• Hem
  • Kommunerna måst...
Kollektivtrafik

Kommunerna måste få del av tillväxten

Det går bra för Sverige. Den heligförklarade TILLVÄXTEN ger reallöneförbättringar åt många, rekordstora vinster inom näringslivet och ett fåtal finanshajar och företagsledare gör astronomiska klipp. Men kommunerna får inte ta del av välståndsökningen. Tvärtom så minskar den offentliga sektorns andel av vår samlade bruttonationalprodukt. Tillväxten leder inte heller automatiskt till att fler jobb skapas.
Samtidigt ökar behoven inom kommunernas kärnområden. Den åldrande generation som varit med om att bygga upp välfärdssverige har rättmätiga krav på en äldreomsorg värd namnet. Handikappade har rätt till ett värdigt liv i ett anpassat boende. Att rusta oss för framtiden ställer stora krav på skola och utbildning. De stora problem som arbetslösheten skapar måste vi möta med sociala insatser.

Detta är en ekvation som inte går ihop. Detta är resultatet av ett samhällssystem som vänsterpartiet vill förändra i grunden. Och vi pekar också ut vägen.

Kampen mot arbetslösheten är central. Människors vilja till arbete, och samhällets förmåga att tillvarata den viljan, är grundvalen för varje samhälles utveckling. Åtminstone är det vänsterpartiets uppfattning. Här har staten det övergripande ansvaret.

Systemet med statens utgiftstak, som samtidigt motverkar offensiva välfärdssatsningar och tillåter ofinansierade skattesänkningar, skall avskaffas. Överskottsmålet i den offentliga sektorns finanser skall ersättas med en politik för god hushållning och långsiktig hållbarhet. Den ekonomiska politiken ska stimulera efterfrågan och uppmuntra till hållbara investeringar så att fasta och varaktiga jobb skapas.

Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är den bästa motorn i utvecklingen mot ett solidariskt samhälle. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället.

I Örebro har vi bedrivit ett ambitiöst och effektivt arbete för att få människor i arbete eller fortsatt utbildning. De människor som varit direkt beroende av socialbidrag har minskat. Vi har utökat samarbetet mellan kommunens olika verksamheter och mellan kommun, näringsliv och arbetsförmedling. Vi slår oss dock inte till ro. På detta område måste vi bli bättre.

Varje enskild individ som lämnar arbetslösheten till förmån för ett eget arbete med allt positivt som det innebär, är inte bara en personlig lycka, det är samtidigt ur kommunens perspektiv också en bidragsberoende kommuninnevånare som blivit skattebetalare.

Den segregation och det utanförskap som drabbar många av kommunens invandrare har sin rot i arbetslösheten. Att nästan var fjärde örebroare med utomnordisk härkomst går arbetslös är helt oacceptabelt. Det är naturligtvis inte självvalt och botas inte heller med högeralliansens bestraffningspolitik.

Högeralliansens mirakelmedicin att privatisera och konkurrensutsätta den offentliga sektorn säger vi i vänsterpartiet nej till. Mot högeralliansens ”kund” med en check i handen ställer vi den ansvarstagande medborgaren. Mot högeralliansens segregationsskapande marknadslösningar ställer vi en politik för rättvisa och minskade klyftor.

Den kommunala budget för 2006 som socialdemokraterna och vänsterpartiet nu går fram med omfattar 4,7 miljarder kronor. Mot den bakgrunden är de 35 miljoner kronor som vi kunnat plussa på i slutskedet inte avgörande, men de visar på var vi tycker att prioriteringar behöver göras när utrymme ges.

Mer resurser tillförs för att de funktionshindrade som fått beslut om bostad enligt Lagen om Särskilt Stöd (LSS) ska kunna få sin bostad inom rimlig tid. Med fler heltider inom äldreomsorgen uppnår vi en högre kvalitet både för brukarna och personalen. För att förverkliga kvinnofridsplanen, för att arbeta på ett nytt sätt i social barnavård och för att ge kvinnohuset bättre möjligheter att arbeta med barn och invandrarkvinnor tillför vi extra medel.

Vi möter ett ökat behov av förskoleplatser och vi gör en särskild satsning för att förbättra modersmålsundervisningen. De brister som visat sig finnas i skolbarnens simkunnighet vill vi också åtgärda.

Feriearbeten för ungdomar utökas och vi avsätter medel för att omvandla Folkets Hus till Ungdomens Hus. Jag vill också nämna införandet av nolltaxa på kollektivtrafiken som en trygghetsåtgärd både för resenärer och chaufförer.

Barnperspektivet kommer att förstärkas i budgeten bl a genom att barnfamiljer som är beroende av försörjningsstöd skall få den höjningen av barnbidraget som genomförts från 1 oktober 2005. Det är viktigit att även dessa barnfamiljer får ta del av det höjda barnbidraget.

Slutligen vill jag påminna om att den budget som vänsterpartiet nu ställer sig bakom är en kompromiss och långt ifrån en vänsterpartibudget. Med en vänsterpolitik på riksplanet hade också förutsättningarna för en radikal kommunpolitik varit helt annorlunda.

Murad Artin
Kommunalråd
Vänsterpartiet

Kopiera länk