• Hem
  • Privatskolor bi...
Debattartiklar

Privatskolor bidrar till segregation, såväl socialt som kulturellt

Skyldigheten att godkända privatskolor ska finansieras med kommunala medel försvårar en rationell planering av den kommunala skolan och undergräver dess kvalitet. De kommunala skolorna dräneras på skattepengar och värdefulla lärarresurser.
Idén om en sammanhållen, likvärdig skola för alla barn och ungdomar var länge grundbulten i svensk skolpolitik. Det har tidigare ansetts som utomordentligt viktigt att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter tillbringar tid tillsammans under skoltiden. Så är det tyvärr inte längre.

För vänsterpartiet är det därför naturligt att i första hand lägga ner energi och kraft på att utveckla och förbättra den kommunala skolan. För oss väger strävan mot ökad jämlikhet och minskade sociala klyftor tyngre än rätten att fritt få välja skola. Det finns ett demokratiskt värde i att elever med olika social och kulturell bakgrund och med olika förutsättningar och intressen möts under skoltiden. Därför är vår principiella uppfattning att skolsystemet skall styras demokratiskt av hela samhället. Vi är starkt kritiska till framväxten av fristående skolor, som vi hellre vill kalla ”privata skolor”, i motsats till offentliga. I den här debattartikeln har jag därför valt att använda begreppet privata skolor.

Idag finns det 1131 privatskolor -förskolor i Sverige. Därav är 66 konfessionella (knutna till en trosbekännelse) och 25 språkligt/etniska. I Örebro är antalet friskolor 20 st.

Etableringen av privata skolor i denna omfattning får omfattande konsekvenser för segregationen i samhället, för kommunernas ekonomi och för kvaliteten på undervisningen. Den snabba tillväxten av de privata skolorna utgör ett hot mot idén om en sammanhållen, likvärdig skola av hög kvalitet för alla barn. Vänsterpartiet vill se att åtgärder vidtas för att minska de negativa effekterna av ett ökat antal privata skolor. Kommunerna måste bland annat få ett större inflytande på skolverkets tillståndsgivning. Miljöpartiet, som annars för en bra politik mot segregationen i olika former, har tyvärr blockerat förändringar i den riktningen.

Segregationen i det svenska samhället har på senare tid blivit allt tydligare och är idag ett av våra allvarligaste problem. Klassklyftorna i samhället har ökat. Nytillkomna invandrargrupper har fått allt svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Ett ekonomiskt och socialt utanförskap har nu även fått etniska och religiösa förtecken. För de invandrargrupper som behöver hjälp med att ta sig över alla de trösklar som hindrar som försenar en önskad integrationsprocess, är skolan en nyckelfaktor. Utan en skola som kan ge både goda utbildningsresultat och en produktiv, trygg undervisningsmiljö får barnen ett dåligt utgångsläge. Privata skolor, särskilt de som vänder sig till vissa religiösa, etniska och kulturella grupper, bidrar till att förstärka segregationen i samhället.

I läroplanerna både för det obligatoriska skolväsendet och för gymnasieskolan anges att undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Detta är en mycket viktig princip, särskilt i ett mångkulturellt samhälle. Att undervisningen inte ska ta ställning för en viss trosuppfattning, utan istället uppmuntra till eget kritiskt sökande efter kunskap och ge stöd i skapandet av en egen världsbild, är grundläggande i en demokrati. Jag ställer mig därför frågande till hur de privata skolor som drivs på konfessionell grund uppfyller detta grundläggande krav.

Vänsterpartiet vill gärna se att skolan är en förändrande kraft i samhället – för demokrati, rättvisa och solidaritet. För att bli det måste skolan vara sammanhållen och likvärdig. Alla ska ha samma möjligheter att inhämta kunskap och utvecklas efter sina individuella förutsättningar och behov oavsett klass, kön eller etnicitet. Det betyder inte att alla ska vara lika. Tvärtom, olikheterna måste få utrymme för att skolan ska bli en plats för mångfald och demokratisk samverkan mellan människor i ett jämlikt samhälle.

 

Kopiera länk