• Hem
  • Segregationen ö...
artikel

Segregationen ökar i Örebro och ÖBO tittar på!

Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslutade den 20 april 2005 att godkänna årsredovisningen för det kommunala bolaget Örebromark AB med dotterbolag, samt årsredovisningen för Örebro kommun. Ett av Örebromark AB:s dotterbolag är det kommunala bostadsbolaget ÖBO.

Färsk statisktik från integrationsverket visar att Örebro kommun är lika segregerat som exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö. Den enda skillnaden är att Stockholm, Göteborg och Malmö efter hårt arbete har lyckats bryta den negativa spiralen medan Örebro kommun istället har problem med en allt mer ökande segregation. Det finns stora skillnader mellan olika bostadsområden, vissa områden domineras nästan helt av människor tillhörande majoritetskulturen eller människor födda i Sverige medan invånare födda utanför Sverige samlas i andra områden.

Politikerna i Örebro kommun är väl medvetna om att dessa problem finns i kommunen och hur de uppkom. Trots att man är medveten om problematiken väljer flertalet politiker att sopa problemet under mattan. Ansvariga politiker försöker skriva sig fria från ansvar genom att använda argument som att stora flyktingströmmar kom till Örebro under perioder då ett stort antal lägenheter stod tomma i Vivalla och Varberga men även att invandrarna själva väljer att bo kvar i de segregerade områdena.

Samma politiker som ovan står i kommunfullmäktige och talar stolt om ÖBO som ett välskött, allmännyttigt bostadsbolag. Argumenterar de ur rent ekonomiska termer har de helt rätt men vi ställer oss frågan vad vi skattebetalare i Örebro kommun egentligen kan ha för förväntningar på ett allmännyttigt bostadsbolag. Det är de styrande politikerna som genom ägardirektiv ger ÖBO uppdrag hur de ska bedriva sin verksamhet. Genom att ändra i ägardirektiven kan politikerna tvinga ÖBO att ta ett större socialt ansvar.

Det finns fler områden än segregeringen i samhället där vi borde kunna ställa krav på ansvariga politiker. Den allt mer ökande bostadssegregationen är inte inom det enda området vi borde ställa krav på förändring och ett större socialt ansvarstagande från ÖBO:s sida. Många av de mest utsatta människorna i Örebro vittnar om hur de, trots övervunnet narkotikamissbruk och andra problem, inte får hjälp av ÖBO att åter komma in i samhället. Ett kommunalt bostadsbolag ska inte bara inriktas på att gå med vinst rent ekonomiskt, även de sociala aspekterna måste räknas in i den totala vinstsumman.

Vi vill att det tydligt ska skrivas in i ägardirektiven att ÖBO aktivt ska verka för att minska boendesegregationen i Örebro kommun och även på andra områden ta ett större socialt ansvar. Det är vår plikt som politiker i Örebro kommun att våga tala om de problem som finns, att sluta dunka varandra i ryggen med ena handen och sopa alla problem under mattan med den andra!

 

Kopiera länk