• Hem
  • Mottagandet av ...
artikel

Mottagandet av flyktingar ökar med 175 personer år 2006

Fram till och med 31 oktober 2005 har Örebro kommun tagit emot 155 personer inom ramen för flyktingmottagandet. Avtalet med Integrationsverket föreskriver att Örebro kommun ska ta emot 375 flyktingar per år. Under 2006 ska ett aktivt arbete genomföras för att ta emot flyktingar enligt avtalet.
En av de grundläggande uppgifterna för en kommunal verksamhet är att ge alla, oavsett social eller etniskt ursprung, lika möjligheter till ett gott liv, säger Murad Artin ordförande i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för flyktnigmottagandet i Örebro kommun. Han fortsätter – Det är viktigt att flyktningar och invandrare ges det stöd som krävs för att de så snabbt som möjligt ska kunna fungera självständigt i det svenska samhället, med samma rättigheter och skyldigheter och ansvar för samhällsutvecklingen som övriga invånare i kommunen. Språket och egenförsörjning är viktiga förutsättningar för att kunna fungera självständigt i samhället, därför prioriterar nämnden bland annat områden som arbetar med svenska för invandrare under 2006.
Med anledning av riksdagens beslut gällande ny utlänningslag och ny prövning för flyktingar som trädde i kraft den 16 november, krävs att kommunerna har en bra beredskap för att kunna ta emot dem samt ge dem en god introduktion i det svenska samhället. Särskilt viktigt är att ge flyktingar som tvingats hålla sig gömda det stöd som krävs för att de ska kunna återgå till ett normalt liv, säger Murad Artin. Många, särskilt barn har farit illa under den tid de tvingats hålla sig gömda därför är en samverkan med programområde Social välfärd och sjukvården ytterst viktigt.
Frivilliga organisationer och föreningar är också oerhört viktiga samarbetspartners i flyktingmottagandet, här har kommunen ansvar för att bjuda in och föra diskussion med dem om hur man på bästa sätt kan komplettera varandra när det gäller mottagandet av flyktingar.

För mer information kontakta ordförande Murad Artin 070-376 03 98.

Kopiera länk