• Hem
  • Funktionshindra...
Debattartiklar

Funktionshindrade känner sig besvikna

Jihad Menhem  i en debattartikel, Nerikes Allehanda

JMenhem_5EUROPEISKA UNIONEN har utlyst år 2003 till det europeiska Handikappåret för att öka kunskaperna om funktionshinder och situationen för personer med funktionsnedsättningar.

EUROPEISKA UNIONEN har utlyst år 2003 till det europeiska Handikappåret för att öka kunskaperna om funktionshinder och situationen för personer med funktionsnedsättningar.

Sverige liksom andra EU länder framhåller att medvetenheten måste öka om att personer med funktionshinder har rätt att slippa bli utsatta för diskriminering och ska ha samma möjligheter att använda sina rättigheter som andra.

ARBETET I SVERIGE betonar mänskliga rättigheter i vid bemärkelse.

Att behandla alla frågor om funktionshinder som aspekter av mänskliga rättigheter ställer nya krav på hur samhället bemöter människor med funktionshinder. Det förutsätter att varje individ blir respekterad och får ett värdigt bemötande och att samhällets alla funktioner görs tillgängliga för alla.

FÖRE VALET SKREV många politiker inklusive vänsterpartister debattartiklar och lovade människor med funktionshinder ett bättre liv förutsatt att man röstade rätt.

Att de politiska partierna gjorde handikappades livsvillkor till en valfråga kändes positivt för handikapprörelsen och många funktionshindrade var nyfikna på vilka spår det skulle ge för deras integritet och självbestämmande.

I DAG, ETT ÅR efter valet, är många funktionshindrade mer än någonsin djupt besvikna för att de har fått sämre levnadsvillkor. Utgifterna för mediciner, färdtjänst, patientavgifter, hjälpmedel och hjälp i hemmet har gjort att den här gruppen fått betala mest när samhället sanerat sin ekonomi.

Trots att det är Europeiska handikappåret möter funktionshindrade hinder i sin vardag, hinder som gör det svårare att leva ett vanligt liv.

Att självbestämma när man ska stiga upp, att komma till jobbet i rätt tid, att inte vänta två timmar före och efter mötet, att gå ut med vännerna på kvällen kan tyckas som ganska självklara rättigheter. Men det förnekas en stor del funktionshindrade.

MAN FÅR INTE ALLTID den hjälp i hemmet man behöver, det finns inte alltid teckenspråkstolkar till föräldramöte, färdtjänsten har alltid förseningar, rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst bedöms utifrån kostnaden och inte behoven och färdtjänstberättigade människor av ekonomiska skäl tvingas till isolering, utslagning, dålig hälsa, sociala problem osv Grunden för ett fullvärdigt liv är rätten att själv bestämma över sitt liv och människor med funktionshindrade vill precis som alla andra ha makt över sina egna liv.

Handikappolitiken måste ha ett medborgarperspektiv i våra politiska debatt och det är vår uppgift att forma en politik som innebär att personer med funktionshinder inte utestängs från delaktighet och inflytande i olika sammanhang på grund av att de har ett funktionshinder eller för att de inte får de insatser de har rätt till.

HINDREN FÖR funktionshindrades delaktighet i samhällslivet måste rivas och dem handikappolitiska programmen i landsting och kommuner måste omsättas i handling och inte bara finnas på papper.

 

Jihad Menhem, Ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse o landstingsfullmäktige Örebro län

Kopiera länk