• Hem
  • Alla barn har r...
artikel

Alla barn har rätt till sitt språk!

Alla barn i Örebro som behöver modersmålsundervisning ska få det snarast!

Vänsterpartiet fick redan i budgetöverenskommelsen 2003 med (s) och (mp) igenom ett beslut om en ny modermålsorganisation som säkerställer att alla barn som behöver det ska få modermålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.
Modersmålsundervisningen behöver barnen för att kunna bygga upp det svenska språket och studiehandledning innebär att eleven får undervisning i t.ex. matematik på modersmålet för att lättare kunna tillgodogöra sig kunskaperna.

Beslutet 2003 innebar att Örebro kommun ska upphöra med den dittillsvarande organisationen av modersmålsundervisningen, som byggde på en köp- och säljmodell. Meningen med förändringen är Örebro kommun ska ha en effektiv organisation som erbjuder alla barn i Örebro, som behöver det, modersmålsträning/undervisning och studiehandledning på modersmålet.

Denna anslagsfinansierade organisation ser nu äntligen ut att bli verklighet.. Efter att Vänsterpartiet med kraft drivit frågan kommer nu den nya anslagsfinansieringen att träda ikraft under januari 2006.

Med början den 1 januari 2006 och genomfört senast den 31 december 2007 ska samtliga barn i förskola med annat modersmål än svenska ha erbjudits modersmålsstöd. Skolan ska omgående tillhandahålla studiehandledning i och på modersmålet för elever i grund- och gymnasieskolan när eleven så behöver.

För yttrligare information kontakta

Kopiera länk