• Hem
  • Mer pengar till...
artikel

Mer pengar till kommuner o landsting

Idag inleder vänsterpartiet kommundagarna i Örebro. Socialistiska och feministiska kommun- och landstingspolitiker från hela landet samlas för att diskutera framtidens utmaningar. Till skillnad mot högeralliansen så vill vi utveckla offentlig sektor. Vi påstår att en större offentlig sektor är en förutsättning för att vi ska klara utmaningarna med bl.a. dagens babyboom och en åldrande befolkning.
Högeralliansen erbjuder nedskärningar i välfärden. De säger att man måste välja mellan trygghet och jobb. Men Sverige behöver inte välja mellan arbete och välfärd. Vi kan och ska klara bägge uppgifterna.

Vi ser fem utmaningar för offentlig sektor i framtiden.

1. Den offentliga sektorns andel av ekonomin behöver bli större. I takt med att behoven växer måste kommuner och landsting tillåtas växa. Ett samhälle med stora klyftor är ohållbart. Därför behöver vi en gemensam sektor som fungerar enligt principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Fler anställda och bättre service kostar pengar, därför måste vi långsiktigt kunna betala för välfärden. Det innebär att möjligheten till stora skattesänkningar i framtiden blir små. Vårdcentraler, förskolor och hemtjänst ska finansieras via ett solidariskt skattesystem. På sikt behöver skattenivån öka. Taxor och avgifter ska vara låga.

2. Lönerna i kvinnodominerade yrken ska höjas. För att klara detta måste kommunerna ges ökade resurser. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter använder utrymmet för att höja lönerna. Där vi ingår i en politisk majoritet har vi som arbetsgivare ett ansvar för att prioritera höjda löner. Regeringen och vänsterpartiet presenterar inom kort en nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader. Planen omfattar områden som exempelvis anställningsformer och fördelningen av obetalt arbete, bland annat fördelningen av föräldraledighet. Vi säger nej till förslag om överklassavdrag för pigor. Subventioner för hemhjälp till de rika är inget vi ska använda våra skattepengar till.

3. Växande företag förutsätter växande kommuner. Vi ser offentlig sektor som en motor för tillväxten. Samspelet mellan privat och offentlig sektor är bra för Sverige. Den offentliga sektorn är viktig för företagen som köpare av varor och tjänster. Det handlar om allt från avancerad teknisk utrustning till sjukvården till maten i skolan. Både företagen och de anställda är beroende av barnomsorg, skolor och kollektivtrafik. Offentliga investeringar i bostadsbyggande och vägar skapar jobb och gör företagsetableringar möjliga. Ökad sysselsättning i privata företag genererar ökade skatteintäkter.

4. Den regionala rättvisan ska öka. Människor ska kunna välja om de vill bo i Karlskoga, Hällefors eller vivalla. Vår uppgift är att skapa möjligheter att leva, arbeta och studera i hela landet. Där spelar kommunerna en central roll. Utan tillgång till jobb, vård, offentlig service och kommunikationer, tvingas människor att flytta. Varje medborgare, oavsett vem man är och var man bor, ska ha lika möjligheter i samhället. Det handlar om fördelning av makt och resurser, men också om att släppa loss den utvecklingskraft som finns lokalt och regionalt.

5. Öka demokratin och människors delaktighet. Kommunala bostäder, sjukhus och gymnastiksalar är vår gemensamma egendom. Bibliotekarier, vårdbiträden och socialsekreterare är våra anställda. Genom våra lokalpolitiker är alla medborgare arbetsgivare och förvaltare av tillgångar. Vi är övertygade om att alla vinner på en fördjupad demokrati där personalens och brukarnas deltagande ökar. Det är också skälet till varför vi är motståndare till privatiseringar av vård, skola och omsorg. Medborgarnas möjlighet att påverka försvinner och besluten flyttar till börsbolagens slutna styrelserum.

Den viktigaste nyckeln till att utjämna orättvisorna mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män, ligger i en utbyggd generell välfärd. Därför värnar vi de verksamheter som vi gemensamt betalar med skatt.

Elise Norberg, landstingsråd (v)

Murad Artin, kommunalråd (v)

Lars Ohly, partiledare (v)

Kopiera länk