• Hem
  • De prioriteras ...
Aktuellt i kommunpolitiken

De prioriteras i V-budgeten

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

De prioriteras i V-budgeten
Vänsterpartiet Örebro – Budget 2016

De äldsta och de yngsta Örebroarna prioriteras i Vänsterpartiets budget för 2016. Höjda löner och bättre arbetsvillkor blir det också inom kvinnodominerade yrken.

– Det är i barn- och äldreomsorgen och i skolan som behoven är allra störst i Örebro. Hur skulle vi kunna dra ner där när vi vet att det är barnen och våra gamla som drabbas? Det var självklart för oss att hitta sätt för att inga besparingar eller sk ”omprövningar” skulle göras inom de områdena. Där S, C och Kd drar ner satsar vi i stället, säger oppositionsråd Murad Artin (V).

I Vänsterpartiets budget finns också medel tillsatta för att avskaffa de delade turerna i omsorgspersonalens schema liksom målet att halvera timanställningarna för att ersätta med trygga jobb där de anställda har rätt till schema, semester och fritid. Heltidsjobb ska alltid vara en rättighet.

– Att införa sex timmars arbetsdag har på flera håll där det genomförts inneburit att personalen mår bättre och kan göra ett bättre jobb. Vi vill göra detta för att vara långsiktiga i personalförsörjningen, men också för att se till att omsorgen blir bättre. Vi vill införa det på prov inom en typiskt kvinnodominerad arbetsplats som på en omsorgsenhet, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet finansierar sina satsningar genom omprioriteringar på andra områden.

– Vi satsar till exempel hellre på avgiftsfri kollektivtrafik för äldre eller för föräldrar med barn i barnvagn än att lägga över 18 mnkr på den klimatbelastande flygtrafiken. Vi budgeterar heller inte som styrande partier när det gäller att öppna nya gator för biltrafik, anlita dyra konsulter och för administration kring privata utförare inom LOV (Lagen om valfrihetssystem). De pengarna använder vi istället till bättre vård och omsorg för våra äldre, säger Murad Artin (V).

 

Vänsterpartiet höjer kommunalskatten med 50 öre. Vänsterpartiet höjer kommunalskatten med 50 öre. Vi lägger 24 miljoner kronor mer än S, C och Kd lägger på Barn- och utbildning och 40 miljoner kronor mer på Social välfärd. Vi gör varken generella eller riktade besparingar på dessa områden. Vi fredar Öbos hyresgäster från extra hyrespålägg på grund av vinstuttag till kommunkassan.

Vi säger NEJ till att sälja ut 300 av Öbos studentlägenheter.

Satsningar till barn och unga
– Projekt för arbete med språkutveckling i förskolan. Öka andelen förskollärare och fortbilda barnskötare med flerspråkig kompetens. Språkutveckling i förskolan: 6 mnkr.
– Mindre barngrupper i förskolan: 11 mnkr.
– Simskolesatsning: 1 mnkr.
– Feriejobb för funktionsnedsatta ungdomar: 1 mnkr.
– Fritidssatsning för unga i Vivalla/Boglundsängen: 0,5 mnkr.

Satsningar till äldre
– Öka bemanningen i äldreomsorgen. Egentid för äldre: 15 mnkr.
– Bättre arbetsmiljö för personal i äldreomsorgen: 6 timmars arbetsdag: 7 mnkr.
– Ökad nattbemanning 30 mnkr (statliga medel).

Satsningar på jämställdhet
– Höjda jämställda löner: 10 mnkr.
– Timvikariat blir trygga jobb: 100 mnkr.
– Utbildning av alla pedagoger i förskola, skola och fritidshem för att bemöta alla barn utan tvingande normer. Normkritisk utbildning: 0,5 mnkr.
– Avveckla delade turer i schemat för omsorgspersonal: 10 mnkr.
– Förstärk arbetet mot våld i nära relationer: 3 mnkr till Centrum mot våld i nära relation.
– Utbilda all personal inom barn- och utbildning/social välfärd om våld i nära relationer. 250 000 kronor.
– Höjt stöd till tjejjouren: 50 000 kronor.
– Avskaffa vårdnadsbidraget.
– Satsa på tjejers idrottande: förstärk ridsporten: 200 000 kr och utred ett Gymnastikens hus.

Satsningar för ett hållbart grönt samhälle
– Örebro ska vara självförsörjande på klimatsmart el. Satsa på sol-el.
– Öka det hållbara resandet: Avgiftsfri kollektivtrafik vissa grupper 2,5 mnkr kronor och förbättra möjligheterna för cykelpendling.
– Gröna ätbara förskole- och skolgårdar (statliga medel).
– Bygg bort bostadsköer och renovera allmännyttan: Etablera ett kommunalt byggbolag.
– Kraftfulla jobbsatsningar behövs: Arbete till funktionsnedsatta: 3,5 mnkr, stöd för generationsskifte bland småföretagare 300 000 kr, trainee för akademiker.
– Delaktig fritid. Dubblera anslagen till folkbildningen: 1 mnkr.
– Människors rätt till det offentliga rummet: NEJ till gatuöppningar, JA till bilfria stråk! Avgiftsfria offentliga toaletter 200 000 kr, utebibliotek för barn 100 000 kr.
– En ätbar stad: Satsa på mer stadsodling 200 000 kr och säkra gröna korridorer för pollinerare i Örebro.

Här kan du ladda ner hela pressmeddelande ”Här finns Vänsterpartiets satsningar” som pdf-dokumen

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) oppositionsråd, 070-3760398
Cecilia Lönn Elgstrand (V) politisk sekreterare, 076-5511094

 

Kopiera länk