• Hem
  • Vänsterpartiets...
artikel

Vänsterpartiets motion till kommunfullmäktige behandlades(positivt) i onsdag.

Det är en mänsklig rättighet att leva ett liv utan våld. Men trots välfärdssamhället och en hög levnadsstandard tvingas vi konstatera att alltför många kvinnor och barn lever i ständig skräck för misshandel, hot och sexuella övergrepp – också här i Örebro.

Våldet mot kvinnor förekommer överallt i samhället. Det är mycket vanligare än de flesta tror. Det förekommer i alla åldrar, i alla samhällsklasser, i alla bostadsområden och i alla yrkesgrupper. Misshandel och övergrepp begås också mot äldre kvinnor, och mot kvinnor med funktionshinder.

Tyvärr kan också Örebro kommun visa upp sorglig statistik över kvinnor som blir slagna och kränkta av sina män varje år. I Örebro kommun utsattes 405 kvinnor för misshandel under år 2002 enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Grov kvinnofridskränkning, olaga hot och ofredande mot kvinnor anmäldes totalt 628 gånger under år 2003 i Örebro.

Fortfarande finns stora brister när det gäller att ta ansvar för att misshandlade kvinnor får ett bra och rättssäkert bemötande. Det blir mycket tydligt när domstolarna trots en tydlig lagstiftning inte förmår hantera övergrepp mot kvinnor på ett respektfullt och rimligt sätt.
Alltför ofta misslyckas samhället också att ta ordentligt tag i kvinnomisshandlande män, också när de bryter mot tydliga förbud.

Kommunen har ett stort ansvar genom socialtjänsten, vård- och omsorg, genom skolan och förskolan samt som arbetsgivare. Men alltför ofta är det frivilliga krafter – kvinnojourer och kvinnohus som tar ansvaret att ta hand om och hjälpa de misshandlade kvinnorna och deras barn.

Enbart frivilliga krafter räcker inte. Budskapet från oss alla måste vara – nolltolerans för mäns våld mot kvinnor!

Detta skriver vänsterpartiet i en motion till kommunfullmäktige som kommer att behandlas på onsdag. Vi föreslår i motionen att kommunen ska upprätta en Lokal handlingsplan för kvinnofrid. Det är med stor tillfredställelse som vi noterar att kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är att en lokal handlingsplan för kvinnofrid skall upprättas. Motionen är därmed tillgodosedd.

Vänsterpartiet har också arbetat aktivt för att kommunen ska rekrytera en handläggare med uppgift att arbeta med jämställdhet och mångfald. Vi kan nu glädja oss åt att den tjänsten strax kommer att besättas och att Örebro kommun därmed ges bättre förutsättningar att ta sig an dessa frågor.

Murad Artin
Vänsterpartiet

Kopiera länk