Vänsterpartiet Örebro

Låt inte Örebro växa på åkermark

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 19 november
För oss i Vänsterpartiet är det otroligt viktigt att vi vårdar och bevara den odlingsbara marken vi har i kommunen, i Sverige och i världen. Åkermark kan man inte tillverka. Det är en ändlig resurs som naturen har skapat under tusentals år. Genom generationer av människors hårda arbete blev jorden brukbar. Jorden är basen för våra livsmedel. Därför måste de åkrar med odlingsbar mark som breder ut sig i öppna landskap bevaras och respekteras.
I Sverige använder vi stål, betong och asfalt för att uppföra bostadsområden och hårdgöra mark. Vägar och järnvägar förändrar jorden och dess möjlighet att återhämta sig – eller att över huvud taget bli användbar till något annat. Trots att jordbruksmark enligt Miljöbalken klassas som nationellt intresse och endast får tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen fortsätter man även i Örebro kommun att bebygga viktig och värdefull åkermark.
Sverige importerar idag mer än hälften av vår mat. Vad händer om konkurrensen om jordbruksmarken ökar ytterligare? I ett sådant läge blir Sveriges möjligheter till självförsörjning en akut fråga.
Svenska städer är relativt glest befolkade, men med den största andelen hårdgjord mark per invånare i Europa. I jämförelse med övriga europeiska länder har vi en större potential att kunna expandera städerna utan att behöva ta mer odlingsbar mark i anspråk. I den kommunala översiktsplanen bör de redan hårdgjorda ytorna prioriteras för bebyggelse.
Förtätning av staden ger fördelar vid planeringen av kollektivtrafiken och stimulerar ett levande stadsliv. Men endast 20 % av landets kommuner har en policy för skydd av produktiv jordbruksmark. Flertalet kommuner saknar kontinuerlig uppföljning av sin bebyggelse eller hur omfattande en framtida exploatering kommer att bli.
Framtida kriser, som naturkatastrofer, pandemier, längre elavbrott eller ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, kan påverka livsmedelsproduktionen. De senaste decenniernas snabba omvandling av jordbruket med ökad specialisering, ökad råvaruproduktion, ny högteknologisk utrustning och informationsteknik har skapat nya sårbarheter.
Kan svenska lantbruk vid en internationell kris ställa om för att producera färdiga livsmedel till befolkningen utan importerade insatsvaror som diesel och handelsgödsel? Vad händer om krisen kommer snabbt och ingen tid finns för omställning? Finns det någon mat att hämta på gårdarna? Det blir många frågor.
Självfallet löser vi inte alla dessa problem på kommunal nivå, men just bevarandet av odlingsbar mark är något vi kan påverka. Vi hoppas därför att en inventering av den tillgängliga brukbara marken genomförs omgående och med stort allvar. Det är hög tid att ta ansvar för och prioritera vår framtida livsmedelsförsörjning i planeringen av samhällsbyggandet.

Jessica Carlqvist (V), samhällsbyggnadspolitisk talesperson
Hans Holberg (V), Byggnadsnämnden

Straffa inte den som är sjuk med fattigdom

Murad Artin (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Socialdemokraterna och miljöpartiet i regeringsställning har satt som mål att minska antalet dagar som människor är sjukskrivna per år. Regeringens mål är bra men har så vitt jag kan se inte lett till några åtgärder för att få människor friskare. Istället ska de sjuka bara tas bort från statistiken. Får de ingen sjukersättning eller sjukpenning av försäkringskassan så syns de naturligtvis inte i statistiken och då finns de tydligen inte.

Problemet är att de visst finns. Jag känner flera personer som är uppenbart sjuka, som har skador eller värk från sina arbeten eller som är utbrända av för högt tempo, ansvar och stress i vardagen och på jobbet. De vill men orkar inte jobba. Men av försäkringskassan anses de inte sjuka och de får ingen ersättning eller rehabilitering. I det ena fallet tvingas min vän att jobba trots att det bryter ner kroppen, ökar skadorna och orken snart är helt slut. I det andra fallet får min vän fråga släktingar eller sina vänner om hjälp att betala hyran. Snart hamnar de båda hos kommunens socialtjänst och ansöker om försörjningsstöd.

Det är inget nytt att människors arbetsförmåga bedöms av försäkringskassans personal som aldrig mött dem. Men jag upplever att det nya är att de inte ens läser eller tar hänsyn till vad läkare skriver i sina intyg. De följer bara direktivet om att minska antalet sjukdagar. Men att minska antalet sjukdagar ska väl handla om att få människor friska? Så som försäkringskassan agerar nu flyttas bara kostnaderna från staten till kommunernas försörjningsstöd. Ingen blir friskare av detta.

Få ner sjuktalen kan vi göra genom reformer riktat till arbetslivet. Ställ krav om trygga jobb så att ungdomar slipper bränna ut sig med mobilen under kudden i väntan på sms-jobb som kan dyka upp. Inför riktiga åtgärder för att minska stressen i välfärdsyrken så att undersköterskor, sjuksköterskor, barnskötare, lärare eller socionomer inte blir sjuka av sina jobb. Ställ krav på privata arbetsgivare om en god arbetsmiljö. Se till att äldreomsorgen är trygg så att de anhöriga slipper stressa för att sköta den dagliga omsorgen om sina äldre släktingar.

Mitt eget parti Vänsterpartiet har krävt av regeringen att ändra målet och direktiven till försäkringskassan om att minska antalet dagar som människor är sjukskrivna. Jag tycker att vi kan kräva mer än så och det är bråttom.

Vänsterpartiet har nära samtal med regeringen och har kunnat föra in en politik för ett jämlikare samhälle i budgetförslaget för nästa år. Bland annat höjs bostadstillägget, underhållsstödet och barnbidraget och pensionärsskatten sänks. Jag vet att sjukersättning kostar staten pengar och att vi inte kan vända detta helt om inte medel finns. Jag talar naturligtvis om att vi behöver en annan skattepolitik där de som har höga inkomster och kapital behöver bidra mer. Där kan regeringen hämta sina pengar.

Det är viktigt att Vänsterpartiet tar chansen att förändra det som håller på att ske och får regeringen att agera. Den som är sjuk behöver få bli frisk, den ska inte straffas med fattigdom.

 

Murad Artin (V)

Oppositionsråd Örebro

Rätten till modersmål är hotad

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 9 november

Örebro kommun har haft höga ambitioner kring modersmålsundervisningen tidigare, men nu rör man sig tyvärr ner mot lagkravens minimikrav.  

Sedan detta läsårs början i augusti har kommunen minskat flera elevers möjlighet att delta i modersmålsundervisningen vilket riskerar deras kunskapsutveckling samt att de äldre eleverna hoppar av och inte får betyg i ett ämne de har rätt till.

Jag har talat med föräldrar till en elev i mellanstadiet som nu erbjudits modersmålsundervisning på en skola på andra sidan staden, dit eleven inte kan ta sig själv, det är hen för ung för. Föräldrarna arbetar och kan naturligtvis inte ta ledigt av detta skäl. ”Vad ska jag säga till mitt barn när kompisarna får modersmålsundervisning men mitt barn inte kan fortsätta”, har en förälder sagt. Läs mer

Nu ska alla uppmanas att söka skola

 Nya riktlinjer för skolansökan riskerar att skapa fler ”bra” och ”dåliga” skolor menar Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson i Örebro Cecilia Lönn Elgstrand.

Anvisningsområdena försvinner i Örebro och istället ska barnen placeras på skolor som ligger i närheten. Förändringen beror på att kommunen bör följa skollagen bättre och Programnämnd barn och utbildning antog de nya riktlinjerna i går.

Se Örebro kommuns officiella pressmeddelande:

http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_kommun/pressreleases/nu-aer-det-klart-haer-aer-de-nya-reglerna-foer-att-soeka-till-kommunal-grundskola-2256724?utm_campaign=send_list

– Jag tycker i och för sig att skollagen med fria skolvalet samt friskolesystemet i sig är fel, men också att Örebro kommun nu triggar ett system där rykten skapar ”bra” och ”dåliga” skolor. Läs mer

5 kommunalråd Stoppa de rättsosäkra utvisningarna

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 1 november

Vi kommunalråd från fem olika partier i Örebro kommun reagerar på den senaste tidens uppmärksammade fall där unga asylsökande utvisas ur landet på felaktiga grunder.

Det är många som kontaktat oss och visat solidaritet med utsatta personer i deras närhet. Stora konflikter runt om i världen och effekterna av ett mer extremt klimat, har tvingat väldigt många människor på flykt. Många flyr på grund av krig, andra på grund av svält.

Här i Sverige och Örebro har vi märkt det genom ett stort mottagande av flyktingar, asylsökande och ensamkommande flyktingbarn de senaste åren. Vi politiker har gjort vad vi kunnat, med de resurser och det engagemang vi har. För de unga upp till arton år har kommunerna huvudansvaret och i Örebro har alla delar av kommunen gjort ett fantastiskt jobb med att ge dem en bra start in i samhället. Läs mer

Stoppa utvisningen av Robert Kayongo

Pressmeddelande från Lennart Bondeson (Kd) och Murad Artin (V)

I takt med att många flyktingar och asylsökande har kommit till Sverige de senaste åren uppdagas allt fler uppmärksammade fall där enskilda personer kommit i kläm. Flera blir utvisade ur landet på grund av till exempel uppskriven ålder eller att arbetsgivare betalat ut felaktiga löner. Långa handläggningstider gör att utvisningar kan komma efter att man befunnit sig många år i Sverige.

Det aktuella fallet handlar om Robert Kayongo, som kom till Sverige som sextonåring från Uganda. Migrationsverkets hantering av fallet redan för åtta år sedan, gör att han nu ska utvisas ur landet med två dagars varsel. Läs mer

Dags för inga mer #metoo

Cecilia Lönn Elgstrand; (V) Foto: Sofie Isaksson.

Cecilia Lönn Elgstrand (V) talade på #metoo-manifestationen i Örebro 22 oktober. Här är hennes tal.

Först tack. För alla berättelser. Tack till er alla, ni som skrivit på nätet om övergrepp, om gränslöshet med kvinnor och flickors kroppar och för att NI fått världen att lyssna.

Personligen var jag inte förvånad över hur många berättelserna var, över att nästan alla kvinnor i mitt flöde skrev Metoo och att många berättade om olika händelser. Jag var inte förvånad, jag visste ju hur världen ser ut, men märkligt nog hade vi aldrig pratat om det innan.

Däremot är jag positivt förvånad över gensvaret. Jag som gjort liknande aktioner förut. Över hur media lyssnade och över hur många män och kvinnor som för första gången kände att det här får inte fortgå. Läs mer

De prioriteras i V-budgeten 2018

 

Vinnare i Vänsterpartiets budgetförslag för 2018 är främst de äldre invånarna i Örebro.

 – Det största problemet vi har i Örebro är ojämlikheten i vår kommun. Vi kan se det tydligt inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet vill göra något åt det och vi har ett batteri med förslag som ökar jämlikheten. Därför satsar vi 64 miljoner mer än vad styret gör, säger oppositionsrådet Murad Artin (V).

Vänsterpartiet gör inga generella omprövningar inom programnämnd social välfärd eller programnämnd barn och utbildning.

– Vi omfördelar medel från dyr organisering och drift med privat äldreomsorg till sådant som höjer kvalitén i vår äldreomsorg. Medel till flygplatsen omfördelas av klimatskäl till bland annat satsningar på avgiftsfri kollektivtrafik för bland annat seniorer, till cykelstaden Örebro samt till satsningar inom barn – och utbildningsområdet.

 Det är en feministisk budget vilket genomsyrar hela budgeten och satsningar i alla programområden.

 Vänsterpartiets budgetförslag 2018

Satsningar riktat till äldre Läs mer