• Hem
  • Kraftfull klima...
Debattartiklar

Kraftfull klimatomställning nu!

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. I Örebro kommer klimatförändringarna innebära fler värmeböljor och fler skogsbränder. Fler örebroare kommer drabbas av infektioner, hjärtproblem och luftföroreningar. Gamla, unga och sjuka kommer drabbas hårdast men alla kommer att påverkas. Världen och Örebro län behöver kraftfull klimatomställning nu!

Det räcker inte att var och en sopsorterar mer, det krävs stora satsningar för att ställa om hela samhället. För Vänsterpartiet är det självklart att minskad ojämlikhet och lösningen på klimatkrisen måste gå hand i hand. Det innebär att staten, regionen och kommunen ska styra över till klimatsmarta alternativ, samtidigt som staten kraftigt ökar investeringar för att utveckla och bygga ut attraktiva alternativ för alla. Vänsterpartiets investeringsprogram innebär 700 miljarder under 10 år för infrastruktur, förnybar el och klimateffektiva bostäder.

Priserna på kollektivtrafiken måste ner, men vårt långsiktiga mål är avgiftsfri kollektivtrafik. Stora satsningar krävs för att ställa om till ett hållbart resande. Det handlar om att staten ska satsa på järnväg runt om i Sverige. Regionen ska satsa på busstrafik i tätorter, och den som bor långt från en hållplats ska kunna pendla med anropsstyrd trafik. De ständiga prishöjningarna från S, C och KD i regionen motverkar ökat resande med kollektivtrafik och gör det till en klassfråga att resa i kommunen och länet.

Vi vill också göra statliga satsningar med fler laddstolpar för elbilar och kommunala satsningar på pendelparkeringar. Den som måste ta bilen ska kunna göra det med så liten klimatpåverkan som möjligt. Med pendlarparkeringar där man smidigt kan byta till kollektivtrafik skonar vi klimatet samtidigt som trängseln i staden minskar.  Skattemedel från örebroare ska inte bidra till att förstöra klimatet, därför ska också kommunens stöd till Örebro flygplats stoppas.

Vänsterpartiet satsar på förnybar el. Över hela Sverige behöver mer satsas på att bygga ut den förnybara elkraften. Utbyggnad av elnäten behövs för att kunna föra över den förnybara energin till industrier och hushåll. För att inte konsumenterna ska behöva betala med höjda avgifter så satsar Vänsterpartiet 50 miljarder på stamnäten. När Vänsterpartiet styr Örebro så ser vi till att kommunen blir självförsörjande på förnyelsebar el från sol- och vindkraft. Genom att utveckla det kommunala bolaget Kumbro kan vi satsa på både solcellsparker och mer solceller på kommunala tak.

Sverige har 140 000 bostäder i miljonprogrammen som måste renoveras akut, nästan lika många måste renoveras inom närtid. Genom statliga investeringar kan vi se till att nödvändiga renoveringar bidrar till klimatomställningen utan att hyresgästerna i Örebro behöver stå för kostnaden. Vänsterpartiet vill också att det som byggs nytt helst ska byggas i trä som binder koldioxid.

Staten, kommunen och regionen måste också använda sina inköp i omställningen.

Det handlar om mer grönt på tallriken i kommunens kök och klimatkrav på upphandlingar av sjukvårdens engångsmaterial. När Vänsterpartiets styr använder vi oss av koldioxidbudget som visar vilka gränser som finns för våra utsläpp varje år.

Örebro län har genom sin högkvalitativa åkermark och forskning om mat och måltider goda förutsättningar att kunna visa vägen inom hållbar matproduktion.  Genom att starta och bygga upp ett centrum för gröna näringar i Kvinnersta kan kommun, universitet och näringsliv driva utvecklingen av grön teknik och innovationer. Självklart ska företagen med i omställningen.

Allt fler inser att tiden är på väg att rinna ut. De ekonomiska medlen finns, nu är det upp till dig att lägga din röst på det parti som ser det akuta läget och är beredda att göra skillnad!

Johan Stolpen (V), kandidat till riksdagen

Jessica Carlqvist (V), kandidat till regionfullmäktige

Linn Josefsson (V), kandidat till kommunfullmäktige

Kopiera länk