• Hem
  • Höjt barnbidrag...
artikel

Höjt barnbidrag också till de mest utsatta barnen!

I budgetförhandlingarna med (s) och (mp) kräver Vänsterpartiet att barn i familjer med försörjningsstöd också får del av höjningen av barnbidraget.

I dag minskar föräldrarnas försörjningsstöd när barnbidraget höjs. Det betyder att redan utsatta barn inte får del av den ökade välfärden på samma sätt som andra barn. När försörjningsstödet räknas ut räknas barnbidraget som en inkomst. Det innebär att barnbidragshöjningen helt enkelt dras ifrån försörjningsstödet. Pengarna hamnar istället i kommunens kassa!

Från och med oktober i år höjs barnbidraget för alla barn – utom för barn med föräldrar som
lever med försörjningsstöd. Detta kan Vänsterpartiet inte acceptera eftersom barnfattigdomen är ett växande problem i Sverige och Örebro säger Murad Artin kommunalråd (v).

Som socialtjänstlagen ser ut idag är det svårt att gynna någon åldersgrupp bidragsmässigt, därför föreslår vi att barnbidraget, i kommunens riktlinjer för försörjningsstöd, fryses på den nivå det har idag. I Örebro kommun finns närmare 680 familjer som har försörjningsstöd och som också får barnbidrag.

Vänsterpartiet anser att det är oacceptabelt att barnets bästa inte beaktas i besluten om ekonomiskt bistånd. Barn som lever i ekonomiskt utsatta miljöer under sina första år riskerar att få en betydligt sämre hälsa, ökad risk för utanförskap och svårigheter att ta plats i samhället än jämnåriga.

Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2000, som refereras i Socialstyrelsens ”Socialtjänsten i Sverige -– en översikt 2003”, visar att ekonomiska problem var vanliga bland barnfamiljer. Det fanns en indikation på att ca 230 000 barnfamiljer haft svårt att klara vardagsutgifter och över hälften av de ensamstående mammorna hade svårt att få ekonomin att gå ihop. Därmed återfinns dessa också i statistiken över dem som har behov av ekonomiskt bistånd. Barn som lever ekonomiskt utsatt är framför allt barn i familjer som får ekonomiskt bistånd, barn som lever med en förälder och barn till invandrade.

Ekonomiskt bistånd ska tillförsäkra den enskilda en skälig levnadsnivå, en levnadsnivå som inte preciseras i lagtexten eller i dess förarbeten. I ”Socialtjänsten i Sverige” står det därför att biståndet måste relateras till den aktuella situationen och den allmänna standardutvecklingen. Det finns i dag en undre gräns för vad som ska ingå i en skälig levnadsnivå men inte en övre. Det finns därför utrymme för att exempelvis ta hänsyn till barnens behov.

Vi har konstaterat att många barn berörs av besluten om ekonomiskt bistånd. Trots det vägs sällan eller aldrig barnets bästa, utifrån Barnkonventionens anda, in i beslutet om ekonomiskt bistånd.

Vänsterpartiet i Örebro menar att den kommande höjningen av barnbidraget måste komma också de mest utsatta barnen i Örebro till del avslutar Murad Artin.

För ytterligare information kontakta
Murad Artin Kommunalråd (v)
070 – 376 03 98

Kopiera länk