• Hem
  • Omstart av Öreb...
Budget

Omstart av Örebro kommun med Vänsterpartiets budget

Fler anställda i förskolan och skolan, sex timmars arbetsdag inom förskola och äldreomsorg, minskat lönegap, miljöjobbcentrum och ett kommunalt byggbolag. Det är några av satsningarna som presenteras i Vänsterpartiets budgetförslag Ett Örebro för Alla.

– Vi behöver en grön och rättvis omstart av kommunen och vi behöver bygga upp den välfärd som år av borgerlig politik har raserat. Med våra satsningar blir livet bättre för vanligt folk i hela kommunen, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund.

I kölvattnet av Coronapandemin står Örebro kommun inför stora utmaningar. Pandemin har inneburit ökad arbetslöshet, ofrivillig isolering bland unga och äldre samt en ökning av våld i hemmet.

I Vänsterpartiets budget finns satsningar för att skapa nya och gröna arbeten, fortsätta höja lönerna inom kvinnodominerade yrken och anställa mer personal inom äldreomsorg, förskola och skola.

– Miljöjobbcentrumet i Kvinnersta ska samverka med bland annat näringslivet och universitetet och arbeta med innovationer kring klimatomställning och självförsörjning av livsmedel. Vi vill även starta ett kommunalt byggbolag som ska bygga billiga hyresrätter men även boenden inom äldreomsorg och LSS där kommunen nu tvingas köpa dyra platser, säger Martha Wicklund.

Medan många inom service- och tillverkningsyrken har drabbats av uppsägningar så har medarbetare inom välfärden klarat sig bättre. Det är dock tydligt att välfärdsarbetare behöver högre lön och bättre arbetsvillkor. Under nuvarande mandatperiod har Vänsterpartiet fått igenom en höjning av några av de lägsta lönerna i kommunen. 2022 satsar Vänsterpartiet över 7 miljoner kronor för att höja lönerna inom kvinnodominerade välfärdsyrken ytterligare.

– Vi använder begreppet rättviselön. Vi vill helt enkelt att den personal som har burit kommunen på sina axlar under pandemin ska ha lön för mödan. Denna yrkesgrupp har varit underbetald under så lång tid. Vi i Vänsterpartiet vill ändra på det, säger Martha Wicklund.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om sex timmars arbetsdag som norm. För att höja statusen och locka fler till välfärdsyrken avsätts 6 miljoner för att införa sex timmars arbetsdag på en förskola och ett äldreboende.

– Försök med sex timmars arbetsdag på äldreboenden har varit positivt både för personal och de äldre. Det är 100 år sedan 8 timmars arbetsdag blev norm. Sverige är nu redo för nästa steg och vi vill att Örebro tar täten, säger Martha Wicklund.

Pandemin har inneburit en ökning av våld i nära relation. Vi ser därför stora behov av att stötta kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet. Totalt satsas 7,5 miljoner på att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Antalet elever som uppnår skolans studiemål måste öka. En ramförstärkning om 20 miljoner tilldelas därför programområde Barn- och utbildning. Mer personal i förskolan och skolan är en förutsättning för att barn ska utvecklas och vara trygga på förskolan och för att fler elever ska uppnå studiemålen.

– Utöver ramförstärkningen satsar vi 10 miljoner på att anställa mer personal inom förskolan och skolan. Barn och elever idag behöver inte mer kontroll, nya betygssystem eller disciplinåtgärder. De behöver bli sedda och få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. För att det ska vara möjligt behövs mer personal, säger Martha Wicklund.

Decennier av centralisering, privatisering och nedskärning har skapat en distans mellan stad och landsbygd. Boende på landsbygden har drabbats hårt av försämrad service och dyrare eller nedlagd kollektivtrafik. I vår budget satsar vi 5 miljoner på att sänka biljettpriset på länsbussarna. Utöver det gör vi en generell satsning om 4 miljoner på landsbygdsnämnden.

Finansieringen grundar sig på en grön och rättvis omfördelning där klimatbovar som flygplatsen inte längre får stöd av kommunen. Vi vill sänka arvoden för heltidspolitiker, anställa fler första linjens chefer istället för fler direktörer och anlita färre dyra konsulter. Utöver det vill vi även ta bort privatiseringarna inom äldreomsorgen och återta den i kommunal regi.

Vi har kritiserat slöseriet med skattemedel tidigare. Åtskilliga miljoner av skattebetalarnas pengar rinner årligen ut. De ska inte gå till flygplatser, vinster i välfärden eller högre lön till redan välbetalda. Våra gemensamma skattemedel ska gå tillbaka till folket, säger Martha Wicklund.

 

Urval av reformer 2022 (anges i miljoner kronor)

Privatisera Örebro Airport 17,4
Färre direktörer – fler första linjens chefer 2,9
Sänkt överskottsmål 49
Minskad konsultkostnad 12
Återta äldreomsorg i kommunal regi 27
Sänkt ram för KS/KSU oförutsett 9
Effektivisering IT & Kommunikation 5
Sänkta politikerarvoden 4,6
Omprövning Örebrokompaniet 4
Ökad värdeöverföring Örebroporten 9

Urval av satsningar 2022 (anges i miljoner kronor)

Fler vuxna i förskola och skola 10
Motverka våld i nära relation & hedersrelaterat våld 8
Sex timmars arbetsdag förskola och äldreomsorg 6
Ramförstärkning BOU/SOV 23,5
Uppsökande arbete för att motverka hemlöshet 5
Minska lönegapet 7,4
Återbruk 5
Rättvis färdtjänst & subvention länsbussar 11,5
Yrkesutbildning – kvinnodominerade områden med SFI 5
Klimat- och miljöjobbcentrum Kvinnersta 15
Kommunalt byggbolag 14,1

 

Klicka på länkarna nedan för att komma till Vänsterpartiets budget Ett Örebro För Alla 2022 samt driftbudgetramar 2022. 

EÖFA 2022

Driftbudgetramar 2022

 

Kopiera länk