• Hem
  • Vänsterpartiets...
Budget

Vänsterpartiets budgetalternativ 2021: Stora satsningar på välfärden

Året 2020 kommer att gå till historien som det år då det blev extra tydligt hur underfinansieringen av välfärden har skapat en organisation med sämre förutsättningar att hantera en omfattande samhällskris. Det blev också tydligt hur personalen inom sjukvården, äldreomsorgen men även inom förskola och skola sliter hårt med en alltför stram budget. Decennier av nedskärningar har gjort välfärden sårbar och ojämlik.

– Utan den enorma insats personalen i vår gemensamma välfärd gjorde och fortfarande gör under Coronapandemin, hade det kunnat bli mycket värre. Men det har också varit extremt tydligt att privatiseringarna har gjort äldreomsorgen extra sårbar, framförallt i kristider, säger Martha Wicklund, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun.

I Vänsterpartiets budgetalternativ finns det inte med några nedskärningar på de unga, äldre och mest utsatta Örebroarna. Istället blir det stora satsningar på att skjuta till mer resurser till dessa verksamheter. Totalt 156 miljoner extra satsas på barn- och utbildning och social välfärdsområdet, jämfört med kommunstyrets budgetförslag. Det finns inte heller något vinstuttag från allmännyttiga Örebrobostäder i Vänsterpartiets budgetförslag.

– Vi ser att det saknas enorma resurser i förskolan, skolan och äldreomsorgen och personalen räcker inte till efter alla år med nedskärningar. Vi ser också att barngrupperna i förskolan blir allt större framöver, inte mindre som vi vill, säger Martha.

För att finansiera sitt budgetförslag prioriteras resurserna på ett mer effektivt sätt och utan dyra privatiseringsexperiment, eller satsningar på Örebro Airport. En större del av kommunens investeringar finansieras av eget kapital.

– Kommunen har en stark ekonomi efter många år med högkonjunktur och på grund av att kommunen sålt ut mycket egendom. Det borde vi dra nytta av under krisår som det här. Alternativen, att skära ner i välfärden, är ännu sämre för kommunens långsiktiga ekonomi, avslutar Martha Wicklund

Urval av reformer 2021 (anges i miljoner kronor)

Privatisera Örebro Airport 17
Minskade konsultkostnader och bemanningsföretag 10
Sänkt överskottsmål 65
Minskad administration privatiseringar 17
Avskaffa LOV/LOU samt återta VoBo 23
Sänkt ram för KS/KSU oförutsett 6,5
Höjd andel återbruk i kommunens verksamhet och vid byggnation 7
Minskade politikerkostnader 4,6
Fler fasta anställningar inom BoU och SoV samt minskad administration 3
Minskad köttkonsumtion 3

Urval av satsningar 2021 (anges i miljoner kronor)

Ramförstärkning programnämnd barn och utbildning 74
Jämställdhetsarbete i förskola/skola samt sex- och samlevnadsundervisning 3
Förstärkning av elevhälsan samt satsning på transkompetens 1,5
Feministiskt självförsvar 0,2
Ramförstärkning programnämnd social välfärd 73,6
Satsning mot våld i nära relationer samt stöd till Kvinnohuset och Tjejouren i Örebro 3,5
Arbete för att motverka hemlöshet 1
Rättvis färdtjänst 4
Klimat- och miljöjobbcentrum i Kvinnersta 2
Sänkt effektiviseringsuppdrag VUXAM 4,3
Sänkt effektiviseringsuppdrag Landsbygdsnämnden 0,05

 

Klicka på länken nedan för att komma till Vänsterpartiets budget Ett Örebro För Alla 2021

EÖFA 2021

 

Kopiera länk