• Hem
  • Interpellations...
Interpellation

Interpellationsdebatt KF socialtjänsten

Konsekvenserna för brukarna blir förödande. Och de brukare det handlar om här tillhör samhällets mest utsatta. Det är medborgare som inte protesterar, demonstrerar eller skriver insändare. Det är inte resursstarka medborgargrupper som lobbar för miljonsatsningar på elitidrott, räddar nedläggningshotade skolor eller avnjuter skattesubventionerad finkultur.

För mig som vänsterpartist är det självklart att använda denna talarstol till att ge röst åt dessa medborgares intressen. Jag gör det inte bara av solidaritet med dem, utan även för att det är vänsterpartiets övertygelse att den drastiska nedrustningen av det förebyggande sociala arbetet kommer att straffa sig genom högre kostnader på andra områden.
Ordförande, ledamöter, åhörare Jag vill börja med att tacka kommunalrådet Carina Dahl för svaret. Jag vill inleda denna interpellationsdebatt med att läsa vad socialtjänstlagen säger i första kapitel om socialtjänstens mål. Det står så här: ” Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas – ekonomiska och sociala trygghet, – jämlikhet i levnadsvillkor, – aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna ansvar.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Vid den senaste omarbetningen av lagtexten gjordes en betydelsefull ändring i kapitel 3, 4§ som handlar om just det vi idag diskuterar, nämligen socialnämndens uppsökande verksamhet som varit en viktig del i Råd och stöd. Där ändrades ordet bör till skall: ”Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.” Vi ställer oss mycket tveksamma till att Örebro kommun lever upp till lagen i detta avseende efter att Råd och stöd bantats så kraftigt.

Som många vet har Vänsterpartiet varit mycket kritiska till nedskärningarna inom socialtjänsten och därför har vi lämnat det politiska samarbetet med socialdemokraterna och miljöpartiet. Vi är kritiska till att personalen har inte tillåtits vara delaktiga i arbetet med att ta fram besparingsförslag.

Socialnämnderna har haft ett dialogmöte mellan politiker och personal i slutet av september. Mötet var av en fråga/svars karaktär och inte en riktig dialog. Personalen anser att nedskärningarna var en beställning av politiken, som man bara hade att rätta sig efter Brukare, anhöriga och personal ska tillsammans utveckla formerna för delaktighet och inflytande över verksamheten. Så har programnämnden formulerat inriktningsmålet under rubriken Delaktig / samhörighet. När kommunen genomför en social nedrustning som saknar motstycke i Örebros historia, så gör man det på ett sätt som helt åsidosätter en av de viktigaste inriktningsmålen.

Förutom att det ger mycket olyckliga signaler ut i organisationen så går man miste om värdefulla synpunkter på alternativa sätt att göra besparingar. I interpellationssvaret bekräftar kommunalrådet Carina Dahl två saker: – den ena att man inte har låtit personalen och brukare att vara delaktiga i beslutsprocessen – det andra som Carina Dahl bekräftar är att detta var ett beställningsarbete från politiken. Min andra fråga handlar om konsekvensbeskrivningen för brukarna. I svaret hänvisar Kommunalrådet Carina Dahl till de konsekvensbeskrivningar som gjordes inför besluten om nedskärningarna inom socialtjänsten daterad 04 08 11. Där står att läsa: ”Råd och stöd kommer enbart att arbeta på uppdrag utifrån myndighetsbeslut. Uppsökande och förebyggande arbete kommer ej längre att bedrivas.

Samarbetet med förskola – skola via stödteam kommer inte att utföras. Insatser vid skolavslutning och storhelger samt förebyggande gruppaktiviteter för ungdomar kommer att upphöra. Samarbete och mobilisering av insatser i anslutning till polismyndighetens TOOL- verksamhet kan ej längre genomföras. Stöd- och hjälpinsatser till enskilda och familjer och utifrån uppdrag från den enskilda kan ej längre erbjudas (såsom krissamtal vid skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet, missbruk, misshandel mm).Tidiga insatser för att lösa problem innan dem blir omfattande utförs ej. Detta kommer att leda till en fördyrad kostnad genom fler omhändertaganden och placeringar.
Om en del av nuvarande resurser för Råd och stöd organiseras i en kommungemensam enhet med 15 personal, möjliggörs visst förebyggande arbete och samverkan med andra samhällsaktörer med bostadsområdet som bas.” Nu vet vi att det som blev kvar av Råd och stöd, alltså det förebyggande arbetet, är dessa 15 personal. Och vad blir deras arbetsuppgifter? Om vi ser på socialnämnd väster som grafiskt område som omfattar fem av kommunens sex prioriterade bostadsområden och därutöver några områden med social problematik. Här kommer nio personal att arbeta med: – Konsultativt stöd i elevhälsoarbetet – Konsultativt stöd i föräldraverksamhet hos mödravård- och barnavårdcentraler – Medverkan i föräldrautbildning – Utveckla metoder för preventivt arbete – Utveckla metoder för mobiliseringsarbete – Etc. Alltså inget förebyggande arbete som riktar sig till enskilda medborgare så som lagen föreskriver.

Jag vill återigen citera vad socialtjänstlagen säger: ”Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp”. Konsekvenserna för brukarna blir förödande. Och de brukare det handlar om här tillhör samhällets mest utsatta. Det är medborgare som inte protesterar, demonstrerar eller skriver insändare. Det är inte resursstarka medborgargrupper som lobbar för miljonsatsningar på elitidrott, räddar nedläggningshotade skolor eller avnjuter skattesubventionerad finkultur. För mig som vänsterpartist är det självklart att använda denna talarstol till att ge röst åt dessa medborgares intressen. Jag gör det inte bara av solidaritet med dem,utan även för att det är vänsterpartiets övertygelse att den drastiska nedrustningen av det förebyggande sociala arbetet kommer att straffa sig genom högre kostnader på andra områden.

Vänsterpartiet har under förra året varit framgångsrikt i de centrala statliga budgetförhandlingarna och lyckats få med våra samarbetspartier till en angelägen satsning på sysselsättningsstöd till kommuner och landsting. För Örebro kommun innebär det ett tillskott på 60 miljoner kronor. Vi har inte varit oförsiktiga och trumpetat ut att det kunde leda till nyanställningar. Men att åtminstone användas för att förhindra personalnedskärningar inom denna viktiga verksamhet, hade varit att använda pengarna på rätt sätt. Ordförande Jag ställde en tredje fråga som handlar om hur många tjänster har försvunnit inom det förebyggande arbetet under dem senaste 2 åren. I svaret står att läsa att det var 133,5 årsarbetare som arbetade inom Råd och stöd 2003. I och med de beslutade nedskärningarna kommer enbart 15 årsarbetare att finnas kvar inom den förebyggande verksamheten. Det beskrivs i svaret också att det bara var 28% av arbetet på Råd o stöd som var förebyggande arbete.

Jag ställer mig mycket frågande till denna siffra. Jag har i mina samtal med socialtjänsten försökt reda ut vad som menas med detta. Där känner man inte igen den beskrivningen. Den information jag fått är att 30% av personalen på Röd och stöd arbetade med grupper, föreningar och andra intressenter. Alltså förebyggande arbete som är gruppbaserad. Resterande 70% har varit förebyggande arbete som är individbaserad. Det skulle betyda att av 90 personer inom Råd och stöd som arbetat individbaserat 2003 återstår idag – ingen. Carina Dahl skriver i sitt svar: ”Med tanke på kommunens ekonomiska läge och vår vilja att skapa en bättre socialtjänst i Örebro, är jag övertygad om att besluten om reduceringar och omstruktureringar är nödvändiga.” Det är inte trovärdigt. Om du istället sagt: att för att kunna hålla en tilldelad budgetram och för att möta ökade kostnader för institutionsplaceringar och en underbudgeterad kostnad för försörjningsstöd tvingas vi till personalnedskärningar. Eftersom vi inte kan göra några kostnadsminskningar när det gäller personalstaten för den direkta myndighetsutövningen såsom Försörjningsstöd, Socialkontorens utredningsverksamhet, Familjerätt, Tillståndsenhet, Budget och skuldrådgivning och Socialjouren – så återstår bara Råd och stöd. Här har vi mycket folk som utför ett arbete som kommunen frivilligt åtagit sig. Här kan vi spara utan att riskera att allvarligt äventyra laguppfyllelse och arbetsmiljö – tror jag. Det hade varit ärligt, men kanske inte så politiskt taktiskt.

Kopiera länk