastiska nedrustningen av det förebyggande sociala arbetet kommer att straffa sig genom högre kostnader på andra områden.
Ordförande, ledamöter, åhörare Jag vill börja med att tacka kommunalrådet Carina Dahl för svaret. Jag vill inleda denna interpellationsdebatt med att läsa vad socialtjänstlagen säger i första kapitel om socialtjänstens mål. Det står så här: ” Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas – ekonomiska och sociala trygghet, – jämlikhet i levnadsvillkor, – aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna ansvar.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Vid den senaste omarbetningen av lagtexten gjordes en betydelsefull ändring i kapitel 3, 4§ som handlar om just det vi idag diskuterar, nämligen socialnämndens uppsökande verksamhet som varit en viktig del i Råd och stöd. Där ändrades ordet bör till skall: ”Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.” Vi ställer oss mycket tveksamma till att Örebro kommun lever upp till lagen i detta avseende efter att Råd och stöd bantats så kraftigt.

Som många vet har Vänsterpartiet varit mycket kritiska till nedskärningarna inom socialtjänsten och därför har vi lämnat det politiska samarbetet med socialdemokraterna och miljöpartiet. Vi är kritiska till att personalen har inte tillåtits vara delaktiga i arbetet med att ta fram besparingsförslag.

Socialnämnderna har haft ett dialogmöte mellan politiker och personal i slutet av september. Mötet var av en fråga/svars karaktär och inte en riktig dialog. Personalen anser att nedskärningarna var en beställning av politiken, som man bara hade att rätta sig efter Brukare, anhöriga och personal ska tillsammans utveckla formerna för delaktighet och inflytande över verksamheten. Så har programnämnden formulerat inriktningsmålet under rubriken Delaktig / samhörighet. När kommunen genomför en social nedrustning som saknar motstycke i Örebros historia, så gör man det på ett sätt som helt åsidosätter en av de viktigaste inriktningsmålen.

Förutom att det ger mycket olyckliga signaler ut i organisationen så går man miste om värdefulla synpunkter på alternativa sätt att göra besparingar. I interpellationssvaret bekräftar kommunalrådet Carina Dahl två saker: – den ena att man inte har låtit personalen och brukare att vara delaktiga i beslutsprocessen – det andra som Carina Dahl bekräftar är att detta var ett beställningsarbete från politiken. Min andra fråga handlar om konsekvensbeskrivningen för brukarna. I svaret hänvisar Kommunalrådet Carina Dahl till de konsekvensbeskrivningar som gjordes inför besluten om nedskärningarna inom socialtjänsten daterad 04 08 11. Där står att läsa: ”Råd och stöd kommer enbart att arbeta på uppdrag utifrån myndighetsbeslut. Uppsökande och förebyggande arbete kommer ej längre att bedrivas.

Samarbetet med förskola – skola via stödteam kommer inte att utföras. Insatser vid skolavslutning och storhelger samt förebyggande gruppaktiviteter för ungdomar kommer att upphöra. Samarbete och mobilisering av insatser i anslutning till polismyndighetens TOOL- verksamhet kan ej längre genomföras. Stöd- och hjälpinsatser till enskilda och familjer och utifrån uppdrag från den enskilda kan ej längre erbjudas (såsom krissamtal vid skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet, missbruk, misshandel mm).Tidiga insatser för att lösa problem innan dem blir omfattande utförs ej. Detta kommer att leda till en fördyrad kostnad genom fler omhändertaganden och placeringar.
Om en del av nuvarande resurser för Råd och stöd organiseras i en kommungemensam enhet med 15 personal, möjliggörs visst förebyggande arbete och samverkan med andra samhällsaktörer med bostadsområdet som bas.” Nu vet vi att det som blev kvar av Råd och stöd, alltså det förebyggande arbetet, är dessa 15 personal. Och vad blir deras arbetsuppgifter? Om vi ser på socialnämnd väster som grafiskt område som omfattar fem av kommunens sex prioriterade bostadsområden och därutöver några områden med social problematik. Här kommer nio personal att arbeta med: – Konsultativt stöd i elevhälsoarbetet – Konsultativt stöd i föräldraverksamhet hos mödravård- och barnavårdcentraler – Medverkan i föräldrautbildning – Utveckla metoder för preventivt arbete – Utveckla metoder för mobiliseringsarbete – Etc. Alltså inget förebyggande arbete som riktar sig till enskilda medborgare så som lagen föreskriver.

Jag vill återigen citera vad socialtjänstlagen säger: ”Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp”. Konsekvenserna för brukarna blir förödande. Och de brukare det handlar om här tillhör samhällets mest utsatta. Det är medborgare som inte protesterar, demonstrerar eller skriver insändare. Det är inte resursstarka medborgargrupper som lobbar för miljonsatsningar på elitidrott, räddar nedläggningshotade skolor eller avnjuter skattesubventionerad finkultur. För mig som vänsterpartist är det självklart att använda denna talarstol till att ge röst åt dessa medborgares intressen. Jag gör det inte bara av solidaritet med dem,utan även för att det är vänsterpartiets övertygelse att den drastiska nedrustningen av det förebyggande sociala arbetet kommer att straffa sig genom högre kostnader på andra områden.

Vänsterpartiet har under förra året varit framgångsrikt i de centrala statliga budgetförhandlingarna och lyckats få med våra samarbetspartier till en angelägen satsning på sysselsättningsstöd till kommuner och landsting. För Örebro kommun innebär det ett tillskott på 60 miljoner kronor. Vi har inte varit oförsiktiga och trumpetat ut att det kunde leda till nyanställningar. Men att åtminstone användas för att förhindra personalnedskärningar inom denna viktiga verksamhet, hade varit att använda pengarna på rätt sätt. Ordförande Jag ställde en tredje fråga som handlar om hur många tjänster har försvunnit inom det förebyggande arbetet under dem senaste 2 åren. I svaret står att läsa att det var 133,5 årsarbetare som arbetade inom Råd och stöd 2003. I och med de beslutade nedskärningarna kommer enbart 15 årsarbetare att finnas kvar inom den förebyggande verksamheten. Det beskrivs i svaret också att det bara var 28% av arbetet på Råd o stöd som var förebyggande arbete.

Jag ställer mig mycket frågande till denna siffra. Jag har i mina samtal med socialtjänsten försökt reda ut vad som menas med detta. Där känner man inte igen den beskrivningen. Den information jag fått är att 30% av personalen på Röd och stöd arbetade med grupper, föreningar och andra intressenter. Alltså förebyggande arbete som är gruppbaserad. Resterande 70% har varit förebyggande arbete som är individbaserad. Det skulle betyda att av 90 personer inom Råd och stöd som arbetat individbaserat 2003 återstår idag – ingen. Carina Dahl skriver i sitt svar: ”Med tanke på kommunens ekonomiska läge och vår vilja att skapa en bättre socialtjänst i Örebro, är jag övertygad om att besluten om reduceringar och omstruktureringar är nödvändiga.” Det är inte trovärdigt. Om du istället sagt: att för att kunna hålla en tilldelad budgetram och för att möta ökade kostnader för institutionsplaceringar och en underbudgeterad kostnad för försörjningsstöd tvingas vi till personalnedskärningar. Eftersom vi inte kan göra några kostnadsminskningar när det gäller personalstaten för den direkta myndighetsutövningen såsom Försörjningsstöd, Socialkontorens utredningsverksamhet, Familjerätt, Tillståndsenhet, Budget och skuldrådgivning och Socialjouren – så återstår bara Råd och stöd. Här har vi mycket folk som utför ett arbete som kommunen frivilligt åtagit sig. Här kan vi spara utan att riskera att allvarligt äventyra laguppfyllelse och arbetsmiljö – tror jag. Det hade varit ärligt, men kanske inte så politiskt taktiskt.

Välkommen till vår nya hemsida

Just nu är det kanske lite tomt här på vår hemsida. Vi har skaffat oss ett nytt publiceringsverktyg för hemsidan och kommer succesivt att fylla på med innehåll. Vi hoppas att sidan ska bli spännande och intressant för dig som besökare. Här ska du både kunna hitta information och lämna dina egna spår.

Artikelarkiv – Här kan du t.ex. hitta debattartiklar, krönikor, motioner och en massa andra texter om politiska frågor. Använd sökfunktionen för att hitta det som intresserar dig. Kommentera artiklarna och ge din syn på saken. Maila direktlänkar till intresserade kompisar.

Kalendarie – Här hittar du dels våra egna möten, men också kulturevenemang och annat som kan tänkas intressera folk med hjärtat till vänster. Lägg gärna till dina egna tips om evenemang.

Bildgalleri – Här finns bilder från våra arrangemang. Bilder från vardag och fest. Bilder från möten och demonstrationer. Bilder som väcker minnen till liv, bilder där du hittar gamla kompisar. Och även här kan du ladda upp dina egna bilder, som andra kanske vill se.

Förslagslåda – Lämna dina egna förslag på hur vår kommun kan bli en trevligare plats att bo på. Gillar vi ditt förslag så kanske vi för det vidare till kommunen.

Resten – Och sen finns förståss allt det andra; gästbok, länksamling, omröstning, nyhetsbrev, presentation av våra företrädare etc. etc.

Sysselsättningen och kvinnors löner i fokus

Långsiktiga åtgärder för att öka sysselsättningen och stöd till kommuner och landsting för att ge utrymme för höjda löner för de lägst avlönade kvinnorna är nyckelfrågor för vänsterpartiet i vårbudgetförhandlingarna.
– Ökat stöd till kommuner och landsting är en viktig signal i synnerhet nu när förhandlingarna med kommunal brutit samman, säger Ingrid Burman, förste vice partiordförande.
Vänsterpartiet vill förstärka sysselsättningsstödet till kommunerna med 2 miljarder kronor under 2006, samt tillföra det kommunala utjämningssystemet 5 miljarder kronor under 2007.

– Därefter är det upp till kommuner och landsting att se till att det ger utslag i lönekuverten för kvinnorna, säger hon.

Ett krav vänsterpartiet drivit sedan länge är en höjning av taken i lönebidragen till de som anställer funktionshindrade och arbetshandikappade. På fredagen meddelade finansminister Per Nuder att regeringen vill höja lönebidragstaket från 13 700 kronor till 15 200.

-Det välkomnar vi givetvis, de funktionshindrade har haft ett dolt tak som hindrat löneökningar, eftersom lönebidraget inte höjts på många år. Vad vi nu vill se är årliga uppskrivningar av taket, säger Ingrid Burman.

Men ännu återstår flera frågor att lösa ut innan budgeten är i hamn, förutom ytterligare åtgärder för att öka sysselsättningen har vänsterpartiet krav på mer pengar till Rikstrafiken för att den ska kunna fortsätta driva tågtrafik på flera hotade sträckor i landet, mer statliga pengar till kvinnojourerna och till energiforskning.

Vänsterpartiet och miljöpartiet driver dessutom gemensamt kravet på att de apatiska flyktingbarnen ska få stanna i Sverige.

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Budget Örebro kommun 2018

Budget Örebro kommun 2018

Samhällsmagasinet Rött

Samhällsmagasinet Rött