• Hem
  • Vänsterpartiets...
Övrigt

Vänsterpartiets motion bifölls av kommunfullmäktige

Vänsterpartiets motion om kartläggning av prostitution i Örebro kommun bifölls av kommunfullmäktige i onsdags. Motionen lämnades av vänsterpartisterna Murad Artin och Elisabeth Jörgensen den 8 mars 2004 i samabnd med Internationella kvinnodagen.
Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft i Sverige den 1 januari 1999. Fem år senare råder det delade meningar om huruvida lagen resulterat i en minskning av prostitutionen i Sverige, eller om den tvärtom har resulterat i att prostitutionen ökat. Man kan emellertid konstatera att den synliga gatuprostitutionen har minskat markant. Parallellt med denna förändring har prostitutionen via Internet ökat. Dessa båda faktorer har resulterat i att prostitutionen gått från att vara relativt synlig till att vara till stora delar dold och svår för polis och myndigheter att ha uppsikt över. Detta gäller både kvinnlig och manlig prostitution.

I samband med murens fall och Europas omstrukturering i början av 1990-talet började ännu en form av prostitution ta form; människohandeln för sexuella ändamål, så kallad trafficing. Under det senaste decenniet har problemet växt till en världsindustri som är mycket svår att kontrollera. Vi vet att offer för trafficing hamnar även här i Sverige. Vi känner alla till den verklighetsbaserade filmen Lilja 4-ever. Men idag saknas det en organisation som äger medel att jobba effektivt för att motverka trafficing på de flesta platser i Sverige. Som undantag kan nämnas polismyndigheten i Västra Götalands län som inrättat en särskild trafficing-grupp vars enda uppgift är att arbeta aktivt för att motverka trafficing. Deras lokala arbete i främst Göteborg har gett mycket goda resultat. Utifrån detta exempel kan man konstatera att lokalt arbete mot prostitution och trafficing kan vara mycket fruktbart.

En förutsättning för ett målinriktat arbete mot prostitution och trafficing är att en kartläggning av problemet genomförs på lokalt plan innan arbetet påbörjas. Vi tror att detta bäst genomförs inom varje enskild kommun.

Vi vill därför att Örebro kommun tar initiativ till en kartläggning av prostitutionen i kommunen, med särskild inriktning mot könshandel genom trafficing och via Internet. Vi vill också att kartläggningen åtföljs av en handlingsplan. Arbetet bör ske i samarbete med polismyndigheten.

Vänsterpartiet i Örebro

Murad Artin / Elisabeth Jörgensen

Kopiera länk