• Hem
  • Ansvar för färd...
Debattartiklar

Ansvar för färdtjänsten – fråga som väcker frågor

JMenhem_5Jihad Menhem i en debattartikel i Nerikes Allehanda

Jihad Menhem i en debattartikel i Nerikes Allehanda

På uppdrag av kommunförbundet i Örebro län har en arbetsgrupp som består av kommunföreträdare, landstinget och länstrafiken utarbetat ett förslag till ny ansvarsfördelning i länet med syfte att integrera färdtjänsten och sjukresorna med kollektivtrafiken.

Bakgrunden till initiativet är den nya lagstiftningen om färdtjänst som syftar till att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för funktionshindrade.

Förslaget är idag ute på remissrunda och i själva utredningen har man tittat över kollektivtrafik en i sin helhet och föreslagit visa åtgärder och anpassningar som kan vara bra för alla även för människor utan funktionshinder, till exempel låggolvsbussar, bättre utformning för hållplatserna, hållplatsutrop, bättre information om tidtabellerna och information i blindskrift.

Man föreslog också en ny gemensam färdtjänsttaxa i hela länet med minsta avgift på 30 kronor. Fördelen med en enhetlig färdtjänsttaxa är att skapa rättvisa mellan funktionshindrade i vårt län men samtidigt kommer många som är beroende av färdtjänsten inte att klara de extra kostnader som man vill införa genom den nya taxan. Resultatet blir ökad isolering och avstängning för många äldre och funktionshindrade.

Kostnaden för att åka med färdtjänst en viss sträcka ska inte vara högre än vad motsvarande resa kostar att åka kollektivt.

Det här är naturligtvis en prioriteringsdiskussion när det är knappt med resurser, men resurserna bör fördelas med utgångspunkt i en solidarisk uppfattning om alla människors lika värde.

Den fråga som är mest irriterande i förslaget är att ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten förs över från kommuner till länstrafiken, det vill säga att man föreslår bolagisering av färdtjänsten.

Personer med funktionshinder är visserligen vana vid att bli bollade mellan olika myndigheter, men osäkerheten om hur det blir att bollas mellan bolag är mycket stor bland de berörda.

Andra viktiga frågor som utredningen inte ger bra svar på är följande:

Hur ska tillståndsgivning hanteras i framtiden? Hur blir med ledsagning, kommer man att fortsätta åka med sin ledsagare utan att behöva betala en extra avgift? Kommer handikapporganisationerna i fortsättningen att ha inflytande över färdtjänstresor?

Som jag ser det idag att förslaget om bolagisering av färdtjänsten inte en bra lösning för att öka tillgängligheten och integration av kollektivtrafiken för människor med funktionshinder, tvärtom det kommer att leda till försämringar, ökad isolering och mindre demokratisk kontroll och inflytande. Visten med kommunal/demokratiskt styrd verksamhet är att utgå från mänskliga behov istället för vinstintressen.

Jihad Menhem, landstingspolitiker (v)

Kopiera länk