Vänsterpartiet Örebro

Ställ Sverige på Palestinas sida!

Murad Artin och Jihad Menhem i en debattartikel, Nerikes Allehanda

jihad&muradSverige har tidigare ansetts vara en garant för folkrätt och för internationell rättvisa. Under många år har Sverige gått i bräschen för FN-beslut.

Den svenska utrikespolitiken har på många områden kunnat hämta stöd och kraft ur folkrörelsers och många solidaritetsrörelsers arbete: under Vietnamkriget, i kampen mot Pinochet-diktaturen i Chile, i kampen mot apartheid i Sydafrika o s v.

Den fråga som borde ges stort utrymme från svensk sida i dag är Palestinafrågan. Där finns många FN-beslut samt internationell rätt att stödja sig på. Där finns också en solidaritetsrörelse som outtröttligt arbetat vidare år efter år.

Men Sveriges regering har trots detta förhållit sig förvånansvärt passiv. Varför, frågar man sig, när det finns så många resolutioner och ett så tydligt folkrättsligt regelverk att hålla sig till? Från FN:s resolution 194 om flyktingarnas rätt att återvända och FN:s resolutioner 242 och 338 om palestiniernas rätt till ett eget land på de nu ockuperade Västbanken och Gaza, har svenska regeringen intagit en passiv hållning.

Detta är också märkligt med tanke på alla de övergrepp som gjorts mot palestinierna. Att stillatigande se på när de ockuperade Västbanken och Gaza styckas upp i ”bantustanliknande” områden är mer uppseendeväckande än vad press och media ger sken av.

Dessa områden är i sig en eftergift från palestinsk sida, eftersom de endast utgör en liten del av det som en gång var det brittiska mandatet Palestina. All mark åter Suveränitet betyder att en stat har kontroll över gränser, vat- ten och naturtillgångar. En palestinsk stat måste därför innebära palestinsk suveränitet över a l l a de områden på Västbanken och i Gaza – inklusive östra Jerusalem – som Israel ockuperade från juni 1967! I de förhandlingar som nu ägt rum känner de flesta väl till den omöjliga situation som råder där den palestinska sidan är den klart underlägsna parten.

Det är då av yttersta vikt att FN:s medlemsländer fortsätter att hävda att internationell rätt gäller, särskilt då de förhandlingsstrategier som de palestinska förhandlarna tvingats och tvingas in i starkt utmanar den palestinska folkopinionen. Varje eftergift som palestinierna påtvingas är att leka med elden.

Minsta antydan till kränkande uppträdande gentemot palestinierna från någon företrädare för det palestinska samhället blir en farlig provokation och en lek med elden. Det visar inte minst den senaste tidens händelser i Jerusalem och Palestina. De visar att den israeliska regeringen åter är beredd att ta till våld mot det palestinska folket. Upprinnelsen till det som allt mer liknar en ny intifada är den israeliska högerns provokationer i Jerusalem. Ariel Sharons besök på Tempelberget utlöste massdemonstrationerna.

Men det som direkt föranlett upproret är den israeliska maktpolitiken. Massdemonstrationerna är en reaktion mot Israels allt arrogantare hållning som visar sig i den etniska rensningen av Jerusalem och den ekonomiska exploateringen av de ”självstyrande” palestinska områdena. Baraks fel! Situationen är ett tydligt bevis på att fredsförhandlingarna inte sker på lika villkor.

Israels premiärminister Ehud Barak har sagt nej till rätten för fördrivna palestinska flyktingar att återvända till sina hem, nej till en palestinsk stat med östra Jerusalem som huvudstad, nej till frigivning av samvetsfångar, nej till ett slut på konfiskeringen av jord, nej till ett slut på bosättningarna på palestinskt område. Han har gjort detta i trots mot Säkerhetsrådets resolutioner och mot folkrätten. Israel har satt in pansarfordon och attackhelikoptrar mot palestinska städer. Man har också skjutit raketer mot palestinska polisstationer. Palestinierna har varken stridsflyg, pansar, kärnvapen eller olja. Det är dessa uppenbara orättvisor som drivit fram den situation vi ser i dag.

Sverige har en viktig roll att spela. Att inte agera mot Israels pgende folkrättsbrott är detsamma som ett tyst medgivande till en fortsatt utveckling av blodbadet. Vänsterpartiet fördömer dödsskjutningarna av barn och ungdomar och den israeliska regeringens handlande.

Vi anser att Sverige bör rikta en skarp protest mot den israeliska regeringen. Vänsterpartiet kräver att den svenska regeringen gör allt för att massakern på civila omedelbart upphör, för att internationella styrkor under FN:s mandat sätts in för att skydda den palestinska civilbefolkningen och för att Israel lämnar de ockuperade områdena. Byt linje!

Vi anser, särskilt med tanke på det kommande ordförandeskapet i EU, att Sveriges regering bör verka för att internationell rätt och FN:s resolutioner efterlevs när det gäller palestiniernas rätt till självbestämmande och suveränitet.

De viktigaste frågorna nu är att stoppa den israeliska bosättningspolitiken och ”bantustaniseringen” av de ockuperade områdena, hålla fast vid alla palestiniernas rätt till ett sammanhållet östra Jerusalem och alla palestiniers rätt att återvända.

 

Murad Artin, Riksdagsledamot vänsterpartiet

Jihad Menhem, Ledamot i vänsterpartiets partistyrelse

Ansvar för färdtjänsten – fråga som väcker frågor

JMenhem_5Jihad Menhem i en debattartikel i Nerikes Allehanda

På uppdrag av kommunförbundet i Örebro län har en arbetsgrupp som består av kommunföreträdare, landstinget och länstrafiken utarbetat ett förslag till ny ansvarsfördelning i länet med syfte att integrera färdtjänsten och sjukresorna med kollektivtrafiken.

Bakgrunden till initiativet är den nya lagstiftningen om färdtjänst som syftar till att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för funktionshindrade.

Förslaget är idag ute på remissrunda och i själva utredningen har man tittat över kollektivtrafik en i sin helhet och föreslagit visa åtgärder och anpassningar som kan vara bra för alla även för människor utan funktionshinder, till exempel låggolvsbussar, bättre utformning för hållplatserna, hållplatsutrop, bättre information om tidtabellerna och information i blindskrift.

Man föreslog också en ny gemensam färdtjänsttaxa i hela länet med minsta avgift på 30 kronor. Fördelen med en enhetlig färdtjänsttaxa är att skapa rättvisa mellan funktionshindrade i vårt län men samtidigt kommer många som är beroende av färdtjänsten inte att klara de extra kostnader som man vill införa genom den nya taxan. Resultatet blir ökad isolering och avstängning för många äldre och funktionshindrade.

Kostnaden för att åka med färdtjänst en viss sträcka ska inte vara högre än vad motsvarande resa kostar att åka kollektivt.

Det här är naturligtvis en prioriteringsdiskussion när det är knappt med resurser, men resurserna bör fördelas med utgångspunkt i en solidarisk uppfattning om alla människors lika värde.

Den fråga som är mest irriterande i förslaget är att ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten förs över från kommuner till länstrafiken, det vill säga att man föreslår bolagisering av färdtjänsten.

Personer med funktionshinder är visserligen vana vid att bli bollade mellan olika myndigheter, men osäkerheten om hur det blir att bollas mellan bolag är mycket stor bland de berörda.

Andra viktiga frågor som utredningen inte ger bra svar på är följande:

Hur ska tillståndsgivning hanteras i framtiden? Hur blir med ledsagning, kommer man att fortsätta åka med sin ledsagare utan att behöva betala en extra avgift? Kommer handikapporganisationerna i fortsättningen att ha inflytande över färdtjänstresor?

Som jag ser det idag att förslaget om bolagisering av färdtjänsten inte en bra lösning för att öka tillgängligheten och integration av kollektivtrafiken för människor med funktionshinder, tvärtom det kommer att leda till försämringar, ökad isolering och mindre demokratisk kontroll och inflytande. Visten med kommunal/demokratiskt styrd verksamhet är att utgå från mänskliga behov istället för vinstintressen.

Jihad Menhem, landstingspolitiker (v)

Med mp:s nya arbets – rätten, kommer lagen mot etnisk diskriminering att fortsätta vara en tandlös

JMenhem_5Jihad Menhem i en debattartikel i Nerikes Allehanda

Samtidigt som lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet träder i kraft, röster Riksdagen med en rösts övervikt och med stöd av de borgerliga partierna för miljöpartiets förslag om att arbetsgivarna skall vid uppsägning få undanta två personer från turordningsreglerna eller man kan säga på lätt svenska att arbetsgivarna ska kunna välja vilka anställda vill ha kvar och göra sig av med de som inte gillar, detta innebär att lagen mot etnisk diskriminering kommer att sättas ur spel för de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, ensamstående mammor, kvinnor, funktionshindrade och invandrare.

Tyvärr, vi fick inte glädja oss mycket över den nya lagen mot etnisk diskriminering som har ingen betydelse idag med de försämringar som kommer att ske i arbetsrätten och anställningstryggheten.

Man är också besviken över miljöpartiets medverkande att skapa otrygghet och tystare arbetsplatser i vårt demokratiska samhället, dessutom försvaga fackföreningens roll som försvarorganisation för anställda.

Lagförslaget har ingenting att göra med sysselsättningen eller förbättringen av villkor för små företagare och det finns ingen anledning att ge löntagare sämre rättstrygghet.

Vi i vänsterpartiet vill stödja små företag genom att ägarna själva arbetar på jämställd fot med de anställda och genom att ta bort små företagens betalningsansvar för sjuklönen och inte på den argumenten som har miljöpartiet försvarat sig: att små företagare måste kunna minska sin arbetsstyrka utan att förlora sin viktigaste personal.

Här undrar jag vad menar miljöpartiet med viktigaste personal? Är det de som är riktigt lojala mot arbetsköpare eller de som alltid ställer upp och jobbar extra och flexibla?

Hur det blir med ensamstående mammor om barnen blir sjuka, kan en kvinna skaffa ett barn i framtiden utan att riskera och bli uppsagd, eller hur det blir för oss funktionshindrade som är ofta sjuka, vem kan garantera idag att vi kommer och ha kvar våra arbetsplatser och den trygheten i arbetslivet, eller kan en invandrare berätta att hon eller han blev diskriminerad på arbetsplatsen på grund av hudfärg utan att förlora sitt jobb och till sist vem vågar nu och ta upp miljöfrågor på arbetsplatsen?

Har miljöpartisterna tänkt på dessa frågor? Eller kommer de inte ihåg på vad hände 1994 när borgerliga införde liknande regler?

Vi i vänsterpartiet avvisar all försämring av arbetsrätten som kan leda till en total tystand och svag demokrati på arbetsplatser. Vi vill ha mer demokrati inte mindre.

Jihad Menhem, vänsterpartiets Örebro

Dyrare medicin slår mot svaga

Jihad Menhem i en debattartikel i Nerikes Allehanda

JMenhem_5

 

Allas rätt till hälso- och sjukvård är en oomstridd paroll. Men allas ekonomiska möjlighet till hälso- och sjukvård är inte lika självklar.

Många långtidssjuka och funktionshindrade under de senaste åren fått en allt sämre ekonomi på grund av besparingar och nedskärningar från olika håll.

Fakta visar att allt fler av dessa grupper väntar allt för länge, eller helt enkelt låter bli att besöka sjukvården, p.g.a. för höga patientavgifter. Detta trots sina smärtor och sina kroniska sjukdomar.

Den dåliga ekonomi som långtidssjuka och funktionshindrade har, på grund av sina låga inkomster och höga sammanlagda utgifter, har tvingat de till att ”glesa ut” föreskrivna dosering, eller avstå från utskrivna mediciner.

De förändringarna i högkostnadsskyddet som träder i kraft den 1 juni kommer att slå hård mot dessa grupper som är redan mest utsatta i samhället.

Socialministern Lars Engkvist tror att de flesta kommer att klara av denna höjning, men han har missförstått vilka grupper det handlar om. De som drabbas har inget överflöd att avstå ifrån.

Att Sverige har ett gott hälsoläge jämfört med andra länder innebär inte att allt är som det ska. Ett stort folkhälsoproblem är de växande klyftorna mellan olika grupper av människor.

Regeringen bör istället söka besparingsalternativen genom en översyn av upphandlingen av läkemedel och inte låta patienterna att vara de som ska drabbas för att läkemedelskostnaderna skall kunna hållas nere. Regeringens alternativ om förändringarna i högkostnadsskyddet är osolidariskt mot de svaga grupper i samhället.

Det är hög tid att se över avgifter i vården för att även människor med långtidssjuka och funktionshindrade ska kunna uppnå goda livsvillkor.

Jihad Menhem, landstingspolitiker (v)

Välkommen till Vänsterpartiet i Örebro

Du är nu inne på Vänsterpartiets Örebros hemsida. Här hittar du främst material om vår politik och vårt agerande i kommunala frågor och om de av våra aktiviteter som rör hela Örebro.

Så här hittar du:

Under fliken våra företrädare finns kontaktuppgifter till våra företrädare i Örebro kommun och vår styrelse.

Under artikelarkiv kan du söka efter tidigare publicerade artiklar. Där hittar du en motionsbank med motioner som vänsterpartister lagt i Kommunfullmäktige. Du hittar också våra interpellationer, reservationer, pressmeddelanden, debattartiklar mm. Du har också möjlighet att kommentera alla artiklar, gör gärna det. Vi behöver dina åsikter!

I vårt kalendarium till höger annonserar vi evenemang i Örebro, främst våra egna aktiviteter men även annat som vi tycker är viktigt.

Vi har också en gästbok, en möjlighet för dig att skicka en hälsning eller påtala något du tycker är viktigt.

När du har läst om all vår politik och aktivitet kanske du vill bli medlem. Det gör du genom att välja fliken Bli medlem . 

 

Vi ses kanske på nästa medlemsmöte!

 

Med Socialistiska Hälsningar!

Jihad Menhem, Webbansvarig

Kampanja som Bernie Sanders

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Budget Örebro kommun 2018

Budget Örebro kommun 2018

Samhällsmagasinet Rött

Samhällsmagasinet Rött