• Hem
  • Rätten till mod...
Barn

Rätten till modersmål är hotad

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 9 november

Örebro kommun har haft höga ambitioner kring modersmålsundervisningen tidigare, men nu rör man sig tyvärr ner mot lagkravens minimikrav.  

Sedan detta läsårs början i augusti har kommunen minskat flera elevers möjlighet att delta i modersmålsundervisningen vilket riskerar deras kunskapsutveckling samt att de äldre eleverna hoppar av och inte får betyg i ett ämne de har rätt till.

Jag har talat med föräldrar till en elev i mellanstadiet som nu erbjudits modersmålsundervisning på en skola på andra sidan staden, dit eleven inte kan ta sig själv, det är hen för ung för. Föräldrarna arbetar och kan naturligtvis inte ta ledigt av detta skäl. ”Vad ska jag säga till mitt barn när kompisarna får modersmålsundervisning men mitt barn inte kan fortsätta”, har en förälder sagt.

Förändringar som genomförts har lett till att undervisningsgrupper i de stora språken har utökats och blivit större samt åldersblandade och att en del elever inte får undervisning på sina ordinarie skolor längre. Detta har bland annat lett till att vissa elever på högstadiet slutar upp till en halvtimme efter att modersmålsundervisningen startat, på en annan skola. 

Jag har full förståelse för att modersmålsundervisningen kan bli en kostsam organisation när det gäller de mindre språken, och att äldre elever kan behöva ta sig till en annan skola för att efter skoltid delta i modersmålsundervisning. Men vi måste möjliggöra fortsatt deltagande.

”Barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten…”

Citatet kommer från Örebro kommuns hemsida under avdelningen modersmålsundervisning. Trots den skrivning som kommunens hemsida har, och som har stöd i forskningen, har nu försämringar skett som gör att flera elever av praktiska skäl tvingas avstå från den undervisningen. Det är allvarligt.

Det rimmar också illa att sänka kvalité och ambitioner för modersmål när styrande partier med S, C och Kd samtidigt initierat ett skolutvecklingsarbete om 28 miljoner kronor årligen för att öka elevernas måluppfyllelse i skolan. Vi i Vänsterpartiet har delvis ställt oss bakom denna satsning. Tanken är att fler elever ska nå målen för att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Modersmålet skulle kunna vara en nyckel i att nå det målet. I gruppen elever som har rätt till modersmål finns det elever som har en kortare skolbakgrund än kamraterna och det är just dem som mycket av skolutvecklingsarbetet i projektet Topp 25 bör fokuserar på.

Med dessa förändringar är jag rädd att flera elever av praktiska skäl tvingas att avstå från sin rättighet till modersmål och att elever i årskurs 6-9 som ju faktiskt får betyg inte når målen. Hur kompenseras de som inte kunnat delta på grund av att deras skola schemalagt dem fel? Kommer Örebro kommun se till att elever i åk F-6 kan få skjuts till sin undervisning om den sker på annan skola eller på annat sätt tillgodose önskemål om modersmål? Men framförallt undrar jag om modersmålsundervisningen finns med som en prioriterad satsning i arbetet för ökad måluppfyllelse i projektet ”Topp 25 2025”? Jag tror nämligen att en satsning skulle behövas där snarare än denna ambitionssänkning.

Cecilia Lönn Elgstrand

Skolpolitisk talesperson Vänsterpartiet Örebro

 

Kopiera länk