• Hem
  • Zargam Asadi vä...
artikel

Zargam Asadi vänder kappan efter vinden

Zargam Asadi har gett sig in i miljödebatten. Sin vana trogen kryddar han sitt debattinlägg med angrepp och misstänkliggöranden av samarbetspartierna s och v.
Inom miljöpartiet i Örebro talas det om ”Zargamism.” Det är, om jag förstått saken rätt, ett begrepp som myntats av de miljöpartister som är kritiska mot att kommunalrådet åsidosätter miljöpolitiken och istället ägnar sig åt andra frågor. Är det i ljuset av detta som man ska se Zargam Asadis inhopp i diskussionerna om planerna på fortsatt bostadsbyggande i Sörbyängen/Ladugårdsängen?

Zargam Asadi hävdar i sin artikel att ”området inte alls är anpassat för trafik då det är byggt på gammal sjöbotten.” Om ”gammal sjöbotten” skulle vara ett argument mot bebyggelse och gatunät så är ju inte bara Sörbyängen/Ladugårdsängen felplacerat, utan även större delar av Örebro i dess nuvarande och planerade utbredning.

Zargam Asadi skriver vidare: ”bara man inte bygger på gärdet mellan Sörbyängen och Ladugårdsängen” med motiveringen att ”Gärdet mellan områdena har ett eget värde och sin charm som sätter sin prägel på hela området.”

En berättigad fråga är om dessa uttalanden är Zargam Asadis personliga eller om de omfattas av partiet. Vi får väl förmoda att kommunalrådet uttrycker partiets ståndpunkter. I så fall är det en plötslig kursändring. Under hela den tid som vi har stött och blött frågorna runt en fortsatt utbyggnad av Sörbyängen och Ladugårdsängen har inte miljöpartiets representanter opponerat sig mot att bygga på delar av marken mellan bostadsområdena. Vi har alla varit överens om att lämna en bred grön korridor mellan områdena, men ingen har förrän nu hävdat att man ska lämna hela området orört.

Så till frågan om trafiken. Det är faktiskt så att den modell för stadsplanering som miljöpartiet förespråkar alstrar mer trafik än den modell ”att bygga staden” som vänsterpartiet, socialdemokraterna och jag tror även de borgerliga partierna står för.

Miljöpartiet vill att vi ska fortsätta att bygga bostadsområden enligt samma mönster som tidigare. Ett avgränsat område som man bara kan ta sig in och ut till via en eller ett fåtal matargator. Ett bra exempel är Sörbyängen där jag själv bor. Behöver jag ta bilen till Sörby eller Ladugårdsängen, som bara ligger ett stenkast från vår bostad, måsta jag köra en omväg på flera kilometer. Att bygga staden med ett traditionellt rutmönster av kvarter och gator är mycket mer transportsnålt. Det innebär inte att vi ska ge avkall på trafiksäkerhet eller att ha ett tydligt barn- och genusperspektiv i stadsplaneringen. Självklart ska vi utforma gaturummet på de oskyddade trafikanternas villkor.

Ofta när vi i samhällsplaneringen aviserar förändringar finns det medborgare som upplever att det blir försämringar för deras egen del. Särskilt gäller det i trafikfrågor. Som förtroendevald i Programnämnd Samhällsbyggnad upplever jag ett ansvar för att hitta lösningar som är bäst för Örebro som helhet. Naturligtvis ska vi politiker lyssna till och uppmuntra till en dialog med alla medborgare. Det gäller även de som uppenbart driver särintressen. Att som Zargam Asadi vända kappan efter vinden är inget annat än populism.

Hans Blomberg
Vänsterpartiet
Ledamot i Programnämnd Samhällsbyggnad

Kopiera länk