• Hem
  • Valprogram Väns...
sida
Bilden föreställer Örebro slott.

Valprogram Vänsterpartiet Örebro kommun

Här finns valprogrammet i förkortad version i pdf.

Nedan i fullversion i löpande text

Vänsterpartiet vill bygga ut välfärden i Örebro. I en stad som växer vill vi ta ansvar för att det finns boendeplatser för äldre eller funktionsnedsatta och att förskolor och skolor byggs ut i takt med att barnen blir fler. I Vänsterpartiets Örebro ska fler kvinnor och män kunna få jobb och fler tjejer och killar ska klara målen i skolan.

Äldreomsorgen bör drivas i kommunal regi. Då blir den tryggare och bättre och vi ser till att personalen har bra villkor för att ge bra omsorg.

Gruppstorlekarna i förskolan ska minskas och pedagogerna ska bli fler. Det ska också finnas barnomsorg på alla dygnets tider.

Alla som har äldreomsorg ska ha rätt till åtta timmar avgiftsfri omsorg i månaden att bestämma själv över.

Minska arbetslösheten främst bland personer med utländsk bakgrund, framförallt kvinnor samt satsa på attraktiva yrkesutbildningar i kommunala bristyrken.

Arbetsmiljön ska prioriteras för att behålla och rekrytera kvinnor och män som vill jobba i kommunen

Alla som anställs ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltidsjobb.

De delade turerna ska avvecklas.

Höj grundbemanningen i förskolor och inom äldreomsorgen för att öka kvalitén, skapa fler trygga jobb och en bättre arbetsmiljö.

Höj de lägsta lönerna i kommunen.

Personalen i äldreomsorgen och förskolan ska få arbetsskor.

Satsa mer på att stärka ungas psykiska hälsa genom ett samarbetsprojekt mellan elevhälsa, socialtjänst och primärvård.

Skolor som har elever med större behov ska få ökade resurser.

Stärk elevhälsan.

Fortsätt skapa gröna förskole- och skolgårdar med utrymme för kreativitet och lek.

I skolornas omklädningsrum ska det finnas enskilda duschbås.

I skolan ska det finnas fler vuxna närvarande, på raster och i klassrummet.

Minska på förskolepedagogers och lärares administrativa arbete.

Fritidsgårdarna ska ha mer verksamhet som lockar fler tjejer.

Starta ett äldreboende på teckenspråk och tillgodose andra behov av omsorg på olika språk.

Öka kulturupplevelser för barn och unga i förskola och skola. Skolorna ska få stöd för busskort för kultur- eller naturutflykter.

Öka antalet jobb i kommunen för personer med funktionsnedsättning.

Teckenspråkig kompetens och fler döva ska kunna anställas i kommunen.

Alla som jobbar i förskola, skola och fritidshem ska utbildas i jämställdhet, genus, normkritik och antirasism. Sex- och samlevnadsundervisningen ska fokusera på samtycke samt utmana normer. Inför feministiskt självförsvar i skolan.

 

Örebro för alla –  inte bara för några

Vi vill minska klyftorna i Örebro. Mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män, mellan människor i olika bostadsområden. När Örebro blir mer jämlikt blir människorna mer delaktiga i samhället och tryggheten ökar.

När vi bygger och renoverar bostäder ska fokus vara på en blandad bebyggelse men också på hyresrätter med rimlig hyra.

Avgiftsfritt på bussen för vuxna med barnvagn och personer över 70 år.

Likställ färdtjänst med kollektivtrafik och ha samma pris på biljetten.

Tretimmarsbiljett på bussen för alla i kommunen och med färdtjänst.

Anpassa kommunens lokaler och offentliga platser så att de blir tillgängliga för alla.

Den som deltar i daglig verksamhet ska få rimlig ersättning.

Nyanlända med små barn ska kunna läsa lite SFI på familjecentralen.

Den som söker försörjningsstöd ska få råd och stöd och komma vidare i arbete eller studier, inte fastna i ifrågasättanden eller misstro.

Sätt in åtgärder för att alla barn ska kunna simma när de går ut årskurs fem.

Alla elever ska erbjudas studiehjälp i anslutning till skoldagen och på sin skola.

Förebygg vräkningar och hemlöshet genom att inrätta ett team som ska jobba uppsökande mot personer som riskerar att bli hemlösa.

Inrätta rätt till 10 timmars fritids i veckan för barn till arbetssökande eller föräldralediga.

Bryt hederskulturen. Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och civilsamhälle ska vi jobba för att bryta hederskulturer och stötta offren.

Säkerställ att vi har kommunala boenden och stödfunktioner till ensamkommande ungdomar.  De som har fyllt 18 men ännu inte fått uppehållstillstånd ska få stöd att bo kvar för att slutföra sin gymnasieutbildning.

Inrätta ett eller flera sakotek för lån av tex trädgårdsredskap, hushållsapparater eller fritidsutrustning.

Centrum mot våld i nära relation ska få ökade resurser, också för att behandla våldsutövande män.

HBTQ-personer ska kunna få skydd vid våld i nära relation.

Kommunen ska stötta Kvinnohuset, kvinnojouren och tjejjouren långsiktigt.

Alla skolungdomar ska garanteras en kommunal feriepraktik minst en gång under årskurs 9, 1 och 2 på gymnasiet. Elever med funktionsnedsättning ska garanteras varje år.

 

Ett levande Örebro:

Örebro ska ha ett levande kultur- och fritidsliv där alla oavsett könstillhörighet eller ålder känner sig inkluderade. I Vänsterpartiets Örebro minskar vi klimatpåverkan och skapar en grönare kommun.

Vi vill skapa ett fritidscenter i Vivalla och ett i Brickebacken där tjejer och killar från 16 år tillsammans med kommun och civilsamhälle kan skapa en positiv mötesplats.

Rusta upp Brickebackens centrum och bygg nytt eller rusta badhuset.

Planera för ett nytt badhus på Norr.

Gör om området Holmen till center för det fria kulturlivet.

Inrätta ett hus där seniorer kan mötas kring olika aktiviteter.

Seniorer ska få åka på sommarkollo till subventionerat pris. Riktas särskilt till anhörigvårdare eller seniorer som riskerar att isoleras.

Inrätta även ett sommarkollo för personer med stöd enligt LSS med syfte att öka livskvalitet och minska isolering.

Sommarkolloplatserna för barn ska utökas.

Skapa och bevara gröna stråk i kommunen där insekter och växter kan leva och pollinera.

Säkra livsmedelsförsörjningen och bevara odlingsbar mark i kommunen.

Öka vegetariska och närodlade livsmedel i kommunala kök.

Minska kommunens klimatpåverkan. Kommunen ska vara självförsörjande på förnyelsebar el och vi ska sätta solpaneler på kommunala tak.

Inför avgiftsfri grovsophämtning.

Ge mer plats för människor i centrum genom att skapa fler bilfria gator.

Gör våra parker mer ätbara genom att plantera örter, bär och frukt.

Starta ett miljöjobbcentrum i samarbete mellan kommunen, regionen, universitetet, arbetsförmedlingen och civila samhället för fler gröna jobb och minskad arbetslöshet.

Stötta näringslivet att satsa inom klimat och miljö för lokala och nya företag.

Gör det enklare för småföretag att delta i kommunala upphandlingar.

Stötta flickor och kvinnors idrottande bland annat med anläggningar för gymnastik och dans.

Utöka det kommunala stödet till studieförbunden.

Satsa på trygghet och belysning i parker, lekplatser, pulkabackar och motionsspår.

Uppmuntra till läsning och säkerställ tillgång till bemannade bibliotek, bok- och internetbuss på landsbygden. Läsfrämjande aktiviteter i alla förskolor och skolor, med extra fokus på pojkars läsning.

6 timmars arbetsdag – möjlighet att jobba tid att leva

Vänsterpartister har drivit igenom försök med sex timmars arbetsdag runt om i Sverige under flera år. Det finns också privata företag som haft arbetstidsförkortning under flera decennier. Resultaten är väldigt positiva och även om det innebär en kostnad så överstiger vinsterna kostnaderna med råge. Nu är det dags att påbörja omställningen i Örebro.

Med förkortad arbetstid:

  • Ökar den upplevda hälsan.
  • Höjs kvalitén i verksamheten när personalen mår bättre på jobbet.
  • Sjunker sjukskrivningstalen och färre vikarier behövs.
  • Är det lättare att rekrytera och behålla kompetent personal.
  • Är det lättare att planera bort till exempel delade turer.
  • Får personalen mer tid för fritid, egen fortbildning och mer tid med familj eller vänner.

Det är hundra år sedan åtta timmars arbetsdag började införas, nu är det dags att vi tar framtiden till Örebro. Därför vill vi införa sex timmars arbetsdag genom fyra olika satsningar: Inom äldreomsorgen, socialtjänsten, förskolan och hemsjukvården.

Kopiera länk