• Hem
  • Majoriteten i Ö...
Debattartiklar

Majoriteten i Örebro kommun bryter mot sitt miljölöfte

Den 7 december tog den Socialdemokratiska majoriteten ett beslut i Miljönämnden som visar att deras miljö – och åkermarkslöften enbart är ett spel för galleriet.

Det ärende vi hade på vårt bord handlade om byggande av blandad bebyggelse på aktivt använd åkermark i närheten av Lillån.

Vi i Vänsterpartiet Örebro anser att den åkermark som finns kvar inom vår stadsgräns är mycket viktig att skydda, men Örebro kommun väljer att se mellan fingrarna och struntar i Miljölagen och egna framtagna riktlinjer för Örebros åkermark. Nu kommer värdefull åkermark att exploateras och den bördiga jorden kommer att bebyggas med villor och radhus.

Det är beklagligt att Socialdemokraterna tillsammans med M, KD och L trots påpekande från oss i Vänsterpartiet, väljer att bryta mot Miljölagens syfte.

 Mark och miljööverdomstolen har slagit fast att enskilda bostäder och garage inte är av väsentligt allmänintresse, vilket är ett krav för att få bygga på åkermark.

Vi i Vänsterpartiet ser dessutom att det finns stora risker att dagvattnet kommer att påverka vattenkvaliteten negativt i flera vattendrag. Lillån, som rinner genom Boglundsängens naturreservat vidare genom Örebro stad och ut i Hjälmaren har länge haft stora problem med kvaliteten på vattnet. Ån rinner precis intill aktuell åkermark och vattendraget riskerar att bli än mer förorenat om marken bebyggs. Vattenmyndigheten har slagit fast att det finns klara risker för ökad förorening när ytan hårdgörs, det vill säga asfalteras och bebyggs.

Det planeras en fördröjningsdamm längre ner längs Lillån men dagvattnet kommer att förorena marken som ligger innan dammen och risken är överhängande att dammen inte är tillräcklig för att motverka förorening av vattnet som släpps ut i Hjälmaren.

Örebro är i akut behov av bostäder kanske kan anges som skäl att bebygga området. Vi i Vänsterpartiet ser dock att villor och radhus som planeras att byggas på åkermarken inte nämnvärt kommer att påverka situationen. Örebro behöver fler hyreslägenheter som dom flesta har råd att bo i.

Det finns en begränsad tillgång till bördig åkermark. Vi behöver mat till en ökande befolkning, så enkelt är det.

Det är få som kommer att kunna bo på den aktuella åkermarken men det är långt fler som kommer att vinna på att den bördiga åkermarken brukas och ger sysselsättning och mat. Jordbruksmarken är en platsbunden resurs. Jordbruksmarken går inte att flytta, den är en av våra viktigaste resurser för att producera livsmedel och andra råvaror. Därför är det viktigt att bevara möjligheten för att kommande generationer också ska kunna leva och odla grödor både för föda och energi.

Det är med Miljöbalken i ryggen som vi i Vänsterpartiet vill kämpa för åkermarken i Hovsta – Gryt.

Vi har Mark – och Miljööverdomstolen och samhällsnyttan på vår sida.

Vi kan bara beklaga att S, M, KD och L anser att Örebro kommun kan strunta i lagen för förmån för en liten grupp människor som har de ekonomiska förutsättningarna att köpa och bygga villor i stadsnära miljö.

 

Helena Viking (V)

ledamot i Miljönämnden

 

Simon Kvassman (V)

ersättare i Miljönämnden

Kopiera länk