Vänsterpartiet Örebro

Ansvar för färdtjänsten – fråga som väcker frågor

JMenhem_5Jihad Menhem i en debattartikel i Nerikes Allehanda

På uppdrag av kommunförbundet i Örebro län har en arbetsgrupp som består av kommunföreträdare, landstinget och länstrafiken utarbetat ett förslag till ny ansvarsfördelning i länet med syfte att integrera färdtjänsten och sjukresorna med kollektivtrafiken.

Bakgrunden till initiativet är den nya lagstiftningen om färdtjänst som syftar till att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för funktionshindrade.

Förslaget är idag ute på remissrunda och i själva utredningen har man tittat över kollektivtrafik en i sin helhet och föreslagit visa åtgärder och anpassningar som kan vara bra för alla även för människor utan funktionshinder, till exempel låggolvsbussar, bättre utformning för hållplatserna, hållplatsutrop, bättre information om tidtabellerna och information i blindskrift.

Man föreslog också en ny gemensam färdtjänsttaxa i hela länet med minsta avgift på 30 kronor. Fördelen med en enhetlig färdtjänsttaxa är att skapa rättvisa mellan funktionshindrade i vårt län men samtidigt kommer många som är beroende av färdtjänsten inte att klara de extra kostnader som man vill införa genom den nya taxan. Resultatet blir ökad isolering och avstängning för många äldre och funktionshindrade.

Kostnaden för att åka med färdtjänst en viss sträcka ska inte vara högre än vad motsvarande resa kostar att åka kollektivt.

Det här är naturligtvis en prioriteringsdiskussion när det är knappt med resurser, men resurserna bör fördelas med utgångspunkt i en solidarisk uppfattning om alla människors lika värde.

Den fråga som är mest irriterande i förslaget är att ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten förs över från kommuner till länstrafiken, det vill säga att man föreslår bolagisering av färdtjänsten.

Personer med funktionshinder är visserligen vana vid att bli bollade mellan olika myndigheter, men osäkerheten om hur det blir att bollas mellan bolag är mycket stor bland de berörda.

Andra viktiga frågor som utredningen inte ger bra svar på är följande:

Hur ska tillståndsgivning hanteras i framtiden? Hur blir med ledsagning, kommer man att fortsätta åka med sin ledsagare utan att behöva betala en extra avgift? Kommer handikapporganisationerna i fortsättningen att ha inflytande över färdtjänstresor?

Som jag ser det idag att förslaget om bolagisering av färdtjänsten inte en bra lösning för att öka tillgängligheten och integration av kollektivtrafiken för människor med funktionshinder, tvärtom det kommer att leda till försämringar, ökad isolering och mindre demokratisk kontroll och inflytande. Visten med kommunal/demokratiskt styrd verksamhet är att utgå från mänskliga behov istället för vinstintressen.

Jihad Menhem, landstingspolitiker (v)

Med mp:s nya arbets – rätten, kommer lagen mot etnisk diskriminering att fortsätta vara en tandlös

JMenhem_5Jihad Menhem i en debattartikel i Nerikes Allehanda

Samtidigt som lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet träder i kraft, röster Riksdagen med en rösts övervikt och med stöd av de borgerliga partierna för miljöpartiets förslag om att arbetsgivarna skall vid uppsägning få undanta två personer från turordningsreglerna eller man kan säga på lätt svenska att arbetsgivarna ska kunna välja vilka anställda vill ha kvar och göra sig av med de som inte gillar, detta innebär att lagen mot etnisk diskriminering kommer att sättas ur spel för de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, ensamstående mammor, kvinnor, funktionshindrade och invandrare.

Tyvärr, vi fick inte glädja oss mycket över den nya lagen mot etnisk diskriminering som har ingen betydelse idag med de försämringar som kommer att ske i arbetsrätten och anställningstryggheten.

Man är också besviken över miljöpartiets medverkande att skapa otrygghet och tystare arbetsplatser i vårt demokratiska samhället, dessutom försvaga fackföreningens roll som försvarorganisation för anställda.

Lagförslaget har ingenting att göra med sysselsättningen eller förbättringen av villkor för små företagare och det finns ingen anledning att ge löntagare sämre rättstrygghet.

Vi i vänsterpartiet vill stödja små företag genom att ägarna själva arbetar på jämställd fot med de anställda och genom att ta bort små företagens betalningsansvar för sjuklönen och inte på den argumenten som har miljöpartiet försvarat sig: att små företagare måste kunna minska sin arbetsstyrka utan att förlora sin viktigaste personal.

Här undrar jag vad menar miljöpartiet med viktigaste personal? Är det de som är riktigt lojala mot arbetsköpare eller de som alltid ställer upp och jobbar extra och flexibla?

Hur det blir med ensamstående mammor om barnen blir sjuka, kan en kvinna skaffa ett barn i framtiden utan att riskera och bli uppsagd, eller hur det blir för oss funktionshindrade som är ofta sjuka, vem kan garantera idag att vi kommer och ha kvar våra arbetsplatser och den trygheten i arbetslivet, eller kan en invandrare berätta att hon eller han blev diskriminerad på arbetsplatsen på grund av hudfärg utan att förlora sitt jobb och till sist vem vågar nu och ta upp miljöfrågor på arbetsplatsen?

Har miljöpartisterna tänkt på dessa frågor? Eller kommer de inte ihåg på vad hände 1994 när borgerliga införde liknande regler?

Vi i vänsterpartiet avvisar all försämring av arbetsrätten som kan leda till en total tystand och svag demokrati på arbetsplatser. Vi vill ha mer demokrati inte mindre.

Jihad Menhem, vänsterpartiets Örebro

Dyrare medicin slår mot svaga

Jihad Menhem i en debattartikel i Nerikes Allehanda

JMenhem_5

 

Allas rätt till hälso- och sjukvård är en oomstridd paroll. Men allas ekonomiska möjlighet till hälso- och sjukvård är inte lika självklar.

Många långtidssjuka och funktionshindrade under de senaste åren fått en allt sämre ekonomi på grund av besparingar och nedskärningar från olika håll.

Fakta visar att allt fler av dessa grupper väntar allt för länge, eller helt enkelt låter bli att besöka sjukvården, p.g.a. för höga patientavgifter. Detta trots sina smärtor och sina kroniska sjukdomar.

Den dåliga ekonomi som långtidssjuka och funktionshindrade har, på grund av sina låga inkomster och höga sammanlagda utgifter, har tvingat de till att ”glesa ut” föreskrivna dosering, eller avstå från utskrivna mediciner.

De förändringarna i högkostnadsskyddet som träder i kraft den 1 juni kommer att slå hård mot dessa grupper som är redan mest utsatta i samhället.

Socialministern Lars Engkvist tror att de flesta kommer att klara av denna höjning, men han har missförstått vilka grupper det handlar om. De som drabbas har inget överflöd att avstå ifrån.

Att Sverige har ett gott hälsoläge jämfört med andra länder innebär inte att allt är som det ska. Ett stort folkhälsoproblem är de växande klyftorna mellan olika grupper av människor.

Regeringen bör istället söka besparingsalternativen genom en översyn av upphandlingen av läkemedel och inte låta patienterna att vara de som ska drabbas för att läkemedelskostnaderna skall kunna hållas nere. Regeringens alternativ om förändringarna i högkostnadsskyddet är osolidariskt mot de svaga grupper i samhället.

Det är hög tid att se över avgifter i vården för att även människor med långtidssjuka och funktionshindrade ska kunna uppnå goda livsvillkor.

Jihad Menhem, landstingspolitiker (v)

Välkommen till Vänsterpartiet i Örebro

Du är nu inne på Vänsterpartiets Örebros hemsida. Här hittar du främst material om vår politik och vårt agerande i kommunala frågor och om de av våra aktiviteter som rör hela Örebro.

Så här hittar du:

Under fliken våra företrädare finns kontaktuppgifter till våra företrädare i Örebro kommun och vår styrelse.

Under artikelarkiv kan du söka efter tidigare publicerade artiklar. Där hittar du en motionsbank med motioner som vänsterpartister lagt i Kommunfullmäktige. Du hittar också våra interpellationer, reservationer, pressmeddelanden, debattartiklar mm. Du har också möjlighet att kommentera alla artiklar, gör gärna det. Vi behöver dina åsikter!

I vårt kalendarium till höger annonserar vi evenemang i Örebro, främst våra egna aktiviteter men även annat som vi tycker är viktigt.

Vi har också en gästbok, en möjlighet för dig att skicka en hälsning eller påtala något du tycker är viktigt.

När du har läst om all vår politik och aktivitet kanske du vill bli medlem. Det gör du genom att välja fliken Bli medlem . 

 

Vi ses kanske på nästa medlemsmöte!

 

Med Socialistiska Hälsningar!

Jihad Menhem, Webbansvarig

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Budget Örebro kommun 2018

Budget Örebro kommun 2018

Samhällsmagasinet Rött

Samhällsmagasinet Rött