• Hem
  • Murad Artins mo...
artikel

Murad Artins motion om Kollektivavtal som krav vid upphandling bifölls i kommunstyrelsen

Vid dagens kommunstyrelsens sammanträde bifölls Vänsterpartiets och Murad Artins motion om kollektivavtal som krav vid upphandling. Orsaken till motionen ligger i Vaxholmskonflikten där den svenska arbetsmarknadsmodellen utmanas. Kravet på svenskt kollektiv avtal är ett måste, säger Murad Artin.
Arbetsvillkoren i Sverige måste gälla alla, oavsett om det är svensk eller utländsk arbetskraft, annars blir det fråga om att utnyttja den utländska arbetskraften liksom om en osund konkurrens. Kommer någon till Sverige är det självklart att han/hon ska arbeta för samma lön och ha samma rättigheter som övriga arbetstagare i landet, menar Murad Artin.

Frågan är för närvarande mycket känslig då den väntar på rättslig prövning i EG-domstolen. Beslutet innebär att en komplettering görs av kommunens upphandlingspolicy så att kommunen utformar sina anbudsunderlag på ett sådant sätt att de gemenskapsrättsliga upphandlingsprinciperna inte åsidosätts.

Enligt Murad Artin är det viktigt att kommunen öppet visar var vi står i frågan. Om fler kommuner fattar samma beslut som Örebro visar det på en uppslutning bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen, något som kan påverka EG-domstolen i dess avgörande.

Motionen bifölls av den politiska majoriteten, medan oppositionen valde att reservera sig mot beslutet. Detta visar på den skiljelinje som idag finns i svensk politik, fastslår Murad Artin.

De borgerliga partierna tar inte något socialt ansvar utan de vill istället genom konkurrens mellan arbetstagare i olika länder pressa löner och arbetsrättsliga villkor. Detta försök att skapa en ny låglöneklass är oacceptabelt. Alla människor ska ha rätt till ett fullgott arbete under goda förhållanden och till en bra lön. Det utgör en mänsklig rättighet, avslutar Murad Artin.

För mer information kontakta
Murad Artin
Kommunalråd (v)
0703-760398

Kopiera länk