• Hem
  • Hans Blombergs ...
artikel

Hans Blombergs inlägg om Årsredovisning 2004

Ett av dagens modeord är ”leverera”. Årsredovisningen är en dokumentation på vad vi har levererat till örebroarna år 2004. Den fråga vi måste ställa oss är om kommuninnevånarna är nöjda med vad vi levererat. Jag har svaret. Det är NEJ! Man vill ha mer. Mer av offentliga tjänster. När medborgarna får högre inkomster – vilket är fallet – vill man ha relativt mindre mat, kläder och prylar men mer offentliga tjänster.
Vill människor lägga en del av sina ökade inkomster på ökad fritid så gör man det. Vill man ha mer kläder så köper man det. Och vill man ha mer vård, skola och omsorg så…nej, det var inte lika lätt.

För av någon outgrundlig anledning så har den offentliga verksamhetens andel av BNP (=summan av allt vi har levererat tillsammans) sjunkit sedan 1982. Om den andelen hade legat kvar på 1982 års nivå så skulle den offentliga sektorn ha 100 miljarder mer per år att leverera för.

Istället har mer gått till privat konsumtion. Och eftersom de största privata inkomsterna är manliga och de som mest utnyttjar offentliga tjänster är kvinnor och barn så betyder det att kvinnor betalar mäns ökande konsumtion. Inte alla män. Utan den rikare tredjedelen.

För alla hängivna förvaltare av det kapitalistiska tjyvsamhället så är det här tydligen inget problem. Men för oss systemkritiker i vänsterpartiet är det en ständig källa till diskussioner.

Men vi är med på tåget och gör vad vi kan för att försvara den offentliga sektorn. Men – och det är viktigt att påminna om – att resultatet av alla kompromisser, jämkanden och uppgörelser inte alls är liktydigt med den politik vänsterpartiet skulle föra om vi hade mer att säga till om.

Vad är då priset för en kommunal ekonomi i balans som vi har levererat 2004.

Alla fullmäktigeledamöter har också uppdrag i kommunala nämnder eller styrelser. Alla har säkert också erfarenheter av att fatta svåra och ibland smärtsamma beslut. Det betyder inte att besluten har varit dåliga eller felaktiga. De har ofta varit nödvändiga utifrån de givna förutsättningarna

Inom den hårda sektorn är det lätt att påvisa brister i ekonomisk långsiktig hushållning. Underhållet av gatunät och kommunala fastigheter (utanför bolagen) är otillräckliga.
Bilismen ökar samtidigt som vi vet att vårt transportsystem i global jämförelse aldrig kan bli annat än ett privilegium för ett fåtal.

Även inom den mjuka sektorn är det många som inser att besparingar inom t.ex. förebyggande socialt arbete är kortsiktiga och kommer att leda till ökade kostnader i framtiden.

Bostadssegregationen i Örebro överträffas bara av storstadsområdena.

Arbetslösheten i Örebro ligger över rikssnittet och är högre bland utrikes födda. Högre ju längre bortifrån man kommer.

Det är lätt att vara kritisk och det tycker jag vi måste tillåta oss att vara även om det är oppositionens huvudroll.

Men vi måste naturligtvis också lyfta fram det som varit positivt.
Den årsredovisning som vi har framför oss har för första gången på ett förtjänstfullt sätt redovisat den kommunala verksamheten i relation till de mål vi har satt upp. Och det är naturligtvis ett blandat resultat. På vissa områden har vi varit framgångsrika medan det på andra områden fortfarande krävs stora insatser för att förändra utvecklingen. Något vi fortfarande efterlyser är ett jämställdhetsbokslut.

Bostadssegregeringen är ett stort problem. Trots att ÖBO har gjort och är på gång att göra åtgärder i till exempel Markbacken så räcker det inte till. Här måste vi med gemensamma krafter se till att komma tillrätta med ett allvarligt samhällsproblem.

Arbetslösheten är på många sätt en nyckelfråga. Här har vi som kommun begränsade möjligheter att agera men inom vår kompetens är det viktigt att vi vässar våra instrument. Goda exempel finns. Steget är ett av de projekt som lyckats bra med att få ut ungdomar i arbete.

Social välfärd har, efter viss turbulens, fått ökad tilldelning som kommer att leda till en välbehövlig satsning på fler och bättre familjecentraler.

Trots minskade resurser har vår parkavdelning lyckats göra Stadsparken till Sveriges vackraste, vilket är en prestation väl värd att uppmärksamma.

Örebro växer och vår beredskap för verksamhetsetableringar och bostadsbyggande är god.

Med brasklappen om att tillväxt på inget sätt är en mirakelmedicin för att rädda en krasslig offentlig sektor vill jag för vänsterpartiets del yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hans Blomberg

Kopiera länk