Vänsterpartiet Örebro

Vi gör revolution mot våldet – utan våld. Nu krävs reformer

Cecilia Lönn Elgstrand; Politisk sekreterare; Vänsterpartiet

Debattartikel publicerad i ETC Örebro 22 december

Det som började som en lätt liten darrning i ett vattenglas blev till en storm som skakade samhället. Revolutionen är här!

Nu kräver den reformer.

Den började med att kvinnor började berätta med hjälp av sociala medier och varandra. ”Jag också” viskade de först, nu är rösterna desto starkare. Och en efter en berättade och flyttade skulden från sig själva till förövaren.  

En flicka våldtogs av sin far regelbundet från att hon var ungefär två år gammal. En 12-årig flicka blev våldtagen av en kompis när hon var berusad och sedan den dagen kallades hon för slampa av hela skolan. En kvinna blev slagen och våldtagen av sin man, om hon sade emot honom kastade han henne genom rummet och hon tvingades ofta sova på golvet utan täcke som straff för sånt han hittat på att hon gjort. En kvinna blev gruppvåldtagen av 10-20 män i ett trapphus.   Läs mer

Trump häller bensin på en glödande konflikt

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 12 december

USA:s president Donald Trump har gjort ett nytt internationellt utspel med ännu ovissa, men gissningsvis förödande och kusliga konsekvenser för freden i Mellanöstern och kanske världen. Formuleringarna i olika media varierar, men vanlig är frasen ”Trump har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad”.

Det är folkrättsligt lika hållbart som om han skulle erkänna Torshälla som Sveriges huvudstad.

Trump gör inte bara ett diplomatiskt ogenomtänkt, okunnigt och okänsligt uttalande till ensidigt stöd för den ockuperande staten Israel.

Han lyckas också hälla bensin på en glödande konflikt i hela Mellanöstern.

Amerikanska presidenter har alltsedan Israels grundande aktivt och passivt stött Israel i krigen mot och ockupationen av Palestina, blockaden av Gaza, annekteringen av Golan och den pågående kolonisationen av den ockuperade ”Västbanken”. Det är allmänt känt att staten Israel knappast skulle kunna existera utan det ekonomiska, militära och politiska stödet från Washington.

I strid med internationell lag, otaliga FN-deklarationer, konventioner och politiska avtal har Israel under decennierna sedan 1949 erövrat, utvidgat och annekterat territorium på de omkringliggande arabländernas och framför allt palestiniernas bekostnad.

Med det amerikanska uttalandet om Jerusalem i ryggen kan nu Benjamin Netanyahu fortsätta sin aggressiva politik mot palestinierna i Jerusalem och det övriga Palestina med ny kraft – godtyckliga arresteringar av till och med barn, rivning av palestinska bostäder i Jerusalem, fördrivning av oönskade invånare, fortsatt och utökad olaglig kolonisation av palestinsk mark i de ockuperade palestinska områdena, ständiga och förnedrande kontroller vid oräkneliga ”checkpoints” och så vidare. Det här är allmänt känt.

Hur den nära framtiden för det palestinska folket och för Mellanöstern i stort kommer att se ut vet vi inte.

Vi kan bara på goda grunder förmoda, att ”Mr Pussygrabbers” utspel kommer att leda till fortsatt konflikt, fortsatt förnedring, fortsatt desperation och fortsatt terror och mot-terror.

Om nu inte händelseutvecklingen går helt överstyr och vi får se ett nytt, förödande krig i Mellanöstern.

Den svenska regeringen är ensam i EU om att ha erkänt Palestina som stat.

Den är i dag längre än någonsin ifrån ett fysiskt förverkligande.

Då blir frågan till utrikesminister Margot Wallström: vad kommer den svenska regeringen att göra för att förmå EU att på allvar ta ställning för att erkänna och stödja palestiniernas rättmätiga krav på en egen stat inom internationellt erkända och säkra gränser och att Jerusalem äntligen får den status som öppen stad för de tre stora religionerna, så som det föreskrevs i FN:s delningsplan 1947?

Det är ju inte mer begärt än att israelerna har sin erkända stat.

Den bräckliga förhoppningen om en tvåstatslösning har Donald Trump emellertid hjälpt ockupationsmakten att kasta på sophögen för oöverskådlig tid.

Nadja Awad

Hans Holberg

Vänsterpartiet

Flygplatsen en dålig affär för klimatet

Pressmeddelande 

Styrande partier beslutade idag på kommunstyrelsen att strö ännu mer pengar över Örebro flygplats. Trots konstant underskott och svalt intresse från Örebroarna att resa, tvingas kommunen att skjuta till mer pengar när bolaget går dåligt. Investering i en ny landningsbana och satsningen på en linje till Köpenhamn har slagit helt fel.

Vi har alltid sagt att det här kommer att bli en dålig affär. Både för kommunen, men framförallt för klimatet. Alla dessa halvtomma flygplan gör att utsläppen per resenär är orimliga och går helt emot kommunens höga ambitioner på klimatområdet, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro.

Enligt förespråkarna för flygplatsen är det näringslivet som efterfrågar en flygplats för sina affärsresor. Nu visar det sig att de flesta företagarna ändå hellre väljer att flyga från någon annan flygplats. Långa restider och dyra priser från Örebro gör också att få privatpersoner nyttjar flygplatsen.

Att kunna flyga ska vara en service för de som verkligen behöver, inte en skattefinansierad rättighet för några få företagsledare och semesterfirare. Och jag tycker inte att det ska vara ett ansvar för en kommun att stå för. Örebro kommun har helt andra utmaningar framöver, med att investera i förskolor, skolor och äldreomsorgen, men också i långt viktigare kollektivtrafikslag som buss och tåg, menar Murad.

 

 

Murad Artin (V) firas efter 24 år

 

För några år sedan tyckte Vänsterpartiet och Murad Artin (V) att 24-årsgåvorna i Örebro kommun borde vara mer användbara. De föreslog att det förutom klocka, medalj osv skulle gå att välja en cykel som gåva. Förslaget fick gehör och det tackar nu Murad Artin (V) extra för.

Alla som jobbat eller varit politiskt verksamma i Örebro kommun i 24 år brukar uppmärksammas med en ceremoni och en gåva. Murad Artin är en av dem som uppmärksammades i år och nu har han fått sin gåva, en röd treväxlad cykel.

-Förslaget från början var att cykeln skulle vara i guld men det visade sig vara lite svårt. Jag valde en röd och det är jag ju väldigt nöjd med. Cykeln jag fick heter dessutom ideal och det passar ju mig perfekt, skrattar Murad Artin (V).

Murad Artins första uppdrag var som ersättare i socialnämnden 1989. För Vänsterpartiet såklart.

-Då hade jag bara bott i Sverige i fyra år. Jag var inte ens svensk medborgare. Sen dessa har mycket hänt. Jag är förvånad själv över vad fort tiden går.

 

Jämlik äldreomsorg i Örebro

Murad Artin (V) och Martha Wicklund (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande 

Vänsterpartiet presenterar idag sitt program för äldreomsorgen. I vår plan sätter vi den äldre i centrum, till skillnad från styret där fokus länge varit på systemet och privatiseringarna. Gruppen som tagit fram förslaget har lyssnat på fackförbunden, många äldre Örebroare och deras organisationer som till exempel PRO och tagit till oss av deras synpunkter.

Planen bygger på tre delar; kvalitén för de äldre, som är ledstjärnan och avgörande för alla andra ställningstaganden, organisation och personalfrågor. Att kunna erbjuda alla äldre en jämlik och jämställd omsorg med hög kvalité är ju varför vi har en kommunal skattefinansierad äldreomsorg.
– I vårt program finns det en nattbemanning med tillräcklig personal som skapar trygghet och möjlighet för alla äldre att ha råd att äta näringsrik mat. Vi vill också skapa olika typer av boendelösningar som passar olika människor och möjligheten att få äldreomsorg på sitt modersmål. Vi vill såklart också fortsätta att satsa på sommaraktiviteter för äldre, som ju nu visat sig fungera jättebra för att bryta social isolering som många äldre kan uppleva, säger Martha Wicklund, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Örebro
Vi vill slopa privatiseringarna och omorganisera hemvården till kommunala intraprenader med hög kvalité. Vi vill också att cheferna ska få en mer hanterbar situation och att planeringen av verksamheten kommer närmre de äldre och personalen.
– Självklart är äldreomsorgens organisering avgörande för att de äldre ska få rätt omsorg. När hemvården är kommunal igen, kan vi fokusera mycket mer på de äldre och deras behov, än på olika ad hoc-lösningar på alla problem som privatiseringen skapat. Alla äldre är ju olika och för oss är det innehållet i äldreomsorgen som skapar valfrihet, inte att det finns massa olika företag att välja på. Det säger ju ingenting om kvalité, menar Martha.
Kommunen själv är kommunens största arbetsgivare och därför är en bra arbetsmiljö avgörande för att man ska kunna rekrytera den personal man behövs. I nuläget förlorar man mycket rutinerad personal, samtidigt som sjukskrivningarna är omfattande och personalomsättningen är hög.
– En bra äldreomsorg med hög kvalité kräver trygga och friska anställda som trivs på jobbet. Vi har ett helt batteri med åtgärder i programmet för att göra kommunen till en bättre arbetsgivare. Arbetstidsförkortningar, heltidsanställningar, slopade delade turer och högre löner för de lägst avlönade, är några exempel på det, avslutar Martha Wicklund
Ett axplock av vår politik bifogas i pressmeddelandet.

Läs programmet här:

Äldreprogram – Vänsterpartiet – nov 2017

 

Kontakt:
Martha Wicklund, socialpolitisk talesperson (V)
Tel. 0702469946
Epost. [email protected]
Murad Artin, oppositionsråd (V)
Tel. 0703760398
Epost. [email protected]

Låt inte Örebro växa på åkermark

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 19 november
För oss i Vänsterpartiet är det otroligt viktigt att vi vårdar och bevara den odlingsbara marken vi har i kommunen, i Sverige och i världen. Åkermark kan man inte tillverka. Det är en ändlig resurs som naturen har skapat under tusentals år. Genom generationer av människors hårda arbete blev jorden brukbar. Jorden är basen för våra livsmedel. Därför måste de åkrar med odlingsbar mark som breder ut sig i öppna landskap bevaras och respekteras.
I Sverige använder vi stål, betong och asfalt för att uppföra bostadsområden och hårdgöra mark. Vägar och järnvägar förändrar jorden och dess möjlighet att återhämta sig – eller att över huvud taget bli användbar till något annat. Trots att jordbruksmark enligt Miljöbalken klassas som nationellt intresse och endast får tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen fortsätter man även i Örebro kommun att bebygga viktig och värdefull åkermark.
Sverige importerar idag mer än hälften av vår mat. Vad händer om konkurrensen om jordbruksmarken ökar ytterligare? I ett sådant läge blir Sveriges möjligheter till självförsörjning en akut fråga.
Svenska städer är relativt glest befolkade, men med den största andelen hårdgjord mark per invånare i Europa. I jämförelse med övriga europeiska länder har vi en större potential att kunna expandera städerna utan att behöva ta mer odlingsbar mark i anspråk. I den kommunala översiktsplanen bör de redan hårdgjorda ytorna prioriteras för bebyggelse.
Förtätning av staden ger fördelar vid planeringen av kollektivtrafiken och stimulerar ett levande stadsliv. Men endast 20 % av landets kommuner har en policy för skydd av produktiv jordbruksmark. Flertalet kommuner saknar kontinuerlig uppföljning av sin bebyggelse eller hur omfattande en framtida exploatering kommer att bli.
Framtida kriser, som naturkatastrofer, pandemier, längre elavbrott eller ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, kan påverka livsmedelsproduktionen. De senaste decenniernas snabba omvandling av jordbruket med ökad specialisering, ökad råvaruproduktion, ny högteknologisk utrustning och informationsteknik har skapat nya sårbarheter.
Kan svenska lantbruk vid en internationell kris ställa om för att producera färdiga livsmedel till befolkningen utan importerade insatsvaror som diesel och handelsgödsel? Vad händer om krisen kommer snabbt och ingen tid finns för omställning? Finns det någon mat att hämta på gårdarna? Det blir många frågor.
Självfallet löser vi inte alla dessa problem på kommunal nivå, men just bevarandet av odlingsbar mark är något vi kan påverka. Vi hoppas därför att en inventering av den tillgängliga brukbara marken genomförs omgående och med stort allvar. Det är hög tid att ta ansvar för och prioritera vår framtida livsmedelsförsörjning i planeringen av samhällsbyggandet.

Jessica Carlqvist (V), samhällsbyggnadspolitisk talesperson
Hans Holberg (V), Byggnadsnämnden

Straffa inte den som är sjuk med fattigdom

Murad Artin (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Socialdemokraterna och miljöpartiet i regeringsställning har satt som mål att minska antalet dagar som människor är sjukskrivna per år. Regeringens mål är bra men har så vitt jag kan se inte lett till några åtgärder för att få människor friskare. Istället ska de sjuka bara tas bort från statistiken. Får de ingen sjukersättning eller sjukpenning av försäkringskassan så syns de naturligtvis inte i statistiken och då finns de tydligen inte.

Problemet är att de visst finns. Jag känner flera personer som är uppenbart sjuka, som har skador eller värk från sina arbeten eller som är utbrända av för högt tempo, ansvar och stress i vardagen och på jobbet. De vill men orkar inte jobba. Men av försäkringskassan anses de inte sjuka och de får ingen ersättning eller rehabilitering. I det ena fallet tvingas min vän att jobba trots att det bryter ner kroppen, ökar skadorna och orken snart är helt slut. I det andra fallet får min vän fråga släktingar eller sina vänner om hjälp att betala hyran. Snart hamnar de båda hos kommunens socialtjänst och ansöker om försörjningsstöd.

Det är inget nytt att människors arbetsförmåga bedöms av försäkringskassans personal som aldrig mött dem. Men jag upplever att det nya är att de inte ens läser eller tar hänsyn till vad läkare skriver i sina intyg. De följer bara direktivet om att minska antalet sjukdagar. Men att minska antalet sjukdagar ska väl handla om att få människor friska? Så som försäkringskassan agerar nu flyttas bara kostnaderna från staten till kommunernas försörjningsstöd. Ingen blir friskare av detta.

Få ner sjuktalen kan vi göra genom reformer riktat till arbetslivet. Ställ krav om trygga jobb så att ungdomar slipper bränna ut sig med mobilen under kudden i väntan på sms-jobb som kan dyka upp. Inför riktiga åtgärder för att minska stressen i välfärdsyrken så att undersköterskor, sjuksköterskor, barnskötare, lärare eller socionomer inte blir sjuka av sina jobb. Ställ krav på privata arbetsgivare om en god arbetsmiljö. Se till att äldreomsorgen är trygg så att de anhöriga slipper stressa för att sköta den dagliga omsorgen om sina äldre släktingar.

Mitt eget parti Vänsterpartiet har krävt av regeringen att ändra målet och direktiven till försäkringskassan om att minska antalet dagar som människor är sjukskrivna. Jag tycker att vi kan kräva mer än så och det är bråttom.

Vänsterpartiet har nära samtal med regeringen och har kunnat föra in en politik för ett jämlikare samhälle i budgetförslaget för nästa år. Bland annat höjs bostadstillägget, underhållsstödet och barnbidraget och pensionärsskatten sänks. Jag vet att sjukersättning kostar staten pengar och att vi inte kan vända detta helt om inte medel finns. Jag talar naturligtvis om att vi behöver en annan skattepolitik där de som har höga inkomster och kapital behöver bidra mer. Där kan regeringen hämta sina pengar.

Det är viktigt att Vänsterpartiet tar chansen att förändra det som håller på att ske och får regeringen att agera. Den som är sjuk behöver få bli frisk, den ska inte straffas med fattigdom.

 

Murad Artin (V)

Oppositionsråd Örebro

Rätten till modersmål är hotad

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 9 november

Örebro kommun har haft höga ambitioner kring modersmålsundervisningen tidigare, men nu rör man sig tyvärr ner mot lagkravens minimikrav.  

Sedan detta läsårs början i augusti har kommunen minskat flera elevers möjlighet att delta i modersmålsundervisningen vilket riskerar deras kunskapsutveckling samt att de äldre eleverna hoppar av och inte får betyg i ett ämne de har rätt till.

Jag har talat med föräldrar till en elev i mellanstadiet som nu erbjudits modersmålsundervisning på en skola på andra sidan staden, dit eleven inte kan ta sig själv, det är hen för ung för. Föräldrarna arbetar och kan naturligtvis inte ta ledigt av detta skäl. ”Vad ska jag säga till mitt barn när kompisarna får modersmålsundervisning men mitt barn inte kan fortsätta”, har en förälder sagt. Läs mer

Kampanja som Bernie Sanders

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Budget Örebro kommun 2018

Budget Örebro kommun 2018

Samhällsmagasinet Rött

Samhällsmagasinet Rött