• Hem
  • Allmänhetens fr...
Debattartiklar

Allmänhetens frågestund är en breddning av demokratin för kommuninnevånarna

Jihad Menhem i en debattartikel, Nerikes Allehanda

JMenhem_5Till och med första juli 1994 var stängda dörrar till fullmäktige och nämndernas sammanträden en huvudregeln i kommunallagen. Detta skapade avstånd mellan kommun- innevånare och folkvalda politiker, inte minst till de fritidspolitiker som man fick träffa bara under valåret.

Till och med första juli 1994 var stängda dörrar till fullmäktige och nämndernas sammanträden en huvudregeln i kommunallagen. Detta skapade avstånd mellan kommun- innevånare och folkvalda politiker, inte minst till de fritidspolitiker som man fick träffa bara under valåret.

För att minska klyftorna mellan invånare och lokala politiker och öka medborgarnas insyn i politiken fattade riksdagen ett blygsamt beslut 1994 om en ändring i kommunallagen. Då fick kommunala nämnder själva avgöra om de vill ha öppna sammanträden.

Örebro var en av de första kommuner i Sverige som gav alla nämnder möjlighet att ha sina sammanträden öppna. Detta kompletterades med klara bestämmelser för när sammanträdena inte får vara öppna: t.ex. vid behandling av sekretessbelagda ärenden.

Det var ett bra sätt att utveckla demokratin och förbättra kontakterna mellan medborgarna och politikerna i vår kommun. Under första tiden hade kommuninnevånare i Örebro stort intressen att ta tillvara sin möjlighet och rättighet att besöka fullmäktige och nämndernas sammanträde.

Många kom för att lyssna på sina egna politiker och se hur de folkvalda agerade i olika ärenden och hur resonemangen gick. Att deltaga under de öppna sammanträdena har dock inte varit tillräckligt för medborgarna för att känna sig delaktiga i det politiska livet.

Trots att kommuninnevånare känt sig varmt välkomna till alla fullmäktige- och nämndsammanträden har det stora intresset minskat år efter år. Till slut har det blivit en mycket blygsamt närvaro. Detta har medfört att den demokratiska kontrollen och intresset för demokratin har minskat med medborgarnas minskade insyn.

Allmänheten har varit med på sammanträden som åhörare för att lyssna. De har inte fått möjlighet att ställa frågor eller framföra synpunkter direkt till sina fullmäktigeledamöter eller nämndpolitiker.

Inte heller har de fått chansen att yttra sig över någon fråga som de kanske var berörda av. Dessutom har en del politiker varit rädda för den här öppenheten i kommun och landsting och försökte bromsa istället för att utveckla den till en breddning av demokratin för kommuninnevånare.

Detta gör att dörrarna fortfarande bara står på glänt till våra sammanträden. Det finns ett stort behov att de öppna sammanträdena kombineras med en frågestund för allmänheten, inte bara på kommunal nivå även på landstingsnivån.

Det är svårt att se något negativt i det. Snarare kan det bidra till ett ökat engagemang och intresse för demokratin och kanske kan fler bli intresserade av att komma på mötena.

Jihad Menhem, vänsterpartiets Örebro

Kopiera länk