• Hem
  • En vänsterbudge...
Jobb

En vänsterbudget för fler jobb

Idag presenterades den budget som vänsterpartiet och socialdemokraterna förhandlat fram, och miljöpartiet nu anslutit sig till. Den röda tråden i höstbudgeten är kraftfulla satsningar för fler jobb. Samtidigt så görs insatser för ökad välfärd som både minskar klyftorna och stimulerar efterfrågan.

Här nedan kan du läsa en sammanfattning av innehållet i budgetöverenskommelsen mellan vänsterpartiet, miljöpartiet och regeringen.

Fortsatt stora satsningar på kommuner och landsting

Vänsterpartiet krävde långsiktigt höjt stöd till kommunerna, för att de ska våga anställa och för att skapa utrymme för höjda löner för de lägst avlönade kvinnorna. Vänsterpartiet krävde att kommunerna skulle få ytterligare 5 miljarder nästa år i ökat generellt sysselsättningsstöd. Det sa regeringen nej till med hänvisning till de föreslagna arbetsmarknadspolitiska satsningarna som är riktade till kommunsektorn. Men för att ge kommunsektorn långsiktiga planeringsförutsättningar fick vänsterpartiet igenom att de generella statsbidragen höjs med en miljard 2007 och med sex miljarder 2008.

Över 10 miljarder kronor satsas de kommande tre åren på att skapa 20 000 så kallade plusjobb i kommunerna. Anställningarna ska användas för att utföra kvalitetshöjande jobb som inte utförs idag och riktar sig till dem som varit arbetslösa i över två år. Plusjobben ska utföras med avtalsenliga löner. Dessutom avsätts medel för 5 000 utbildningsvikariat. Stödet riktas till den som varit arbetslös minst en månad om denne erbjuds vikarieanställning hos en arbetsgivare som beviljat en anställd utbildning med lön. Landstingen får en miljard 2007 och 2008 för arbete med ohälsa.

20 000 plusjobb skapas i kommunerna, för detta avsätts 3,4 miljarder 2006, 4,5 miljarder 2007 och 2,2 miljarder 2008.

De generella statsbidragen till kommunerna förstärks med 1 miljard 2007 och 6 miljarder 2008.

1,3 miljarder används för 5 000 platser i utbildningsvikariat 2006 och 2007 (totalt 10 000 platser).

Landstingen får 1 miljard 2007 och 1 miljard 2008 för att få ner ohälsotalen.

100 miljoner avsätts för att utveckla anhörigstödet inom äldreomsorgen.

65 miljoner satsas på förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk

En utvärdering av de tidigare beslutade extra resurserna för psykiatrin skall göras och eventuella ytterligare medel diskuteras i den ekonomiska vårpropositionen 2006.

Kraftfulla insatser för ökad sysselsättning och ökad kompetens

Budgeten innehåller ett omfattande sysselsättningspaket. Arbetsmarknadsåtgärderna omfattar 20 miljarder på två år. Sammanlagt kommer över 50 000 människor att erbjudas jobb, utbildning eller praktik. Många av insatserna riktas mot grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat ungdomar, arbetslösa med utländsk bakgrund och äldre långtidsarbetslösa. Dessutom vidtas åtgärder för att få ner arbetslösheten bland akademiker. På skattesidan gör en nedsättning av arbetsgivaravgiften när enmansföretag anställer en person. Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, får mer personal för att hjälpa arbetssökande.

13 000 praktikplatser och 3 000 lärlingsplatser skapas för unga arbetslösa mellan 20-24 år 2006. Dessutom utökas bidraget till kommunerna för feriejobb åt gymnasieungdomar.

1 000 platser skapas genom en tillfällig satsning inom den kvalificerade yrkesutbildningen, KY, 2006 och 2007.

6 500 platser skapas inom arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare.

7 500 arbetslösa akademiker får arbete eller praktik. Inom satsningen ryms 1 000 statliga kompetensöverföringsjobb, en satsning på att tidigarelägga anställningar för att ersätta personal som går i pension. Tvååriga satsningar görs på anställningar inom skatteverket, AMS, Försäkringskassan, domstolarna och Tullverket. En statlig ”trainee-utbildning” vid Länsstyrelserna startas. Dessutom förstärks Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet, bland annat på miljö- och livsmedelsområdet.

Enmansföretag behöver bara betala ålderspensionsavgifterna i arbetsgivaravgiften för en person som anställs, det innebär att arbetsgivaravgiften sänks till 10,21 procent för den personen. Det är en tillfällig satsning under två år som kostar cirka 1 miljard kronor om året.

Den högsta bidragsgrundande lönen för lönebidrag och offentligt skyddade anställningar, OSA, höjs 1 januari 2007 till 16 700 kronor.

17 500 nya högskoleplatser skapas fram till 2007, för detta avsätts 1 miljard 2006 och 1 miljard 2007.

För att höja kvaliteten i den högre utbildningen avsätts 133 miljoner 2006, 274 miljoner 2007 och 274 miljoner 2008.

De korta eftergymnasiala utbildningarna inom vård och omsorg utökas.

500 nya platser inrättas för arbetsmarknadsutbildning inom behandlingsarbete med inriktning mot kriminalvård, behandlingshem och skola.

20 miljoner avsätts för satsningar på Industriella Utvecklingscentra, IUC.

För att stödja mindre företags forskning och utveckling avsätts 100 miljoner 2006. Från 2007 görs systemet om och en modell som omfattar 200 miljoner införs på skattesidan.

15 miljoner tillförs de regionala resursscentra, RRC, och deras arbete med kvinnors
företagande.

Transportstödet återställs 2005 och utökas 2006 till totalt 403 miljoner.

Miljardsatsningar på ökad välfärd

Barnfamiljerna och pensionärerna får ökat stöd 2006. Barnbidraget och pensionärernas bostadstillägg höjs. Samtidigt höjs taket i sjukförsäkringen, ett krav som vänsterpartiet drivit under hela mandatperioden. Det höjda taket är ett led i satsningen på en stark generell välfärd. Höjda tak är en förutsättning för stärkta golv och för att minska marknaden för privata alternativ.

Vänsterpartiet föreslog en individualiserad och utbyggd föräldraförsäkring men miljöpartiet och regeringen avvisade det. Vänsterpartiets förslag innebär att vardera förälder får 7,5 månader var.

Höjningen av barnbidraget och flerbarnstillägget med 100 kronor tidigareläggs till 1 oktober
2005. Samtidigt införs ett nytt flerbarnstillägg från det andra barnet med 100 kronor.
Satsningen innebär 300 kronor mer i månaden för en tvåbarnsfamilj och 500 kronor i månaden för en trebarnsfamilj. Kostnaden blir 800 miljoner 2005.

Bostadstillägget för pensionärer höjs 1 januari 2006 med 150 kronor till 4 850 kronor i månaden, för dem med hög hyra och låg inkomst, de flesta som berörs är kvinnor.

1 juni 2006 höjs taket i sjukförsäkringen till 10 basbelopp, vilket motsvarar 33 000 kronor. Kostnaden är 800 miljoner 2006 och 1, 8 miljarder 2007.

En tandvårdsreform påbörjas 2007. Utformningen diskuteras mellan partierna.

Mer resurser till jämställdhetsarbetet

Efter genombrottet i vårbudgeten där vänsterpartiet fick igenom kravet på statligt stöd till kvinno- och tjejjourerna så finns nu pengar i budgeten för satsningar på arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Idag är det ideella kvinno- och tjejjourer som i stor utsträckning står för stödinsatser till kvinnor och barn som utsatts för våld. Nu satsar staten pengar på att stödja det arbetet.

Jämställdhetsombudsmannen, JämO, får ytterligare 6 miljoner 2006 för bättre uppföljning av arbetsgivarnas jämställdhetsarbete.

Kvinno- och tjejjourer får 81,5 miljoner i stöd 2006, året därpå höjs stödet till 100 miljoner.

Rikskvinnocentrum i Uppsala får 11 miljoner 2006 och 16 miljoner 2007 och 2008. Centret är en specialistenhet inom hälso- och sjukvården som har spetskompetens om kvinnor som utsätts för misshandel och våldtäkt. 1 januari 2006 blir Rikskvinnocentrum ett så kallat nationellt kunskapscentrum.

Bidragen till kvinnoorganisationer tillförs 25,5 miljoner 2006, 27 miljoner 2007 och 28 miljoner 2008.

2 miljoner är ett särskilt stöd till tjejjourer som arbetar med flickor som utsätts för så kallat hedersrelaterat våld.

Inom arbetsmarknadspolitiken görs analyser av mål och resultat utifrån ett könsperspektiv. Syftet är att arbetsmarknadspolitiken ska bli mer jämställd.

Utifrån socialstyrelsens och länsstyrelsernas årsredovisningar (1 feb 2006) som redovisar arbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, ska samarbetspartierna ta initiativ för att påskynda arbetet med en mer jämställd socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Förbättrad asyl- och flyktingpolitik

Vänsterpartiet drev kravet om en generell amnesti för flyktingar som gömmer sig undan avvisningsbeslut och för de asylsökande som väntar på besked om uppehållstillstånd. De som lever gömda i Sverige utsätts för mycket svåra påfrestningar och har farit mycket illa av den rättsosäkra asylprocess som hittills fått råda.

Socialdemokraterna vägrade att ställa sig bakom kravet på en flyktingamnesti. Vänsterpartiet valde därför att driva krav på andra förbättringar inom flyktingpolitiken. Och vi har uppnått vissa resultat. Bland annat förtydligar regeringen sitt beslut att apatiska och allvarligt sjuka flyktingbarn ska få stanna. Barnfamiljer som fått avvisningsbeslut kommer också att få chansen att prövas i det nya systemet för asylansökan som införs 31 mars nästa år. Det innebär att barnfamiljer som gömmer sig eller väntar i asylprocessen härigenom att kunna träda fram och få en ny prövning. Dessutom ges de människor som fått avvisningsbeslut som inte kan verkställas en möjlighet att arbeta. I budgeten avsätts också pengar för att barn som lever gömda ska kunna gå i skolan och att asylsökande ska få en bra sjukvård.

50 miljoner avsätts för att ge gömda barn möjlighet att gå i skolan.

75 miljoner satsas på asylsökandes sjukvård och vård av traumatiserade flyktingbarn.

Kommunerna får 50 miljoner för sociala insatser riktade mot flyktingbarn.

43 miljoner ska öka kvaliteten i flyktingmottagandet.

5 miljoner satsas på boende för ensamkommande flyktingbarn.
De förbättringar av flyktingpolitiken som vi lyckades pressa fram var avgörande för vårt beslut att göra upp om budgeten med socialdemokraterna. Det betyder inte att vår kritik mot regeringens inhumana flyktingpolitik tystnat, tvärt om kommer vi att fortsätta arbetet för upprättelse och uppehållstillstånd åt alla som farit illa i asylprocessen.

Ökade klimatinvesteringar och minskat oljeberoende

Miljöarbetet och satsningarna på ”gröna jobb” får ytterligare stöd i budgeten genom en så kallad miljömiljard. Resurserna till klimatinvesteringar ökar med över 800 miljoner kronor de kommande tre åren, det är en framgång för vänsterpartiet. För att Sverige även fortsättningsvis ska ligga i framkant av utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle avsätts nya pengar till energiforskningen.

Den gröna skatteväxlingen redovisas längre fram under avsnittet om skatter.

Anslaget till klimatinvesteringar, KLIMP, ökar med 200 miljoner 2006 och 320 miljoner 2007 och 2008. Pengarna kan sökas som bidrag av kommuner och företag som vill investera för att minska påverkan på klimatet. Det kan röra allt från fjärrvärme till nya cykelbanor.

Pilotstödet för etablering av vindkraft ökar 2008 med 70 miljoner. Dessutom prövas möjligheterna att förlänga den miljöbonus för havsbaserad vindkraft som nu existerar.

270 miljoner avsätts för energiforskning 2006 och 2007, sedan ökar summan till 370 miljoner 2008.

Budgeten innehåller skattestimulanser till hushåll för att kunna växla från el- och oljeberoende till mer miljövänliga alternativ. 100 miljoner satsas årligen på att växla från oljeuppvärmning kommande tre år (Olje-ROT). 300 miljoner satsas årligen på att växla från direktverkande el kommande tre år (El-ROT). Av dessa avsätts 10 miljoner till storskaliga solvärmeprojekt. Skattestimulanserna finansieras med höjd fastighetsskatt på vattenkraft.

150 miljoner satsas årligen i tre år på återplantering av den skog som förstördes under stormen Gudrun i södra Sverige.

120 miljoner tillförs för arbetet med biologisk mångfald 2006, 100 miljoner avsätts 2007 och 2008.

Skatten sänks för låginkomsttagare

Vänsterpartiet fick igenom kravet på att slopa koldioxidskatten för högeffektiv kraftvärme och den del av industrin som redan omfattas av handel med utsläppsrätter. Vår uppfattning är att dagens sammanblandning av flera styrmedel inte är bra. Nu får industrin långsiktiga spelregler vilket gynnar sysselsättningen och företagens möjlighet att planera sin verksamhet.

Den gröna skatteväxlingen omfattar 3,6 miljarder kronor och innehåller höjd skatt på kärnkraft, naturgrus, deponi och en höjd skatt för lätta lastbilar. En avfallsförbränningsskatt införs liksom skatt på flyg. Flygskatten innebär att flygresor blir 50-100 kronor dyrare för resenären från 1 maj 2006. Skatten ska om möjligt utformas med regionala hänsyn genom differentiering. Dessutom höjs elskatten med 0,6 öre/KWh. Den gröna skatteväxlingen omfattar också sänkta skatter för inkomsttagare som enbart betalar kommunalskatt (totalt 2,5 miljarder). Som vi tidigare beskrivit så sänks även arbetsgivaravgiften för enmansföretag för att stimulera nyanställningar (totalt 1,1 miljarder)

Regeringen drog tillbaka sitt hårt kritiserade förslag om att sänka spritskatten med 40 procent. I fastighetsskatten sänks procentsatsen i begränsningsregeln från fem till fyra procent, vilket gynnar personer med låg inkomst som fått höjd fastighetsskatt.

Det sista steget i kompensation för egenavgifterna genomförs. Kostnad 6,5 miljarder. V lyckades begränsa skattesänkningen för inkomsttagare som betalar statsskatt. Det motsvarar en summa på 810 miljoner kronor. Gränsen för när man börjar betala statsskatt 2006, blir en årsinkomst på 306 000 respektive 466 100.

Grundavdraget höjs med mellan 1 500 och 1 600 kronor vilket ger en skattelättnad för de som tjänar mellan 46 900 och 297 100 kronor om året. Kostnad 2,5 miljarder

Koldioxidskatten avskaffas för högeffektiv kraftvärme och den del av industrin som handlar med utsläppsrätter. För energisektorn sänks koldioxidskattten med 13 öre.

Minimipunktskatten på cigaretter höjs från 90 till 100 procent och skatten på röktobak höjs från 630 till 770 kronor/kilo. Det ger en sammanlagd intäkt på 300 miljoner kronor.

Skatten på alkoläsk höjs 1 juni 2006, vilket ger 230 miljoner kronor som används för förebyggande arbete mot alkoholmissbruk.

Procentsatsen i fastighetsskattens begränsningsregel sänks från 5 till 4 procent. Kostnad 230 miljoner 2006. En person som tjänar 300 000 kronor om året och som bor i ett småhus taxerat till 2 miljoner får idag sin skatt sänkt från 20 000 till 15 000 kronor. Den nya regeln innebär att skatten sänks med ytterligare 3 000 kronor till 12 000 kronor.

Milavdraget för arbetsresor höjs 2006 från 17 till 18 kronor. Kostnad 260 miljoner.

Det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar förlängs till 2011.

Gasbilar får ytterligare reducerad skatt till 40 procent.

1 januari 2006 fullföljs reformeringen av skattereglerna för aktiva ägare i fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna.

Beslutet om grön skatteväxling för 2006 omfattar 3,6 miljarder kronor och innehåller följande miljöskatter:
1. Effektskatt på kärnkraft
2. Skatt på lätta lastbilar
3. Avfallsförbränningsskatt
4. Skatt på naturgrus
5. Skatt på deponi
6. Skatt på flygbiljetter
7. Höjd elskatt 0,6 öre/KWh

Andra viktiga poster i budgeten för 2006

Viktiga framgångar för vänsterpartiet är bland annat satsningar på kulturområdet, ytterligare resurser till kampen mot diskriminering och medel till arbetet med ohälsan.

Kulturen

55 miljoner avsätts för pensioner inom kulturområdet.

Sammanlagt 195 miljoner satsas under tre år på ett nytt filmavtal.

Teateralliansen får 5 miljoner kronor.

4 miljoner kronor går till att bygga upp motsvarande Teateralliansen på dansens område.

De fria grupperna inom scenkonsten får ytterligare förstärkta resurser.
Antidiskriminering

Diskrimineringsombudsmannen får 3 miljoner kronor.

5 miljoner avsätts för arbetet med ökad mångfald i staten.

3 miljoner riktas till antidiskrimineringsbyråerna.

HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning får ytterligare 1 miljon 2006.

1,2 miljoner satsas under tre år på HBT-jouren.

Handikappombudsmannen, HO, får en förstärkning på 1 miljon.
Hälso- och sjukvård

261 miljoner avsätts för pensionsavgifter för kombinationsläkare.

Totalt satsas 185 miljoner på alkohol och narkotikaförebyggande arbete 2006 och 2007.

20 miljoner avsätts i tilläggsbudgeten för bilstöd till funktionshindrade.

Nationella hjälplinjen får 4 miljoner 2006.

10 miljoner går till beredskap för infektionsutbrott.

För validering avsätts 3 miljoner.

Kilen, Konsumentinstitutet för läkemedel och hälsa, får 3 miljoner.

Kriminalvården

400 miljoner kronor tillförs 2006 för fortsatt utbyggnad av antalet platser och för att utveckla verksamheten.
Internationell verksamhet

100 miljoner avsätts för att möta ökade kostnader för FN:s fredsbevarande insatser.

Kopiera länk