• Hem
  • Höj blicken och...
Debattartiklar

Höj blicken och säkra livsmedlen

Åkermark kan man inte tillverka. Det är en ändlig resurs som naturen har skapat under tusentals år. Genom generationer av människors hårda arbete blev jorden brukbar. Jorden är basen för våra livsmedel. Därför måste de åkrar med odlingsbar mark som breder ut sig i öppna landskap bevaras och respekteras.

Vi i Vänsterpartiet har länge drivit frågorna om vikten av självförsörjning av livsmedel och att bevara den odlingsbara marken vi har i Örebro, både kommun och i länet. Vi har under en längre tid krävt att omfattningen och kvaliteten på odlingsbar mark ska kartläggas, så att planeringsprocessen underlättas. Vi väntar fortfarande på att det arbetet ska göras.

Samtidigt är det viktigt att bostäder byggs åt alla invånare, och att företag kan utvecklas på ett hållbart sätt. De här olika perspektiven krockar ibland. Vid flera tillfällen på sistone har planerade bostäder behövt stoppats eftersom det skulle tagit viktig åkermark i anspråk. Nu senast har exploateringen vid Törsjö-området satt fokus på problemen med att bygga på odlingsbar mark. I det fallet handlar det om utbyggd kapacitet för logistikverksamheten och potentiella arbetstillfällen, vilket också är viktigt att understödja.

Vi behöver helt enkelt hitta lösningar som fungerar för alla olika intressen. Därför tror vi att vi måste börja höja blicken och se hela länet som både arbetsmarknad och bostadsmarknad. Kommunerna måste kunna samarbeta mer, istället för att bara se till sina egna intressen och se andra kommuner som konkurrenter av arbetstillfällen och skatteintäkter. Kanske finns det andra platser i länet som lämpar sig bättre för vissa etableringar. Kanske finns det andra platser där vi bygga bostäder, utan att förstöra livsviktig åkermark. Det ska inte spela någon roll om du arbetar i Hallsberg och bor i Örebro eller Nora. Att kunna vara flexibel och kunna röra på sig för att söka sig till försörjning, utbildningar eller nära och kära, har alltid varit Sveriges styrka. Det måste vi verkligen främja!

Men då krävs det samarbete på riktigt och då kan inte marknadskrafterna få avgöra allt. Som till exempel hur kollektivtrafiken ska gå på landsbygden eller mellan länets kommuner. Idag ser vi att man bygger ut kollektivtrafiken på vissa ställen, samtidigt som busslinjer läggs ner på landsbygden, vilket är otroligt olyckligt. Kollektivtrafiken är avgörande för att hela länet ska kunna utvecklas, och vi måste börja se den som en samhällsservice som bara ska fungera överallt, och inte som en produkt där ”kundunderlag” får avgöra.

Vi behöver se över hela kollektivtrafiksystemet i länet, både hur det ska fungera, vilka trafikslag vi bör satsa på, men också hur vi ska finansiera kollektivtrafiken i framtiden. Därför har vi i Vänsterpartiet i Örebro län satt igång ett arbete med att ta fram ett eget kollektivtrafikprogram. Ett program som ska hålla ihop i hela länet och inte bara ser till enskilda kommuner. Ibland ser man inte skogen för alla träden, brukar man säga. Det gäller absolut kring kollektivtrafiken, så det är dags att höja blicken.

Linn Josefsson (V), ledamot programnämnd Samhällsbyggnad Örebro kommun
Jessica Carlqvist (V), ledamot Samhällsbyggnadsnämnden Region Örebro län
Kenneth Lantz (V), Regional tillväxtnämnd, Region Örebro län

Kopiera länk